Venstre jubler for ny energi- og klimaplan i kommunen vår

Rebekka Borsch og Elisabeth Holter-Schøyen., Foto: Christian Behrens

Menneskeskapte klimaendringer er vår tids største samfunnsutfordring. Utslippene av klimagasser må kuttes kraftig hvis vi skal forhindre ukontrollert global oppvarming og ødeleggelse av framtiden til våre barn og barnebarn. Vi i Venstre gleder oss derfor veldig over at Røyken kommune nå får en konkret og ambisiøs energi- og klimaplan.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Planen skal gjelde fra 2017-2020. Den vil føre til betydelige reduksjoner i energiforbruk og klimagassutslipp både i kommunens egen virksomhet og i Røykensamfunnet.

På FNs klimatoppmøte i Paris i desember 2015 ble Norge og 194 andre land enige om en avtale om kutt i klimagassutslipp, som skal begrense den globale oppvarmingen til mellom 1,5 og 2 grader. For å kunne overholde dette målet, må Norge redusere utslippene sine drastisk. Dette blir krevende og innebærer at vi må endre på måten vi bruker energi og arealer på. I tillegg innebærer det endringer i levemåten til hver enkelt av oss. Kommunene spiller en viktig rolle i denne omleggingen. Røyken må ta sin del av ansvaret. Kommunene har en nøkkelrolle i å gjøre Norge til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn.

Må skape et lavutslippssamfunn

For å kunne lykkes med dette, må vi skape et lavutslippssamfunn, der utslippene er minimert og ressursene utnyttes på en mye bedre måte enn i dag. Dette krever gjennomgripende endringer i alle områder av samfunnet. Kommuner kan utgjøre en stor grønn kraft, både som tjenesteytere, eiendomsbesitter, innkjøpere, byggherrer og ansvarlige for planlegging og tilrettelegging for gode lokalsamfunn. Kommunens oppgave er å ta i bruk de grønne løsningene. De har et spesielt ansvar for å legge til rette for at innbyggerne kan legge om sine vaner i grønn retning. Dette må gjøres både gjennom en klimavennlig arealplanlegging, utbygging av en klimavennlig infrastruktur – blant annet med god tilrettelegging for sykkel, gange og kollektivtrafikk, samt ikke-fossildrevne kjøretøy – og gjennom å spre kunnskap om hvordan hver og en av oss kan bidra til å redusere vårt eget klimagassutslipp.

Det grønne skiftet innebærer en lang rekke muligheter for oss som samfunn. Når vi skaper et samfunn som er bærekraftig, basert på fornybare energikilder og med minimale utslipp av klimagasser, skaper vi også et samfunn det er godt å leve i. Det som er bra for klimaet er ofte også bra for helsa, økonomien og miljøet ellers. Slik kan den samfunnsøkonomiske gevinsten totalt sett bli stor.

Blant tiltakene Røyken kommune skal gjennomføre i lys av den globale klimadugnaden, er blant annet: krav til nullutslippsbiler i kommunens kjørepark, tilrettelegging for klimavennlige reisemåter som gang- og sykkelbruk samt kollektivtrafikk, energiøkonomisering i offentlig bygningsmasse og anlegg, et utbyggingsmønster basert på fortetting og høyere utnyttelsesgrad slik at man får økt andel kollektivreisende og mindre miljøbelastninger pr. boenhet, et transportdempende utbyggingsmønster ved å legge til rette for flere lokale arbeidsplasser, fremme bruk av jordvarme og sol som oppvarmingskilde, bygge om kommunale fyringsanlegg til bio-olje, fremme bygningsmessige løsninger som nullhus og plusshus.

Det grønne skiftet må skje nedenfra

Vi er fornøyd med at den nye energi- og klimaplanen synliggjør hvordan Røyken kommune i praksis skal oppfylle sitt ansvar for å bidra til det grønne skiftet og lavutslippssamfunnet. Planen er etter vårt syn grundig, helhetlig og gjennomførbar.

Det grønne skiftet må skje nedenfra gjennom lokale beslutninger og lokale tiltak. Venstre mener at Røyken med den nye energi- og klimaplanen har gitt startskuddet til et grønt skifte som vil gjøre kommunen vår til en enda bedre, attraktiv og bærekraftig plass å bo og leve i, samtidig som vi bidrar til å sikre framtiden til våre barn.

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre og gruppeleder Røyken Venstre

Elisabeth Holter-Schøyen, nestleder Røyken Venstre og leder av utvalget for miljø, klima og samferdsel

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**