Fattigdom kan ikke forbys

Som hovedstad har Oslo opplevd et større omfang av tilreisende enn andre byer i Norge. Mange av de tilreisende hører til ei befolkning som er blant Europas mest marginaliserte, og har en svært utsatt posisjon i samfunnet. Samtidig er det krevende for byen å møte mennesker som velger en livsform som er ulik vår egen. Det er også viktig å imøtegå kriminelle handlinger med det lovverket vi har. Som by må vi søke å møte mennesker med respekt, samtidig alle skal ha respekt for gjeldende lover og regler.

Tiggedebatten har blusset opp på ny etter at NRK Brennpunkt belyste mange kritiske forhold rundt enkelte tiggermiljøer i Bergen. Debatten har i stor grad gått i om det skal innføres tiggeforbud eller ei. Samtidig fremheves det i dokumentaren at Stavanger har klart å håndtere de kriminelle sidene ved disse tilreisende nettverkene med dagens lovverk, gjennom systematisk politiarbeid. Oslo Venstre tar både fattige menneskers situasjon og innbyggernes bekymringer på alvor. Et liberalt svar på dette er at lovstridig oppførsel må imøtegås målrettet, gjennom gåndheving av lover og regler, samtidig som vi ikke gjør tigging ulovlig.

Det finnes allerede lovverk som forbyr menneskehandel, hallikvirksomhet, tyveri og tilgrising av offentlige områder og overnatting på offentlige steder. Derfor mener Oslo Venstre at et forbud mot å be om hjelp er feil vei å gå. Et tiggerforbud vil ikke gjøre noe med de bakenforliggende årsakene som gjør at folk tigger.

Samtidig er det ikke akseptabelt at byens innbyggere opplever at friområder, barnehager og nabolag brukes som oppholds- og overnattingsleire på tvers av de lover og regler vi har. Oslo Venstre ønsker at byen oppleves som trygg og trivelig for alle som bor og oppholder seg her.

Flere av de ideelle organisasjonene som arbeider med de tilreisende melder om behov for økt innsats med sosiale og humanitære tiltak, og i flere av de eksisterende tiltakene utnyttes kapasiteten fullt ut. Særlig meldes det at kapasiteten på akuttovernatting generelt er utilstrekkelig og at det ikke finnes et godt nok tilbud når det gjelder kroppsvask.

Oslo Venstre vil at:

  • mennesker ikke skal forbys å tigge
  • politiet håndhever dagens lovverk og følger opp vinningskriminalitet, hallikvirksomhet og andre ulovlige forhold som er belyst i tilreisende miljøer på en systematisk mate.
  • Regjeringen bør sikre tilstrekkelige ressurser til politiet for å kunne følge opp et et slikt systematisk arbeid.
  • Oslo bystyre bør i revidert budsjett vedta tiltak som bidrar til at byen oppleves trygg og ren for alle som bor og oppholder seg her, samt styrke kommunens innsats for å sikre det finnes tilbud for akuttovernatting og sanitærtilbud.
  • Oslo kommune oppretter flere tilbud om nødovernatting for bostedsløse.
  • Oslo kommune bør få på plass permanent sanitærtilbud med mulighet for dusj og klesvask for bostedsløse.
  • Oslo kommune bør få på plass flere gratis offentlige toaletter med bemanning.
  • Oslo kommune bør opprette egne innsatsteam som skal være til stede i de områdene av byen som er mest utsatt for forsøpling og tilgrising fra ulovlige bosettinger. Innsatsteamene skal forhindre nye bosettinger og ha tilstrekkelig kapasitet til å være kontinuerlig til stede i områdene når nye bosettinger vanligvis etableres – om ettermiddagene og kveldene.
  • Oslo kommune bør innlede et samarbeid med politiet slik at bostedsløse som forsøker å etablere ulovlige bosettinger bortvises.

Uttalelse vedtatt av Oslo Venstres hovedstyre 27.04.2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**