Rådmannens svar til Eidsvoll Venstres budsjettspørsmål

Som vi skrev i går sendte Venstre spørsmål til rådmannen, i forbindelse med forslaget til budsjett for 2017 og handlingsplan for 2017 – 2020. Her kan du lese rådmannens svar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Rådmann Knut Haugestad svarte 25.november på Venstres spørsmål (overskriftene er valgt av Venstre):

Trolldalen som alternativ til barneskole på Tynsåkjordet

Når det gjelder skole i Trolldalen, viser jeg til k-sak 15/29. Situasjonen knyttet til plasseringer er den samme i dag bortsett fra at det må justeres noe for prisstigning. Den største usikkerhetsfaktoren ved Trolldalen er gang- og sykkelveg langs Styrivegen. Denne bør være på plass før åpning av skolen. Eiendomsavdelingen opplyser at byggingen av selve skolen ikke vil bli forsinket ved valg av Trolldalen, på det stadiet i prosessen vi er nå.

Er det riktig å øke antall skoleklasser i Midtbygda når befolkningsveksten er i Sørbygda?

Veksten vil være stor i midtbygda i årene fremover i følge prognoser og utvikling i boligbygging. Når behov for nye klasser vurderes, vurderer også skolekontoret hvor fulle de eksisterende undervisningsgruppene er. Den største usikkerheten i midtbygda er knyttet til fordeling mellom Ås skole og Vilberg skole. Opptaksgrensen følger i dag Vorma. Vilberg ungdomsskole vil uansett rekruttere fra hele området. Veksten vil også opprettholdes i sørbygda, det er tatt høyde for dette i handlingsplanen 2017-2020.

 Har Eidsvoll vurdert Energisparekontrakt?

Eidsvoll kommune har i mange år arbeidet systematisk med energiforbruk på bygg. Virksomheten melder at de ikke kjenner seg igjen i at det er et potensial på 4,73 Gwh. Egne beregninger tilsier et potensial på under 1 Gwh. Arbeidet med å gjennomføre tiltak som er lønnsomme er godt i gang. I 2009/2010 var det en større gjennomgang av innsparingspotensial ved to bygg. Det var da ikke lønnsomt å inngå EPC-kontrakt.

  Overgang til Elbiler vurdert i kommunen?

Når det gjelder biler ble rammeavtaler undertegnet av ØRIK 18.09.2015 på to år og med opsjon på ytterligere to år (1+1 år). Høsten 2017 skal ØRIK vurdere om de skal utløse opsjonen. For mange av bilene i Eidsvoll utløper leasingavtalen desember 2018/januar 2019.

 Sykkelhotell ved togstasjonene?

Parkeringsutfordringene ved jernbanestasjonene er tatt opp med Jernbaneverket ved flere anledninger i møter etter det jeg har fått sjekket. Det er naturlig med videre oppfølging i forbindelse med områdereguleringen for Sundet og kommunedelplanen for Råholt/Eidsvoll Verk.

 Vurdert å innføre klimaregnskap i Eidsvoll?

Kommuneadministrasjonen har ikke kunnskap om virkemidler/kostnader for klimaregnskap, det må undersøkes nærmere.

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**