Budsjett 2017: Venstre satser på kollektiv, miljø og skole

Guri Melby, Espen Ophaug, Toril Berge Flatabø og Hallstein Bjercke er toppkandidater på Oslo Venstres bystyreliste., Foto: Jo Straube

Venstre har lagt fram sitt alternative Oslobudsjett, og prioriterer en økt satsing på miljø, lave kollektivpriser og skoletiltak. – Dette viser at vi klarer å satse på de viktigste områdene for Venstre uten å bruke mer eiendomsskatt, sier Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstres største satsing i budsjettet er en styrking av kollektivtrafikk og miljøtiltak. Totalt foreslår Venstre å bruke 186,5 millioner kroner mer på miljø- og kollektivtrafikk mer enn byrådet. De viktigste enkeltpostene er:

 • 69 mill. kroner til økt bygging av sykkelveier (investeringer)
 • 45 mill. kroner for å hindre prisvekst i kollektivtrafikken
 • 27 mill. kroner til å styrke klima- og energifondet som kan brukes til klimatiltak i byen, f. eks. solcelleanlegg, ladestasjoner i borettslag o.l.
 • 10 mill. kroner til å styrke kollektivtilbudet gjennom flere nattbussavganger
 • 10 mill. kroner til økt bruk av solcelleanlegg på kommunale bygg
 • 6 mill. kroner til nye ladestasjoner for elbil og 6 mill. kroner til å skifte ut og oppgradere eksisterende
 • 5 mill. kroner til nullutslipps varetransport
 • 1,5 mill. kroner til bistand og hjelp til etablering av flere ladepunkter i borettslag og sameier
 • 2 mill. kroner til urbant landbruk, herunder skolehager, for å sikre biologisk mangfold i byen
 • 5 millioner i ekstratilskudd til Ruter for å øke aldersgrensen for barnebillett til seks år

Guri Melby

Styrket satsing på kunnskap og utdanning

Venstre satser også mer på skole og utdanning enn byrådet legger opp til. Venstre forslår blant annet å innføre en alternativ AKS-modell, som sikrer alle byens barn i fattige familier tilgang på gratis halvdagsplass i AKS.

– For bare seks millioner mer enn det byrådet bruker på å gi gratis AKS til barna på 1. og 2. trinn i Groruddalen og Søndre Nordstrand, kan alle barn i lavinntektsfamilier i Oslo på 1.-4.trinn få gratis kjernetid i AKS. Det gjør ordninga mer treffsikker og gir den en bedre sosial profil, sier Melby.

Melby viser videre til at Venstre foreslår å styrke rådgivningstjenesten, etter- og videreutdanningstilbudet, svømmeundervisningen og utbedring av utstyrsparken i yrkesfagene. –Samlet sett leverer vi et budsjett som er bedre enn byrådets på kvalitet i opplæringen, sier hun.

I tillegg legger Venstre inn midler til å utvide ordningene med Lesefrø og meråpent bibliotek. –Bibliotekene er viktige arenaer for integrering, læring og sosialt samvær. Lesefrø-prosjektet har vært en stor suksess som barnehagebarn har stort utbytte av, men ordningen må utvides. Det samme gjelder for meråpent bibliotek som er svært populært og som viser at tilgjengelighet er viktig for å få flere til å bruke biblioteket, sier Melby, som er overrasket over at byrådet i sitt budsjett ikke la opp til dette.

De viktigste postene er:

 • 50 mill. til universell utforming av skolene
 • 6 mill. til styrket rådgivningstjeneste i skolen
 • 5 mill. kroner til å styrke etter- og videreutdanning i skolen gjennom Lærerløftet
 • 5 mill. til sommerkurs for yrkesfagelever
 • 5 mill. til utbedring av utstyrsparken i yrkesfagene
 • 5 mill. til styrket svømmeundervisning
 • 2 mill. til prosjekt med å redusere byråkrati i skolen
 • 2 mill til sommerskole for flyktninger
 • 2 mill økning i satsingen på kvalitet og kompetanse i barnehagene
 • 10 millioner til utvidelse av ordningene Lesefrø og meråpent bibliotek

Espen Ophaug

Et idrettsbudsjett for topp og bredde i helen byen

Sammen med miljø og skole er idrett et av de største satsingsområdene i Venstres budsjettalternativ. Både topp- og breddeidretten har behov for nye anlegg i Oslo. Mens byrådet skrinlegger og utsetter flere planlagte utbygginger på ubestemt tid, legger Venstre inn midler til å realisere flere nye anlegg.

– Vi må gjennomføre planlagte prosjekter som Åsland skytebane, Frogner idrettshall og Valle Hovin skøytehall, men vi må også planlegge nye anlegg. I en by som vokser så raskt som Oslo er det ingen grunn til å ikke allerede nå starte planleggingen av flere kunstgress og flerbrukshaller, sier Melby, og peker på at særlig indre by har et stort behov.

Melby er ikke overrasket, men svært skuffet over at byrådet også setter områdebadene i sør og vest på vent.

