Byen trenger visjoner

Foto: Johanna Alvestad

Sentrumsplanen er nå ferdig behandlet og resultatet er en plan som i korte trekk utfordrer de åpne parkeringsplassene i byen til fordel for grønne rom, parker og fortettingsprosjekter. Bilen skal flyttes ut mot vest (Kollers jorde) og øst (under Rådhusparkeringen). Hele Tomta skal bli park, parkeringen foran Ole Olsen skal byttes ut med torg, det samme gjelder parkeringen på Ketil Moes plass. Den skal i tillegg bygges ut slik at gateløpene strammes opp og det kan etableres mer handel.

Området rundt Møllegården og Salis helsehus blir garantert ikke til å kjenne igjen med nye bygg, gateløp og grøntareal. Vi har nå lagt til rette for at Lillesand, som skal vokse mot 16.000 innbyggere de neste 25 år, kan tiltrekke seg mer handel, liv og røre – som kan gagne oss hele året. Det er få planer i Lillesand som har vært bredere behandlet enn denne;

Det har vært gjennomført;

 • 6 politiske behandlinger
 • 2 offentlige høringer
 • Folkemøter
 • Velforeningsmøter
 • Stands i Lillesand
 • Møte med gårdeiere
 • Møte med grunneiere
 • Møte med handelsstand
 • Nedsatt egen sentrumsgruppe ledet av Lillesand Vekst
 • Arrangert seminar med støtte fra regionavdelingen
 • Stor gruppe frivillige som har jobbet med DIVE-analysen

I en så stor overordnet plan er mange hensyn som skal tas. Vi snakker om en plan som skal vitalisere sentrum og skape flere boliger og arbeidsplasser i et 25-30 år langt perspektiv. Det er helt sikkert ulike meninger om de forskjellige prosjektene, men i et langt perspektiv, mener Venstre dette er veien å gå. Vi har nå en forutsigbar plan som er langt strengere i språket enn den gamle verneplanen. Planen tar vare på det Lillesand slik vi liker, men den skal også gi rom for utvikling slik at vi ikke dør.

Vi ønsker å ta vare på Lillesand. Den beste måten å gjøre det på er å sørge for at vi har en levende by hele året, som utvikles med respekt for omgivelsene.

Redaktøren av Lillesands-Posten har klare meninger om bygging på Ketil Moes plass og har uttrykt dette i totalt tre ledere. For å forsvare de 2/3 av bystyret som stemte for dette, så har premissene lagt fast her hele tiden. Tre planforslag med bebyggelse her og to høringer med tilhørende behandling i bystyret. Ikke ett innspill har kommet på å fjerne disse byggene – da vil det være rart om vi politikere i siste runde skal fjerne det. I tillegg har et samlet bystyre gitt sin tilslutning til at vi kan etablere handel i Sørlandsparken øst med 10.000 kvm outlet (40-50 butikker) og Lillesand senter har gode rammebetingelser med 14.000 kvm handel i regionplan for handel for Aust-Agder. Vi har de siste årene i sentrum mistet butikker som Blomsterboden, Gullsmed Aaby, Online, Det Hvide Hjørnet, Tante Fina, Tones Gaver, To Fruer, Orlando – og nå Fargerike, Lise’s og Henriks/Donna Bianca. De nye som er kommet til er Bertrand og Kunstkolonialen. Det er ikke særlig god matte.

Nå må vi satse på Lillesand sentrum! Vi må tørre å utfordre noen av de åpne rommene og skape et livskraftig sentrum med de gode møteplassene. Vi skal selvsagt ikke bygge det ned, og det gjør vi ikke heller. I kjernen av sentrum får vi dobbelt så mye torg og grøntarealer som i dag når planen er ferdig utbygd.

Vi ønsker å ta vare på Lillesand. Den beste måten å gjøre det på er å sørge for at vi har en levende by hele året, som utvikles med respekt for omgivelsene.

Espen Hovde
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**