Ta vare på det ekte Drøbak

Drøbak, Foto: Ivar Ruud Eide

Rådmannens planforslag legger et godt grunnlag for å ta vare på Drøbaks verneverdige bebyggelse, mener Venstres Nicolay Corneliussen, som mener vern ikke står i motsetning til mangfold og utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre mener § 1 beskriver godt hva som er hensikten med planen, som i hovedtrekk er å bevare Gamle Drøbaks særegne kulturminner og kulturmiljøer, og å bevare og styrke områdets kulturhistoriske og arkitektoniske kvaliteter, slik at kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier ikke forringes eller går tapt. Planen legger samtidig opp til utbygging og- eller endring av enkeltområder.

Corneliussen peker på at bebyggelsen i antikvarisk spesialområde i dag er svært variert og viser utviklingen og historien til byen vår. Vi har bebyggelse fra alle tidsepoker, med stor variasjon i størrelser, funksjon og arkitektoniske stilarter.

Variasjon er en kvalitet

Venstre mener at variasjonen er en viktig del av Drøbaks mange kvaliteter, og at det også er viktig at ny bebyggelse får lov til å gjøre det samme som vår eksisterende bebyggelse til nå har gjort; nemlig å være en del av sin samtid, og dermed fortelle en historie til sin ettertid – til byens fremtid. Venstres forslag gir en åpning for at de som lever og virker i byen vår i dag og i fremtiden også skal får sette sine spor, samtidig som vi tar vare på den verneverdige bebyggelsen.

-Vi ser ingen motsetning i dette, sier Corneliussen, vi ser på mangfoldet som vi allerede har, og som vi håper vi også vil ha i fremtiden, som en berikelse.

Litt større spillerom

Slik vi ser det er derfor planen for restriktiv når det gjelder kravene til ny bebyggelse og tilbygg/påbygg. Det er lagt inn så mange og detaljerte kriterier for tilpasning i reguleringsbestemmelsene at ny bebyggelse ikke vil få det spillerommet som er nødvendig for å kunne bli tilskudd til byen vår med arkitektonisk egenverdi. Det er fare for at nybygg vil bli tilnærmede kopier av de husene vi allerede har. Vi mener en slik utvikling både vil være i strid med den historien og utviklingen byen vår til nå har hatt.

-En slik utvikling vil også være i strid med bestemmelsenes §1, ved at kunnskapsverdier og opplevelsesverdier går tapt etter hvert som det blir utydelig, eller utvannes, hva som er gammelt og hva som er nytt, avslutter han.

Hovedelementer i Venstres forslag

  • Et sterkt vern av historisk bebyggelse i tråd med rådmannens forslag. Riveforbudet foreslås håndhevet gjennom å kreve at riving bare kan skje etter detaljregulering som avklarer vernebehovet.
  • Fjerne enkelte særbestemmelser som ikke er i tråd med byggetradisjonene i planområdet. Flate tak er ganske utbredt i Drøbak, og et generelt forbud blir for strengt. Det samme gjelder balkonger i Storgata. Det er også vanlig å bruke støttemurer og skjæringer for å bebygge bratte tomter i Drøbak.
  • Fremheve de ekte historiske byggene. Det skal ved tilbygg være mulig å se hva som er nytt og hva som er det opprinnelige huset. Krav om gjenoppbygging etter brann skal gjelde fredede bygg, ikke alle bygg. Strøkstilpasning skal skje når det gjelder størrelse, form og volum, men ikke når det gjelder formspråk (stilkopi).
  • Ta rimelige praktiske hensyn. Takvinduer tillates mot bakgården for å kunne ta i bruk loft til bolig og næring. Ved rehabilitering er det ikke nødvendig å verne konstruksjoner som ikke er synlige.
  • Klart og tydelig regelverk. Unngå bestemmelser som peker på bestemte adminstrative organers skjønn, og ikke på tydelige kriterier.

Les Venstres forslag til endringer i bestemmelsene for Gamle Drøbak her:
20170213-Forslag til endrede reg bestemmelser Gamle Drøbak fra Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**