Lyden av E18

Njål Vikdal, Marit H. Meyer og Jostein F. Tellnes, Olav Heggø, Fotovisjon

Hva er lyden av Asker? For mange er det et sus. Ikke bekkesus, men trafikksus. Et E18-sus.

Svært mange bor i dag i særdeles støyutsatte områder. Dagens E18 er en støybelastning som preger kommunen vår – fra Borgen til Slependen. Det er kanskje den viktigste grunnen til å gjøre noe vesentlig med dagens E18. Den er en enorm støykilde og barriere gjennom en av landets tettest befolkede kommuner. Derfor har Venstre engasjert seg sterkt i arbeidet med fornyelse av E18.

8. november skal kommunedelplanen for E18 gjennom Asker opp til endelig behandling i kommunestyret.

Blir så støyen borte med ny E18 slik planene foreligger? Tja. Støyen blir mindre der hvor det blir tunneler, støyskjerming og veien graves lenger ned.

Problemet er at ny E18 fort kan føre til mer trafikk. Det kan gi mye støy der hvor ny E18 skal gå i dagen, som Høn-Landås, Undelstad, Haga og Billingstad-Slependen. Dessuten kan vi få mer støy spredt ut over Asker fra alle som skal kjøre til E18. Er det noe vi ikke ønsker er det mange flere biler på småveiene i Asker, både av hensyn til støy, bomiljø og trygge skoleveier.

Bilene blir renere, utslippene mindre – men suset og kampen om plassen på veien består.

Hva må vi så gjøre for å få betydelig mindre støy og kø i Asker selv med ny E18? For Venstre har det i mange år handlet om å kjempe for at kollektiv og sykkel er en vesentlig del av ny E18-prosjektet. Da skaper vi gode alternativer til privatbilen.

Først og fremst må vi satse på toget med hyppige avganger, lave priser og god pålitelighet. Ny bussvei langs E18, kollektivfelt internt i kommunen og ny kollektivterminal i Asker sentrum vil gjøre det mer attraktivt å kjøre buss. En rask sykkelvei vil bidra til at flere velger sykkel – særlig på de kortere strekningene.

I sum vil det gi det som gjerne kalles «grønn mobilitet». Da kan for eksempel Høn eller Billingstad bli områder der støyen spiller en mindre rolle enn i dag. Det er grønn mobilitet som kan bety at trafikken gjennom våre boområder langs Slemmestadveien, Røykenveien, Kirkeveien og Drammensveien blir mer trafikksikre og mindre plaget av støy.

Samtidig må vi innse at et attraktivt buss- og sykkeltilbud ikke vil være nok til å unngå økt trafikk og støy med ny E18. En restriktiv parkeringspolitikk og mer bygging ved kollektivknutepunkter vil også være nødvendig.

Venstre har i hele E18-prosessen målrettet arbeidet for at Klimaforlikets formulering om at privatbiltrafikken ikke skal øke er blitt innarbeidet i Askers og i Oslopakke 3s planlegging og vedtak. For å nå dette målet så har Asker, Akershus og Oslo enighet om permanent veiprising og rushtidsavgift for å begrense bilbruk, kø og støy. Det er rett og slett nødvendig dersom våre bomiljø skal være gode, også i fremtiden.

En edruelig diskusjon om E18 klarer å se at dette veiprosjektet medfører en rekke forbedringer, men er samtidig klar på at et veiprosjekt aldri er løsningen alene.

I dagens Asker bor det i overkant av 60.000 mennesker. En betydelig andel av disse bor i såkalt rød støysone. Svært mange bor i gul støysone. Som politikere skylder vi å ta dette alvorlig. Men vi skylder også å være ærlige på at et veiprosjekt ikke løser våre støyproblemer og våre trafikksikkerhetsproblemer. Samfunnsutvikling er sammensatt og løsningene sjelden endimensjonale.

Av Jostein F. Tellnes, Njål Vikdal og Marit H. Meyer, Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 3. november 2016  

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**