Takk for det gamle! Klare for 2017

Vi er motiverte og gleder oss til godt lagspill og mye hardt arbeid fram mot valget. Her er noe av det vi har oppnådd i 2016.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I posisjon på fylkesnivået har vi oppnådd mye i år. Noen eksempler:

 • Oslopakke3 sikret finansieringen av samferdselsinvesteringer og drift av kollektivtrafikk
 • Økning i bevilgningene for gang- og sykkelveier
 • 1000 innfartsparkeringer for sykkel og 300 innfartsparkeringsplasser for bil.
 • Satsing på innovasjon og næringsutvikling
 • Styrket satsing på miljøarbeidere, helsesøstre og psykolog i de videregående skolene.
 • Styrket satsing på yrkesfag
 • Eget mobbeombud fra 2017
 • Ny kulturplan er vedtatt og budsjettet styrket
 • Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet er vedtatt.
 • Økte bevilgninger til frivillige organisasjoner.

Selv om det er tøft å være et lite parti i samarbeid med andre partier, har Venstre allikevel fått mange gode gjennomslag i statsbudsjettet også denne høsten:

 • 1,4 milliarder til jernbane, sykkel og kollektivtransport.
 • Billigere barnehage til 50 000 barn og 25 000 barn i fattige familier har fått gratis kjernetid i barnehagen.
 • 20 millioner til fjerning av atomavfall på IFE Kjeller
 • Forsøksordning med gratis barnehage og SFO for lavinntektsfamilier
 • Økte midler til klassisk naturvern, blant annet restaurering av myr.
 • Flere studentboliger, stipendiatstillinger og studieplasser.
 • Reversering av kuttet i pressestøtten.
 • Styrkning av det kommunale barnevernet.
 • Svømmeopplæring for barnehagebarn.
 • 4,2 mill til planlegging av sykkevelodrom i Asker

Sammen skal vi løfte Venstre og jobbe for trygg oppvekst for barn og unge, vern av naturen og livsgrunnlaget og å skape framtidas miljø- og klimavennlige løsninger og arbeidsplasser.

Venstre er på lag med framtida. Akershus sitt mål er to på tinget. Et større Venstre vil gi enda flere gjennomslag i Stortinget.

Godt nytt år og tusen takk for det gamle!

Solveig Schytz (fylkesleder og 2. kandidat) og Abid Raja (1. kandidat)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**