– Hele bystyret har vært enige om å bygge disse badene, men byrådet mener det blir for dyrt og forsøker derfor å skyve på dette tid. Badene blir ikke billigere om man venter og byens befolkning trenger et bedre svømmetilbud nå. Derfor prioriterer vi prosjektering av både områdebad sør og vest i vårt alternativ, sier Melby.

Hun peker også på at toppidretten må ha en plass i Oslo. –Derfor er det særlig skuffende at byrådet nedjusterer ambisjonene for Tøyenbadet, slik de gjorde med Jordal amfi. I tillegg mener jeg byrådet kaster bort en stor mulighet når de ikke ønsker X-games velkommen tilbake til Oslo. For bare åtte millioner kan vi få X-games skate til Skur 13, et fantastisk anlegg og en fantastisk profileringsmulighet for byen, sier Melby.

 

De viktigste postene er:

 • 8 millioner til å arrangere X-games skate i Skur 13
 • 2 millioner til Nordre Åsen idrettspark
 • 2 millioner til prosjektering av flerbrukshall på Tøyen
 • 25 millioner til realisering av Åsland skytebane
 • 100 millioner til realisering av Valle Hovin ishall
 • 12 millioner til nye kunstgress i indre by (øst og vest)
 • 6 millioner til videre arbeid med områdebad
 • 3 millioner til videre arbeid med Frogner flerbrukshall
 • 5 millioner til videre arbeid med nytt Tøyenbad

Toril Berge Flatabø

Uten eiendomsskatt

Venstre er imot innføringen av eiendomsskatt, og foreslår derfor å ikke innføre den planlagte økningen i eiendomsskatten i 2017. For å finansiere dette foreslår Venstre kutt i byråkratiet sentralt, effektivisering av kommunens tjenester og en stopp for byrådets politikk om at kommunen selv skal drive alle offentlige tjenester I tillegg foreslår Venstre og de andre borgerlige partiene en endring til innskuddsbasert pensjon for nye ansatte i kommunen, etter modell fra Sporveien.

– For oss er det viktig å ta ansvar for kommunens økonomi og derfor foreslår vi en utfasing av eiendomsskatt samtidig med at vi reduserer byrådets byråkratisering og utgiftsvekst, sier Melby.

Venstre foreslår flere omlegginger av byrådets satsinger, blant annet at Aktivitetsskolen (AKS) omprioriteres til en byomfattende ordning for å bekjempe fattigdom, at bilfritt byliv-prosjektet omprioriteres til opprustning av gater, torg og møteplasser, at byrådets 100 ansatte i hjemmehjelpen omprioriteres til bydelenes rammer slik at bydelene selv kan avgjøre hvilket behov de har.

Andre forslag fra Venstre:

 • Økt satsning på arbeid med rusmisbruk med 25 mill.
 • Styrket brannberedskap med 5,25 mill., blant annet til å brannsikre 1890-talls bygårder
 • Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten med 5 mill.
 • Flere Oslovakter for en tryggere by til kr. 4 mill.
 • Forsterket oppfølging av belysningsplan sentrum med 3 mill.
 • Kunnskapsprosjektet i FRI, kunnskap om LHBT-spørsmål, styrkes til totalt 1,4 mill.
 • Byantikvaren foreslås økt med 1 mill.
 • Styrket arbeid med folkehelse i bydelene 1 mill.
 • SALUTT (tryggere uteliv) styrkes med 500 000 kr
 • Sofienberg barnepark 500 000 kr
 • Sentrumsansvar barnevern mm. kr. 500 000
 • Kløverveien barnepark kr. 150 000
 • I tillegg styrker Venstre frivilligheten ytterligere:
  -Alna Ridesenter med 1 million
  -Handicapforbundet med 40 000
  -Røde Kors, ressurssenter med 500 000
  -Flyktningguiden med 15 000
  -Lions Grünerløkka med 25 000
  -Sex og samfunns tilbud til hørselshemmede med 390 000
  -JURK med 200 000
  -Fontenehuset Øst med 500 000
  -Blindeforbundet med 60 000
  -Caritas med 250 000
  -Malmøgaten senter for funksjonshemmede med 400 000
  -Jobben med 1,545 millioner
  -Lønn som fortjent med 350 000
  -Robust med 370 000
  -Sex og samfunn, undervisning med 700 000
 • Og å styrke kulturtilskuddene ytterligere:
 • -Fellesverkstedet 700 000
  -Kunstnernes hus, kinodrift 350 000
  -VEGA Scene 1 600 000
  -Det andre teatret 200 000
  -Barratt Due musikkskolen 150 000
  -Nydans Oslo 100 000
  -Maridalsspillet 100 000
  -Skoleskipet Radich 661 000
  -MODUS 50 000
  -Det norske solistkor 250 000
  -Oslo domkor 75 000
  -Kirkemusikkfestivalen 200 000
  -Oslo Pride 50 000 (2016-tilskudd lagt til grunn)

Les hele Alternativt Oslobudsjett 2017 Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**