Vilkår for lengeværende asylanter i Vågan

I et brev sendt 7. mars til politikere og innbyggere i Vågan, oppfordres kommunestyret til å ta fatt i vilkårene for lengeværende asylanter uten oppholdstillatelse som bor i Vågan. Oppfordringen reiser et viktig prinsipielt spørsmål om hvilke muligheter Vågan kommune har for å gi en gruppe mennesker i kommunen vår mulighet til å leve verdige liv. Det er et spørsmål om menneskeverd og menneskerettigheter.

Det er et klart mål at så få asylsøkere som mulig som har fått avslag på sine søknader om asyl, likevel oppholder seg i Norge. De som har fått avslag skal om mulig tvangsreturneres. Enkelte asylsøkere forlater likevel ikke landet og kan ikke tvangsreturneres, enten fordi Norge ikke har en tilfredsstillende returavtale med hjemlandet, eller fordi hjemlandet nekter å ta imot vedkommende.

Det er i dag 18 asylsøkere som har bodd mer enn fem år i Vågan. Syv av disse har vært her mer enn 12 år. Siden 2011 har de levd et liv uten mulighet til å skaffe utkomme for seg selv og bidra til fellesskapet. De lever et liv i ingenmannsland, på siden av samfunnet.

Sivilsamfunnet i Vågan gjør en stor og viktig jobb for å hjelpe lengeværende asylsøkere, et arbeid Vågan kommune anerkjenner og verdsetter. Vågan kommune har ikke myndighet til å innvilge opphold, og et eventuelt spørsmål om amnesti må behandles av det norske Storting.

Vågan kommune ønsker likevel å legge til rette for en størst mulig grad av inkludering av de menneskene som bor i kommunen. Å aktivt hindre mennesker i å ta arbeid, legger til rette for ulikhet og utenforskap. Retten til arbeid slås fast både i den norske grunnlov og i menneskerettighetskonvensjonen, og er sentral for menneskeverdet. Arbeid setter mennesker i stand til å yte og engasjere seg i sitt lokalsamfunn. Kommunestyret i Vågan mener derfor at lengeværende asylsøkere som har bodd minimum fem år i Vågan må gis mulighet til å arbeide gjennom tildeling av en midlertidig arbeidstillatelse.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber rådmannen om å utrede muligheten for å etablere en lokal løsning som innebærer at Vågan kommune blir en pilotkommune for utstedelse av midlertidig arbeidstillatelse til lengeværende asylanter uten oppholdstillatelse som har bodd i Vågan i minimum fem år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**