En sammenslåing folk er med på

Asker rådhus
Asker rådhus, Foto: Olav Heggø

Kommunesammenslåing er vedtatt, og nå starter jobben med å forme nye Asker. For Venstre står folkestyret sentralt. Demokratiske og åpne prosesser kan bli avgjørende for hvor samlet vi står 1. januar 2020.

Mange engasjerte innbyggere og politikere deltok i diskusjonen om kommunesammenslåing. Målet framover nå må være å holde diskusjonen levende og å senke terskelen for å kunne ta del i fusjonsprosessene. Involvering, demokratiske diskusjoner og gode prosesser er nødvendig for å gi den nye kommunen en best mulig start. Ikke minst fordi mange opplever at prosessen har gått litt for fort.

I Asker Venstre hadde vi et klart flertall som var positive til sammenslåing, men også et mindretall som var imot. Selv om vi konkluderte noe ulikt, var vi opptatt av de samme temaene: hva vil en ny kommune bety for lokaldemokratiet, kvaliteten på kommunens tjenester og samfunnsutvikling og arealbruk?

Nå blir det viktig å sørge for at den nye kommunen etableres på en måte som tar ut potensialet for bedre tjenester, styrket lokaldemokrati og en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Vi i Venstre vil legge stor vekt på arbeidet med å forberede en ny felles kommuneplan. En sammenslåing vil kunne gi en mer bærekraftig samfunnsutvikling i vårt område, men det forutsetter helhetlige og klare prioriteringer. For oss blir det blant annet viktig å sørge for at vi bygger boliger konsentrert om gode kollektivtilbud, prioriterer miljøvennlig transportløsninger, verner natur og landbruksjord og tilrettelegger for næringslivet. Disse målene har vi i intensjonsavtalen, men i praksis innebærer dette noen krevende prioriteringer.

Vi i Venstre vil legge stor vekt på arbeidet med å forberede en ny felles kommuneplan.

Vi i Venstre mener også at sammenslåingen kan gi bedre tjenester, både i «gamle» Asker og i Røyken og Hurum. Det er fordi vi som større kommune kan etablere større og mer attraktive fagmiljø. I sammenslåingsprosessen blir det derfor viktig å se på hvilke fagmiljø som kan og bør styrkes. For eksempel kan det være riktig å styrke fagmiljø for digitalisering innenfor oppvekst eller nærmiljøutvikling innenfor samfunnsplanlegging.

De tre kommunene har også mye å lære av hverandre og har et noe ulikt tjenestetilbud. Blant annet vet vi at det er forskjeller i hvordan oppgaver innenfor eldreomsorg og barnevern løses. Disse forskjellene må vi ta det beste av. Det er bra for både kvaliteten i tjenestene og økonomien i den nye kommunen.

For Venstre er et sterkt lokaldemokrati en bærebjelke i en god samfunnsutvikling

Et krevende fusjonstema blir hvordan vi sikrer et best mulig lokaldemokrati i den nye kommunen. For Venstre er et sterkt lokaldemokrati en bærebjelke i en god samfunnsutvikling, og makta i lokaldemokratiet ligger i kommunestyret. I intensjonsavtalen som ble fremforhandlet som en pakke av kun tre politikere i Asker, ble det bestemt at kommunestyret skal ha 55 representanter. Det betyr en halvering av antallet folkevalgte for de tre kommunene og større avstand mellom innbyggere og kommunestyrerepresentanter. Kommunestyret bør ikke være for stort for å beholde en viss styringsdyktighet, men vi mener at et riktigere nivå for den nye kommunen ville vært 61 representanter. Det er 14 flere enn i dagens Asker. Da ville økt sjansen for at de mange stedene i den nye kommunen er representert og at det er nær kontakt mellom folkevalgt og innbygger. Vi er slik sett skuffet over at Høyre og Arbeiderpartiet avviste dette forslaget i behandlingen av kommunesammenslåing 14. juni. For oss i Venstre vil det nå være avgjørende at de planlagte nærdemokratiordningene blir vel fungerende og sikrer reell innflytelse.

For å få et godt lokaldemokrati må vi også utvikle en felles identitet for hele den nye kommunen.

For å få et godt lokaldemokrati må vi også utvikle en felles identitet for hele den nye kommunen. Uten en felles identitet blir det lett mange lokale dragkamper og vanskeligere å føre en helhetlig politikk. Vi i Venstre har forståelse og respekt for de mange som føler en sterk tilhørighet til Asker i dag og mener at den nye kommunen vil bli for stor. Vi vil imidlertid jobbe for at den nye kommunen skal føles like naturlig som en geografisk enhet som Asker i dag. Vi har mye å bygge på som identitet i den nye kommunen, blant annet den lange flotte kystlinjen, de unike tettstedene, Asker som sentrum, kulturlandskapet og marka. Det vil imidlertid ta lang tid og kreve aktiv innsats å få fram hva den nye kommunen har å by på og representerer. Identiteten vil formes over tid.

Da må vi ikke glemme at et første skritt til å skape en felles tilhørighet er deltakelse. Et viktig premiss for om en sammenslåing blir bra eller ikke, er hvordan prosessen og den nye kommunen blir styrt. For Venstre vil det være en høy prioritet å legge til rette for en inkluderende fusjonsprosess de neste årene. Da blir folk med på sammenslåingen, vi kan jobbe bedre med de ulempene som sammenslåingen innebærer og vi får fram de mange mulighetene den nye kommunen gir.

Venstres kommunestyregruppe,

Kommunestyregruppa Asker Venstre

Kommunestyregruppa Asker Venstre

Marit H. Meyer

Jostein F. Tellnes

Marit Brochman

Bernt Bucher Johannessen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**