Skrev under intensjonsavtale for Region Viken

Anders Wengen er positiv til intensjonsavtalen om etablering av Region Viken.
Foto: Buskerud Venstre

Regionreformen tok et sjumilssteg da Akershus, Østfold og Buskerud den 3. nov. skrev under en intensjonsavtale om å slå seg sammen fra 01.01.2020. Navnet vil bli Region Viken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Stortinget har vedtatt at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivåer og Venstre har vært en pådriver for dette.

– Tiden er moden for større og mer funksjonelle regioner. Regioner som henger sammen, hører sammen. De bør møte både utfordringer og muligheter samlet, har kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalt. Nå får han sitt ønske oppfylt – Region Viken er i støpeskjeen.

Venstres gruppeleder i Fylkestinget, Anders Wengen, støtter opp om avtalen.

– Forhandlingsutvalgene i de tre fylkene har gjort en imponerende jobb med tanke på den korte tiden de har hatt til rådighet. Det er all mulig grunn til å berømme representantene fra Høyre, Arbeiderpartiet og MDG som har representert Buskerud i dette arbeidet. Dette er en god avtale, sier Wengen.

Nå gjenstår det et omfattende jobb i de respektive fylkestingene for å få tilslutning til intensjonsavtalen som er signert. Målet er en livskraftig region. Dette skal oppnås ved å satse på eksisterende byer og tettsteder. Byene skal utvikles som motorer i regionen.

Les: avtale-om-sammenslaing-av-akershus-buskerud-og-ostfold

Anders Wengen (V)
Anders Wengen (V) sier ja til Region Viken.

– Det er riktignok tatt en rekke forbehold og det er mye arbeid som gjenstår, men sånn må det bli når vi er såpass tidlig i prosessen som vi jo faktisk er, påpeker Wengen.

– I saker som dette er det mange hensyn som skal tas og det skal vi selvsagt ha respekt for. I Venstre håper vi likevel at alle tre fylkene kommer fram til at dette vil være en god løsning for fremtiden for befolkningen i våre respektive fylker, sier han.

Avtalen er rådgivende. Den endelige beslutningen skal Stortinget ta i juni 2017.

Vi regner likevel med at dersom fylkestingene blir enige, så vil også Stortinget respektere dette.
Anders Wengen (V)

Det skal nå oppnevnes en fellesnemnd, bestående av 38 medlemmer (11 fra Østfold, 11 fra Buskerud og 16 fra Akershus) som skal ta seg av forberedelsene til en ny region.

Hovedsetet for utdanning legges til Drammen. I tillegg får Drammen operative tjenester knyttet til strategisk ledelse på plan, miljø og næring.

Buskerud fylkeskommune:
Historisk avtale – enige om plattform for Viken

Fra avtalen
Regionens administrasjonssenter og politiske ledelse
– Region Viken vil ha tre administrasjonssentra. Disse skal være likeverdige når det gjelder antall arbeidsplasser.
– Sarpsborg/Nedre Glomma og Drammen skal være to av disse stedene.
– Det siste administrasjonsstedet lokaliseres i Oslo i påvente av endelig avklaring av forholdet mellom Oslo og den nye regionen. Dersom Oslo ikke blir en del av den nye regionen legges dette administrasjonsstedet til Lillestrøm.

  • Politisk og administrativ ledelse med nødvendige stabs-, støtte- og strategiske funksjoner lokaliseres til Oslo/Lillestrøm.
  • Strategisk ledelse for utdanningssektoren legges til Drammen, med operative funksjoner også i Sarpsborg/Nedre Glomma og Oslo/Lillestrøm.
  • Strategisk ledelse for samferdsel legges til Oslo/Lillestrøm, med operative veifunksjoner også i Sarpsborg/Nedre Glomma.
  • Strategisk ledelse for plan, miljø og næring legges til Sarpsborg/Nedre Glomma med operative funksjoner også i Drammen, som skal følge opp regionale utviklingsmidler.

Avtalepartene legger til grunn at fylkesmannsembetet lokaliseres i Østfold.

Veien videre
Selv om forhandlingsutvalget nå har avsluttet sitt arbeid i enighet, gjenstår en del arbeid før Viken eventuelt realiseres.

  • I desember fatter de tre fylkestingene vedtak om en endelig sammenslåing eller ei.
  • Regjeringen legger fram sitt forslag til ny kommune- og regionstruktur våren 2017.
  • Deretter begynner en eventuell sammenslåingsprosess.
  • 2020: En eventuell ny region er etablert.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**