Uttalelse: Oslo Venstre vil ha fossilfritt og levende sentrum

Foto: Sveinung Bråthen

Oslo Venstre ønsker mer menneskevennlige byer med bedre byrom og renere luft. Vi går derfor inn for et fossilfritt sentrum. Samtidig bør gatene rustes opp slik at de ikke står igjen som halvtomme transportkorridorer, men får en ny utforming som aktive byrom. Det er i gatene bylivet utspiller seg, og utformingen av disse danner rammeverket for hva slags bymiljø vi ønsker oss. Likevel dominerer bilen fortsatt i de fleste av byens gater. Mindre areal til bilkjøring og mer areal til sykkel, gange, kollektivtrafikk og opphold er derfor viktig for å skape en levende, funksjonell og klimavennlig by. Oslo Venstre vil derfor arbeide for flere bilfrie gater og byrom over hele byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


I den rødgrønne byrådserklæringen legger samarbeidspartene opp til at all personbiltrafikk innenfor Ring 1 skal bort innen 2019. Samtidig vet vi at det meste av trafikkarbeidet som foregår i dette området allerede, er nytte- og næringstransport. Prognoser viser at nytte- og næringstransporten i Oslo vil øke mer enn befolkningsveksten per år. Dette betyr at et forbud mot personbiler vil ha en rask avtagende effekt på det totale trafikkbildet. Det finnes derfor gode argumenter for å implementere andre tiltak i dette området innen relativt kort tid.

Fra 1. oktober 2015 ble fornybart drivstoff fritatt veibruksavgift, og det kommer stadig flere drivstoffalternativer med lave svovel-, NOx og partikkelutslipp. Konsekvensen er at drivstoffet som allerede er tilgjengelig på markedet nå er konkurransedyktig mot fossile alternativ for tunge, og lette, kjøretøy. Med flere energistasjoner kan det også etableres et marked for rene og miljøvennlige drivstoffer. Samtidig finnes det flere leverandører av varebiler som går på elektrisitet. Forholdene ligger altså til rette for å stille krav om at sentrum skal bli fritt for fossildrevne kjøretøy.

På sikt må målet være at hele Oslo blir fossilfritt. Å kreve denne omstillingen innenfor et mindre område kan være med på å tvinge frem denne endringen raskere. Mindre foretak vil kunne rammes økonomisk av et slikt krav. Det bør derfor opprettes en dispensasjonsordning i en periode etter påbudet om nullutslipp er implementert.

Oslo Venstre vil:

  • ha fossilfritt sentrum innen 2019
  • at opprustning av strøksgater og innfartsårer inn mot sentrum, som f.eks. Markveien–Torggata–Kirkegata, prioriteres på lik linje med de mest sentrale sentrumsgatene, og ses i sammenheng med innføring av bilfritt sentrum
  • reduserte fartsgrenser i sentrumsbydelene generelt og strøksgatene spesielt, i kombinasjon med fartsreduserende tiltak som smalere kjørebaner, kompakte kryss, bevisst materialbruk og økt bruk av gatetrær – for tryggere mer menneskevennlige gater, bedre bymiljø og renere byluft
  • hurtigere innføring av beboerparkering i sentrumsbydelene for å motvirke økt fremmedparkering

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 13.februar 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**