LIVEBLOGG: bystyrets møte 07.12.16

Foto: Oslo Venstre

Velkommen til budsjettmøte i Oslo bystyre! Venstre blogger som vanlig LIVE!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

10.03: Opprop
For Venstre møter Guri Melby, Espen Ophaug, Odd Einar Dørum (for Toril Berge Flatabø) og Julianne Ferskaug (for Hallstein Bjercke).

 

10.06: Debatt, finanskomiteens område

  • Det første Venstre gjør i finansdebatten er en fantastisk replikk fra Julianne Ferskaug. Hun tar replikk på Frode Jacobsen (A) om pensjon: Oslo har en pensjonsbombe i vente. En stadig større andel av kommunens frie midler bindes opp til pensjon. Samtidig har vi et pensjonssystem som stimulerer dyktige ansatte til å gi seg ved fylte 62. det står i veien for rekruttering av kompetent arbeidskraft som nærmer seg slutten av karrièren og det hindrer en bevegelse av kompetanse mellom offentlig og privat sektor som har et annet pensjonssystem. Nå har Arbeiderpartiet anledning til å utvise den samme ansvarligheten og lederskapet i Oslo som Arbeiderpartiet utøvde nasjonalt. Det leder meg til spørsmålet mitt, som kan svares på med ett ord. Ja eller nei.Vil Oslo Arbeiderparti være like ansvarlige som Arbeiderpartiet nasjonal og vil Arbeiderpartiet levere en sak til bystyret om å endre kommunens pensjonssystem slik at det er i tråd med pensjonsreformen?
  • Frode Jacobsen svarer på dette med å si at alle endringer som skjer må skje sammen med de ansatte. Byrådet skal vurdere dette.

 

  • Guri Melby tar replikk på Harald Nissen (MDG). Dessverre er det slik at billettprisene på kollektivtrafikk kommer til å øke i denne perioden. Det synes Venstre er veldig synd, fordi vi vet at pris har noe å si når folk velger hvordan de skal reise. I vårt alternative budsjett har vi lagt inn ekstra midler til Ruter for å forhindre prisveksten. Jeg vet ikke om dette er noe byrådet har vurdert da de laget sitt budsjett, eller om byrådet har vært i dialog med Akershus med sikte på å finansiere den delen av Oslopakke 3 over kommunens egne budsjetter, men jeg konstaterer at budsjettforslaget ikke gjør noe for å holde prisen lav. Kollektivbudsjettet totalt sett er ellers godt, men jeg tror det er mange som synes det er spesielt at den første store økningen i billettpris kommer mens MDG har kollektivbyråden. Det kan selvsagt tenkes at byråden mener det er riktig vei å gå. Men for eksempel MDGs gruppeleder i bystyret uttalte i 2015 man måtte få NED prisen på kollektivtransport. MDGs velgere kan neppe være særlig fornøyde med at partiet nå går i motsatt retning. Nå gir budsjettforliket på Stortinget mye ekstra til Oslo, vil byrådet da ta initiativ til å holde prisene nede?
  • Harald Nissen (MDG) sier at byrådspartiene vil satse på andre miljøtiltak enn pris på kollektiv.

 

-Da er vi kommet til møtets høydepunkt: Guri Melby sitt hovedinnlegg! Her er innlegget i sin helhet:

