VG og LTP’en

Andøy Venstre sitt bilde.
Publisert av Karl Rasmus Dahle · 21 min ·

Av Wilhelm Jan Aronsen (bildet), pensjonist og tidligere kommunestyremedlem for Andøy Venstre

Jeg har 2 ganger hatt mailkontakt med politisk redaktør i VG i håp om at avisen skulle engasjere seg i saken. Den lederartikkelen hun hadde i VG i gå, irriterte meg og fikk meg til å sende henne følgende mail:
VG OG FORSVARETS LANGTIDSPROGRAM (LTP).
Takk for tilbakemelding om mottatt e-post, selv om tilbakemeldinga ikke sier noe om eventuell oppfølging slik jeg ber om.
Undertegnede har sendt to e-poster til politisk redaktør i forbindelse med LTP. Den første ble sendt 25.08. da med rask tilbakemelding, men jeg kjenner ikke til om saken ble fulgt opp.
Den andre ble sendt 04.11., med et ønske om at VG kunne følge opp saken – bl.a. ved å ha et intervju med ordføreren i Andøy. Det er denne mailen jeg har fått tilbakemelding om er mottatt. Når jeg leser “Skartveit på en lørdag”, blir jeg skeptisk til at VG ønsker å følge opp saken nærmere. Din lederartikkel tyder på at VG har stilt seg bak forslaget til LTP og derfor ikke har noen interesse av en debatt som påpeker tallbruk som ikke er i samsvar med fakta. Dette kan kanskje også være en årsak til at VG har holdt en lav profil om saken helt fra forslaget til LTP ble lagt fram i juni.
I 4-5 måneder, siden forslaget ble lagt fram, har vi lokalt prøvd å få fokus på tall som beviselig er feil, men uten at f.eks. VG eller riksmedia ellers, har ønsket å følge dette opp. Begrunnelse for å legge ned Andøya, er basert på tall som skal vise hvor dyrt videre drift der vil være. Tall som er så “hinsidige” at en kan undres hvordan de kan brukes. La meg bare nevne to eksempler: Frikjøp av hus er i Evenes kostnadsberegnet til 1.8 mill for hvert hus og i Andøy til 6,7 mill. Forlengelse av tverrvindbanen på Andøya er beregnet til å koste 7-800 mill mer enn bygging av en helt ny storflyplass i Rana. Her kunne jeg fortsette med mange flere eksempler. Etter at slik “tallfiksing” er tilbakevist og en går ut fra at påstandene om hvor dyrt videre drift på Andøya ville være, ikke kunne være tema i komiteens behandling, opplever en et nytt innspill like før komiteen starter sitt arbeid. Her legges det fram tall som sier at luftvern på Andøya vil koste 3,7 milliarder – helt nye tall som ikke er med i LTP. Dette kommer som “lyn fra klar himmel” så nært opptil komiteens arbeid at en ikke har mulighet for å tilbakvise de. En kan selvfølgelig undres på hvorfor dette skjer. En kan jo også undres, så lenge det har vært overvåkingsfly på Andøya i flere tiår uten luftvern, og etter det jeg kjenner til, er det ingen andre NATO-land i Europa som har luftvern til sine overvåkingsfly. Når det gjelder tallene, viser de undersøkelsene en har fått gjort til nå at de kan være like gale som andre tall jeg har nevnt. Det vi har opplevd i hele prosessen, er at så snart kjente kostnadsberegninger er tilbakevist, kommer det nye.
Når Sp og Venstre ønsker å utsette avgjørelsen om Andøy, er det bl.a, fordi det nå er “kastet inn tall” som ikke er kvalitetssikret og det ikke er gitt mulighet til å kontrollregne på. Slik kvalitetssikring ser ikke regjeringen og Ap behov for. Det kunne jo vise seg at tallene de støtter seg til ikke stemmer. Her er dessverre VG enig med regjeringen og Ap.
Jeg hadde trodd at VG var like interessert som innbyggerne i Andøy i at det er viktig å få mest og best mulig forsvar for pengene, spesielt når en ser på “sløsende” investeringer som har vært gjennomført de senere årene.
Jeg vil her nevne at det ble investert milliardbeløp på å “bygge opp” kystfortene flere steder i Norge. Før utbygginga var ferdig, ble kystfortene vedtatt lagt ned, men utbygginga fortsatte likevel som ingenting var hendt og millionene rullet. Når investeringen var ferdig, ble det ikke “kokt en kopp kaffe der”, for de var jo vedtatt nedlagt. NRK fulgte dette opp, men kan ikke huske at VG viste interesse.
Ved Olavsvern ble det også investert milliardbeløp før den ble nedlagt for deretter å bli solgt for 35-40 millioner og så, etter den informasjonen jeg sitter inne med, leid ut til russerne.
Vedtaket om å flyttekampflybasen fra Bodø til Ørlandet ble kostnadsberegnet til 6 milliarder. Etter det jeg er informert om, er den foreløpige bruk passert 15 milliarder.
Stortinget har tidligere vedtatt at GIL skulle flyttes fra Rygge til Bodø, da selvsagt til stor motstand fra ansatte. Dette vedtaket er ikke effektuert, selv om forsvarsministeren hadde ansvaret for å gjennomføre Stortingets vedtak. I stedet for å gjennomføre vedtaket, har hun satt det på vent fram til 2020. Er det noen som tror at dette vedtaket noen gang vil bli gjennomført?
Orionflyene er oppgradert for milliardbeløp og vil kunne gjøre jobben i 15-20 år framover, men skal nå skiftes ut. Dette skjer samtidig som det er kamp om midler til FD.
En er også kjent med at forsvarsmateriell er solgt til andre verdensdeler, og da til kjøpere som en ikke hadde forventet at det norske forsvaret ville forsyne med billige våpen.
Alt dette skulle tilsi at det kan være grunn til, ikke bare å se på organisering, men også på hvordan pengene blir brukt. Årsaken til at vi på Andøya begynte å engasjere oss i dette, er at vi ikke kunne forstå det da LTP ble lagt fram og det ble påstått at det ble mange milliarder dyrere å drifte videre en flyplass der alt er “på plass” enn å bygge opp det hele opp “fra grunnen” et annet sted. Det arbeidet en har gjort for å skaffe tallfakta, viser også, som jeg har nevnt, at mange av tallene i LTP ikke stemmer.
I denne kampen for å få fram fakta, har vi dessverre ikke hatt noe drahjelp av riksmedia, selv om her burde være “nok å ta fatt i”. I det siste har NRK begynt å interessere seg for saken, men jeg registrerer dessverre at VG er fornøyd med at regjeringen og AP “har funnet hverandre” i saken og dermed betyr ikke tallfakta noe, og de partiene som gjerne vil kvalitetssikre tallen, blir ktitisert av politisk redaktør. Skuffende å oppleve dette.
Spesielt fordi jeg synes VG har gjort en god jobb i andre saker der de har valgt å gjøre nærmere undersøkelser, f.eks når det gjelder OL til Oslo, Idrettsforbundets manglende åpenhet og nå sist ILPI.
Mvh. Wilhelm Aronsen.
PS! Undertegnede sendte 25. august flere kritiske spørsmål om tallmaterialet til Statsministerens kontor. Dette ble da vidersendt til Forsvarsdepartementet som ble bedt om å svare. I dag, vel 2 måneder senere, har jeg fortsatt ikke hørt noe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**