Satsing på fattige barn og unge i Oslo

– Et gratis SFO-tilbud med høy kvalitet kan være både en løsning på tidsklemma mange opplever, og det vil være et viktig tilbud for å utjevne sosiale forskjeller, skriver Abid Q. Raja, Foto:Stock photo © yollopuki"

Oslo har den høyeste andelen av barnefattigdommen i Norge. To av ti fattige barn som bor i Norge bor i Oslo. Antall barn som lever i relativ fattigdom har økt de siste årene. En person regnes som relativ fattig hvis man mangler ressurser til å delta i aktiviteter og ha en levestandard som er vanlig i samfunnet. Utenforskap og marginalisering hindrer at alle har like muligheter i livet, og har store samfunnsmessig omkostninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Dårlig økonomi påvirker barns forhold til venner, trygghet og mulighet for deltakelse i fritidsaktiviteter. Å vokse opp i fattigdom har betydning for barnets utvikling, psykiske helse og skoleprestasjoner. En høy andel barn fra bydeler med høy fattigdom fullfører ikke videregående opplæring. Flere undersøkelser viser at de som deltar i Aktivitetsskolen lykkes bedre enn de som ikke gjør det. Venstre ønsker derfor at flere barn fra familier med lavinntekt får delta i Aktivitetsskolen ved at de får gratis halvdagsplass.

Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre

Fattige barn er ofte barn med innvandringsbakgrunn, barn av enslige forsørgere, barn av foreldre med lav utdanning eller barn av foreldre som står utenfor arbeidslivet. Forskning viser at fattigdom går i arv. Et av de viktigste tiltakene for å redusere fattigdom er å sørge for familiene kommer inn i arbeidslivet. Det er derfor viktig at foreldre får hjelp til å komme i arbeid, samt at ungdommene får hjelp til å søke deltids- og sommerjobb slik at de kan få en fot inn i arbeidsmarkedet.

Barnefattigdom finnes over hele byen. I Gamle Oslo vokser 1 av 3 barn opp i en husholdning med vedvarende fattigdom. I de andre bydelene i Indre Øst, hele Groruddalen og i Søndre Nordstrand ligger barnefattigdommen over det dobbelte av landsgjennomsnittet på drøyt 9 prosent. I flere bydeler i Oslo er det igangsatt områdesatsninger for å bedre levekårene til beboerne, men av sentrumsbydelene har bare deler av Gamle Oslo en slik ordning. Oslo Venstre mener det er på tide med en målrettet satsning mot barnefattigdom i de øvrige sentrumsbydelene.

Samtidig er det viktig å opprettholde og forsterke arbeidet med levekårsutfordringer i Groruddalen gjennom Groruddalssatsningen og Oslo Sør-satsningen. Mange områder i Groruddalen og Søndre Nordstrand har fortsatt høyere arbeidsledighet, lavere gjennomsnittsinntekt og høyere barnefattigdom enn resten av byen og landet for øvrig. Oslo Venstre vil jobbe for at oppvekstsvilkårene i disse bydelene forbedres, slik at alle får like muligheter til å lykkes uansett hvor i byen de kommer fra.

Mer enn halvparten av Oslos kommunale boliger ligger i Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. Bolig og nærmiljøet er faktorer som kan påvirke barns oppvekstsvilkår. En opphopning av personer med lav sosioøkonomisk status i noen områder vil kunne bidra til å forsterke de sosiale forskjellene. Det er derfor fortsatt behov for en satsing hvor de kommunale boligene i Oslo spres, og en opprustning av boforholdene i eksisterende leiligheter, særlig der det bor barnefamilier. Mange av barnefamiliene bor i små leiligheter og har behov for startlån for å komme inn i boligmarkedet.

Oslo indre øst er området med den laveste andel idrettsanlegg, og har et lavt tilbud av fritidsaktiviteter for barn og unge. Tilbudet er heller ikke godt nok i resten av Oslo, noe som også bidrar til at barn og unge fra familier med lav inntekt i mindre grad deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Samtidig sliter foreninger og lag med å få økonomien til å gå rundt fordi de ikke vil sette kontingenten for høy slik at ikke alle kan være med og har vanskeligheter med å få foreldre til å stille på dugnad etc.

Venstre vil:

 • Gi gratis halvdagsplass i Aktivitetsskole (AKS) til lavinntekts familier
 • Spre de kommunale boligene i Oslo og opprustning av eksisterende leiligheter, særlig der det bor barnefamilier
 • Utvikle en strategi for bosetting av barnefamilier i kommunale boliger
 • Senke terskelen for startlån i Husbanken, slik at flere kan få muligheten til å eie egen bolig
 • Etablere flere idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, samt opprusting av eksisterende anlegg i Oslo indre øst
 • At barn i familier som mottar sosialhjelp skal ha rett til å velge en fritidsaktivitet og dekning av utgifter til dette
 • Etablere et aktivitetskort som sikrer barn i lavinntektsfamilier gratis tilgang til aktiviteter og kulturopplevelser i Oslo
 • Gjøre vilkårene for deltakelse på Oslo musikk- og kulturskole bedre gjennom å redusere eller fjerne egenandel for elever fra lavinntektsfamilier
 • Etablere tiltak for å sikre drift av frivillig organiserte fritidstilbud i områder med mange fattige barn
 • Etablere en områdesatsing med målsetning om miljøopprustning, bedre livskvalitet og bedre levekår for barn og unge.
 • Sørge for flere barne- og ungdomsbiblioteker etter modell fra Biblio Tøyen.
 • Sikre at alle barn i lavinntektsfamilier får tilbud om gratis barnehage
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene

 

Uttalelsen ble vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 12.februar 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**