Ordfører,
Budsjettet vi skal vedta i dag er det største budsjettet i Oslos historie. Bykassens brutto utgifter nærmer seg 60 milliarder kroner, og bare neste år øker det økonomiske handlingsrommet med 371 millioner kroner. Den viktigste grunnen til dette er at vi har et stortingsflertall som tar storbyutfordringene på alvor, og som over de siste tre årene har økt bevilgningene til Oslo med godt over en milliard.
Venstre bruker det økte handlingsrommet på å ruste byen for framtiden og møte de store utfordringene byen vår står ovenfor, særlig innenfor klima og miljø, og innenfor barns oppvekstvilkår.:
For det første viser vi vilje til å følge opp ambisiøse målsetninger med konkrete tiltak i klima- og miljøpolitikken. Venstre tar på alvor det vedtaket vi fattet i bystyret i vår om at klimagassutslippene skal ned med 50 % innen 2020, og da må det legges flere virkemidler på bordet enn det byrådet legger opp til. Derfor foreslår vi blant annet å framskynde arbeidet med klimanøytral kollektivtransport, etablering og rehabilitering av flere elbilladestasjoner og en styrking av klima- og energifondet. Dessuten foreslår Venstre å stoppe økningen i prisen på kollektivtrafikken neste år. Kollektivprisen har vært en viktig sak for Venstre helt siden vi satt ned prisen på månedskortet i 2008, og vi gir nå byrådet to muligheter til å stoppe prisøkningen: Enten kan de stemme for vårt forslag her i dag, eller de kan bruke de pengene vi sikret Ruter gjennom statsbudsjettet til å holde prisene lave.
For det andre prioriterer vi en omlegging av Aktivitetsskolen, slik at alle barn i fattige familier får tilbud om en gratis halvdagsplass – over hele byen. Venstres AKS-modell klarer, for noen få millioner mer enn byrådet sin modell, å gi alle barn i lavinntektsfamilier fra 1. til 4. trinn gratis halvdagsplass uansett hvor i byen de bor. På denne måten sikrer vi at velferdsgodene går til de som trenger det mest, og bidrar til å løfte levekårene og gi økte muligheter til dem som trenger det mest.
For det tredje foreslår Venstre å begynne nedtrappingen av eiendomsskatten i 2017. Venstre er imot eiendomsskatt i Oslo, fordi det er en skatt som rammer boligeiere uavhengig av inntekt og livssituasjon. Byrådslederen lovte i valgkampen at ingen OBOS-leiligheter skulle betale eiendomsskatt, men bare i år må 2500 det. Selv om boligprisene stiger, så betyr ikke det at folk som bor i boligene har mer å rutte med, og mange vil slite med en ekstraregning som det eiendomsskatten gir, som de ikke kan gjøre noe for å unngå. Venstre skulle heller ønske seg at byrådspartiene ville være med oss å lete etter grønne avgifter som kan innføres i Oslo. Slik kan vi gjøre det litt rimeligere å bo i byen – og vi kan skaffe byen inntekter samtidig som vi får ned klimagassutslippene.
Ordfører,
Venstre legger fram et ansvarlig alternativ, og et alternativ som viser reelle prioriteringer. Vi er bekymret for den store utgiftsveksten vi ser i kommunen under det rødgrønne byrådet i samarbeid med ytterste venstre. Rekommunaliseringen av godt fungerende tjenestetilbud bidrar ikke til noe forbedring for innbyggerne, men koster kommunen dyrt, og risikerer å forringe kvaliteten på tjenestetilbudet. Det er ikke en framtidsrettet og moderne kommune. Vi ser en økende byråkratisering i de sentrale virksomhetene og byrådsavdelingene, blant annet gjennom kostbare prestisjeprosjekter som «Bilfritt byliv» – dette vitner for oss om at byrådet ikke prioriterer riktig, og heller bare øker skattene for å slippe å finne den smarteste og mest effektivemåten å gjennomføre politikken sin på.
Venstre legger fram et budsjett som gjør Oslo grønnere, varmere og enklere for innbyggerne. Vi legger fram et budsjett med flere klima- og miljøtiltak som faktisk kan bidra til å redusere utslippene i kommunen, vi legger fram et budsjett som bidrar til å styrke kompetanse og utvikling i skolen og barnehagen og vi legger fram et budsjett som gjør livet enklere for flere av de svakeste gruppene i byen vår.
Ordfører,
Jeg tar med dette opp Venstres budsjettforslag.
Der var det ikke et tørt øye i livebloggredaksjonen!
11:40: Julianne Ferskaug tar replikk på Sunniva Eidsvoll (SV). At SV i byråd har fått gjennomslag for å på sikt gjøre kjernetid i Aktivitetsskolen gratis for alle barn i byen er positivt. Venstre sin kritikk av byrådets modell handler ikke om at vi er mot universelle ordninger, den handler om hvor man starter. Byrådet starter med å la adressen avgjøre, vi vil starte med de som i dag ikke har råd til det. Byrådet prioriterer de rike familiene i øst foran de fattige barna i vest. På Majorstua skole går det i dag 48 barn som i dag ikke deltar i Aktivitetsskolen fordi foreldrene deres ikke har råd til det. Hva har SV å si til de barna? Er det at deltagelsen på skolen er så høy ellers? Jeg kan ikke forstå hvordan SV med sitt store engasjement for like muligheter og for de fattige barna i Oslo kan stå inne for en slik modell. For selv om deltagelsen ved skolen din skulle være 99%, så er det neppe være enkelt å være den ene eleven som ikke har råd til det. Jeg har lyst til å spørre byråden: hvilke tiltak i budsjettet er rettet mot de fattige barna i Oslo vest?
-Sunniva Eidsvoll svarer at hun er opptatt av universelle velferdsgoder og at byrådet vil øke kvaliteten på aktivitetsskolen. Ingen svar på om det er noen tiltak for de fattige barna i Oslo vest der, altså.
12:23: Odd Einar Dørum tar replikk på finansbyråd Robert Steen om klimabudsjettet. Venstre var veldig glade for at byrådet varslet at de skulle legge frem et klimabudsjett. «Nå skal vi begynne å telle utslipp slik vi teller penger», sa Finansbyråden. Det gir grunn til bekymring, all den tid byrådet budsjetterer med klimakutt det er mye usikkerhet rundt. Etter denne høstens debatter så tror jeg vi alle er enige om at vi trenger godt kvalitetssikrede tall. Folk går til angrep på Finansdepartementets beregninger, det kunne jo vært interessant om de samme folka hadde sett på Oslo kommunes klimabudsjett. Venstre støtter i utgangspunktet klimabudsjett helhjerta, men som bystyrerepresentant så har jeg et ansvar for at det jeg stemmer for faktisk er mulig å gjennomføre. Så jeg ber om en bekreftelse fra finansbyråden en siste gang. Kan Robert Steen love at klimabudsjettet med de tiltakene som er listet opp vil gi de klimakuttene som byrådet budsjetterer med?
-Det kunne han ikke love.
13.00: Bystyret er tilbake fra lunsj. Venstres gruppe gjør et bytte. Espen Ophaug går ut og inn kommer supervara Naomi Røkkum.
14:06: Vi er nå over på samferdsel- og miljøkomiteens område.
  • Guri Melby tar replikk på Andreas Halse (A). Det er bred enighet i bystyret om at satsing på sykkel er viktig. I 2016 har vi sett en betydelig økning i antall syklister i byen. Det er bra for klima, folkehelse og fremkommelighet. I Venstre ble vi ganske overrasket da vi så at byrådet foreslår 69 millioner kroner mindre til sykkelvei i 2017 enn det var lagt opp til i vedtatt økonomiplan. I vårt alternative budsjett har vi prioritert å rette opp dette kuttet, men jeg lurer på om representanten kan svare meg på hva det er som tilsier at det er behov for 69 millioner kroner mindre til sykkelvei i 2017?
  • Guri Melby holdt innlegg om idrettssatsingen i Venstres alternative budsjett og Odd Einar Dørum snakket om Venstres store satsing på miljøvennlig transport. Innleggene kan ses på www.facebook.com/OsloVenstre.

