Framtida ligger i å bruke skogen på nye måter

Rebekka Borsch
Rebekka Borsch, Foto: Sveinung Bråthen

-Vedtaket om å øke andelen biodrivstoff som Venstre støtter, handler om 2. generasjons biodrivstoff – laget av overflødig biomasse fra skog, kloakk, husdyrgjødsel, matavfall, restprodukter fra landbruk, havbruk og nye syntetiske drivstoff, sier stortingskandidat Rebekka Borsch (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Etter at regjeringen ble enig med Krf og Venstre om statsbudsjettet for 2017, har biodrivstoff og skogens rolle i det grønne skiftet blitt kritisert fra flere hold. Grunnen er at bruken av biodrivstoff skal økes til 20 prosent innen 2020 for å kutte klimautslipp og skape nye arbeidsplasser.

2. generasjons biodrivstoff

Misforståelsen som ligger til grunn for mesteparten av kritikken, er at de fleste kritikerne skriver om 1. generasjons biodrivstoff laget av blant annet palmeolje, regnskog og mais, mens vedtaket om å øke andelen biodrivstoff som Venstre støtter, handler om 2. generasjons biodrivstoff – laget av overflødig biomasse fra skog, kloakk, husdyrgjødsel, matavfall, restprodukter fra landbruk, havbruk og nye syntetiske drivstoff.

Les også: Teknisk Ukeblad: TARE TIL ETANOL Her dyrkes vårt nye drivstoff

Biodrivstoff er ikke nytt. Innblandingskravet i Sverige ligger på 15% og Finland er oppe i 21,6 % biodrivstoff uten at de bruker opp skogen. Derfor mener Venstre at økt innblanding av biodrivstoff er bra, men bare ett element for å bruke norsk skog i det grønne skiftet.

Bruke skogen på nye måter

Vi ønsker at verdiskapningen fra skogen skal øke. Ikke minst må vi se på høyverdi-produksjon av trebygg og byggematerialer basert skog og ikke bare fokusere på biodrivstoff. Framtida ligger å nyttiggjøre seg skogen på nye måter.

Hvis man stiller de rette kravene og samtidig gir gode, langsiktige rammevilkår, vil dette kunne være en stor mulighet for skogbrukerne i Buskerud.

skog
Skogen kan spille en viktig rolle i det grønne skiftet.

Norsk skognæring både kan og bør få en større rolle når det gjelder produksjon av klimavennlige produkter. Norge trenger næringsvirksomhet utenom oljeindustrien, og skog er en fornybar ressurs med stort potensiale som vi ikke utnytter målrettet nok. Skogbruket må tenke smartere og mer samordnet. Innovasjon og nytenking må inn i alle ledd.

Viken Skogs satsing på Treklyngen og ny industri på Follum i Hønefoss er en fremtidsrettet investering i så måte. Her utvikler man en grønn industri som skaper verdier på hele treet, gjennom produksjon av bioenergi, biodrivstoff, plank og bjelker, papir, kjemikalier som erstatter olje, produkter til farmasøytisk industri, hygieneprodukter, tekstiler som erstatter bomull, reduksjonsstoffer i betong og metallindustrien.

St1 vil bygge bioetanolfabrikk på Follum, Treklyngen

Bygge i tre

Den største verdien av skogen er ved å lage byggematerialer, men da må vi stimulere etterspørselen etter trevirke og massivtre. En storstilt satsning på tre som byggemateriale vil kunne bidra til å få næringskjeden til å fungere bedre enn i dag og den vil bidra til kutt i Norges klimautslipp også. Mye tre i bygg og konstruksjoner er faktisk en form for lagring av CO2.

Vi må bygge mer i massivtre.

Storstilt satsning på massivtre vil også kunne skape mange arbeidsplasser: Tørr, trygg, presis konstruksjon av byggeelementer innendørs i produksjonshall der skogressursene er – og så rask montasje av massivtrebygg i urbane områder kan revolusjonere byggenæringen og skape nye bærekraftige arbeidsplasser og gi lavere klimautslipp.

Drammens Tidende: Ti gode grunner til å bygge i tre

Det er primært rest- og avfallsproduktene fra trelast og cellulose-næringen, og på sikt fra alger oghavbruksavfall, som skal gå til å produsere biodrivstoff. Dersom vi skal stimulere til økt biodrivstoffproduksjon, så må vi også være bevisste på at vi verner nok av den for naturen mest verdifulle skogen.

Venstre vil føre en balansert skogpolitikk som både gir grønne arbeidsplasser og lavere klimautslipp og som samtidig ivareta hensyn til naturmangfold. Derfor vil vi sørge for at biodrivstoffproduksjon i Norge er basert på klare bærekraftskriterier. Vi skal ikke putte verken mat eller verneverdig skog på tanken.

Vi skal ikke putte verken mat eller verneverdig skog på tanken. Rebekka Borsch (V)

 

Basert på avfall av skog

Produksjon av avansert biodrivstoff skal først og fremst være basert på avfall fra skog. Det er fullt mulig. Det svenske selskapet Preem er et eksempel på denne nytenkende bruken av skogavfall. De har laget verdens første svanemerkede biodiesel, og deler av denne går allerede til innblanding av diesel til norsk tungtransport. Dette skal norske aktører kunne få til også.

Venstres politikk skal bidra til å løfte skogsindustrien til nye høyder. Vi går inn for økt bruk av trelast og bioenergi. For å få til dette, skal vi forsterke forskning på og utvikling av klimavennlige produkter basert på trevirke og legge til rette for økt tømmertransport på jernbane.

Nasjonal strategi

Venstre vil utarbeide en nasjonal strategi for produksjon av biogass og for riktig utnyttelse av skog og øke innsatsen for å utvikle bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall. Det som fram til i dag har vært unyttig biomasse kan bli en verdifull ressurs. Venstre skal også avvikle den tunge subsidieringen av olje og gass og dermed gjøre fornybar energi mer konkurransekraftig.

Følg Rebekka på Facebook.

Rebekka Borsch,
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

Følg meg på Facebook:

Rebekka Borsch – Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**