15:16: Vi er nå på kultur- og utdanningskomiteens område.

Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Her er innlegget i sin helhet:

Ordfører,

I skolebudsjettet er Venstre er glad for at byrådet fortsetter flere av satsingene det forrige byrådet startet – kompetanseheving, styrking av rådgivningstjenesten, tidlig innsats og flere lærere der behovet er størst. Alle barn som vokser opp i Oslo skal få en god start på livet, og alle skal ha like muligheter uavhengig av bakgrunn.

Ordfører,

Venstres alternative budsjett legger opp til en ytterligere satsing på kunnskap og utdanning. Blant annet styrker vi lærerløftet – det er nødvendig for å sikre at flere får tilgang på etter- og videreutdanning, vi øker satsingen på kvalitet og kompetanse i barnehagene og vi foreslår et løft for yrkesfagene; både gjennom en utbedring av utstyrsparken og med 5 millioner til sommerkurs for yrkesfagelever. I tillegg satser Venstre mer på svømmeundervisning og styrker rådgivningstjenesten ytterligere, og gjør store investeringer i skolebygg for å sørge for at alle skoler i Oslo er universelt utformet innen 2025.

Ordfører,

Det kanskje aller viktigste grepet vi gjør er å foreslå en annen modell for tildeling av gratis kjernetid i Aktivitetsskolen. Byrådet mener postadresse skal avgjøre om du får tilbudet eller ikke – vi mener fortsatt at gratis kjernetid bør gis til de barna som i dag har ikke har råd til å delta. Vi legger derfor inn midler til å gi gratis kjernetid i Aktivitetsskolen til alle barn i hele byen fra 1. til 4. trinn som lever i lavinntektsfamilier. Det mener vi er en mye mer treffsikker modell som setter barna først.

Ordfører,

Venstre er opptatt av at alle i byen har tilgang på kultur og kunnskap. Venstre foreslår 10 millioner kroner ekstra til utvidelse av Lesefrø-prosjektet og av ordningen med meråpent bibliotek. Dette er svært populære tiltak som Venstre ønsker at skal utvikle seg mer. Når det gjelder Venstres prioriteringer i kulturtilskuddene så øker vi flere av tilskuddene i forhold til byrådets forslag. Særlig trekke frem VEGA-scene, et prosjekt Venstre har jobbet hardt for å realisere, og tilskudd til kinodrift på Kunstnernes hus. Det at byrådet legger frem et forslag til budsjett som ikke satser på bredde i Oslos filmtilbud er skuffende. Heldigvis har partiene i finanskomiteen møtt oss litt på vei, selv om Venstres forslag ligger høyere.

16:08 Vi er nå på helse- og sosialkomiteens område.

16:30 Middagspause!

17:15 Vi fortsetter på helse- og sosialkomiteens område.

Naomi Ichihara Røkkum holder Venstres hovedinnlegg. Venstre satser på rusomsorg i vårt alternative budsjett. Venstre foreslår blant annet døgnåpent sprøyterom og 25 millioner kroner mer til rusomsorg. Videre støtter vi opp om viktige organisasjoner som arbeider med rusproblematikk, som Jobben og Lønn som fortjent.

Venstre foreslår også å rette opp i underfinansieringen av skolehelsetjenesten og helsestasjonene, samt legger inn mer penger til Sex og Samfunn sitt arbeid for seksualundervisning.

Videre foreslår Venstre at bydelene heller styrkes gjennom en rammeoverføring enn ved at det gis særskilte midler til hjemmehjelpen, både fordi bydelene må ha frihet til å vurdere og fordi det er stor variasjon i bydelenes behov. Men bydelene kommer like godt ut med Venstres alternative budsjett.

17:25 Byråd Inga Marte Thorkildsen holder innlegg. Odd Einar Dørum tar replikk og spør hvor lenge SV kan sitte i byrådet når Tøyensatsningen treneres?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**