Alle veier fører til Lier

Tove Hofstad, Rebekka Borsch, Kampanjebilder Buskerud venstre., Sveinung Bråthen

Lier Venstres Tove Hofstad er Buskerud Venstres tredjekandidat på stortingslista til valger i 2017. Her skriver hun sammen med Rebekka Borsch om de massive samferdselsprosjektene vi står overfor i nær framtid. Skal vi unngå trafikk-infarkt, arealkonflikter og stykkevis utbygging, krever dette kløkt, handlekraft og helhetlig tenkning og planlegging. Venstre ønsker seg bybane og en moderne infrastruktur for syklende og gående.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Store endringer er på gang i og rundt Lier. Befolkningsvekst, storstilte utbyggingsprosjekter og planlegging av nye samferdselsløsninger kommer til å påvirke Lier og nabokommunene kraftig i løpet av de neste 5-15 årene. Skal vi unngå trafikk-infarkt, arealkonflikter og stykkevis utbygging, krever dette kløkt, handlekraft og helhetlig tenkning og planlegging. Det viktigste er å ivareta høy bokvalitet, god fremkommelighet og framtidsrettede, miljøvennlige transportveier.

 

Stor-Drammen eser ut. Nabokommunene Lier, Sande og Nedre Eiker er under press. Nærings- og boligarealer er i ferd med å bli mangelvare. Trafikken øker og bilene er i ferd med å kvele hele området. Bilene tar plass, både på veier, gateplan og i parkeringshus. Areal som kunne vært brukt til andre fellesskapsløsninger som parker, lekeplasser og ferdselsveier for andre framkomstmidler. Vi plages av forurensning og utslipp, støy, støv, kø og plassmangel. Prognosene sier at boligutvikling i store trekk vil foregå utenfor dagens bygrense, nemlig i Lier – Nedre Eiker. Et betydelig antall flere mennesker vil bo og jobbe i Stor-Drammen og trenger å forflytte seg til og fra arbeid og fritid effektivt, stille og miljøvennlig.

 

Gullaughalvøya ved Drammensfjorden skal bygges ut, og utbygger spår 10000 nye innbyggere. Utviklingen av Fjordbyen på Lierstranda vil bli det neste store prosjektet. 20-30000 nye innbyggere er planlagt at skal bosette seg her. Byggingen av det nye sykehuset blir oppstarten, og så bygges den nye bydelen videre ut langs Brakerøya og mot Gilhusbukta. Politikere i Lier og Drammen skal i disse dager påbegynne planarbeidet som skal forme bydelen og framtidens infrastruktur i Stor-Drammen.

 

Innbyggere er invitert til å bidra med ideer til prosessen. Blir det bybane som strekker seg fra Gullaug til Åssiden, eller blir det bybane helt fra Spikkestad til Hokksund? Blir det brede veier for et økende antall el-syklister og god plass til å gå og løpe? Tør man å tenke på framtidens delebil-ordninger og førerløse biler? Det å tilrettelegge for og oppmuntre til fellesskapsløsninger, gange og sykkelbruk reduserer behovet for å eie egen bil.

 

Samtidig er prosjektet med tunnel Dagslett – Linnes igangsatt og påkoblingsløsningen for R23 inn på E18 skal vedtas i 2018. Liers politikere har bedt Statens Vegvesen (SVV) om å utrede tre alternativer. Tunnel til Viker, Jensvollkorridor og Vitbankkorridor. For Venstre er det viktig at uansett hvilken trasé som velges, så vil det være kritisk viktig at landbruksjord vernes og at så mye vei som mulig legges under bakken, samt at trafikken i mest mulig grad ledes bort fra der folk bor og vil bo i framtida.

 

I tillegg er Stortinget i ferd med å vedta et nytt tunnelløp under Oslofjorden. Dette, sammen med R23, er to massive veiprosjekter som vil påvirke Stor-Drammen i lang framtid. Bedre veier betyr flere biler på veiene gjennom Lier og Drammen. Hvorfor betyr et nytt tunnelløp eller bro over Oslofjorden noe for Lier og Drammen? Uten å ta debatten om hvorfor alle faginstanser anbefaler bro i stedet for et nytt tunnelløp under Oslofjorden, så kan vi heller fokusere på hvorfor bro på sikt er den beste løsningen for Lier og Drammen. Ved å bygge en bro lengre syd på Hurumhalvøya, åpner man for muligheten til å regulere øst-vest-trafikken syd for Drammen, og dermed skåne Lier og Drammen for gjennomgangstrafikk. For beboere på Nøste-Brakerøya virker det uforståelig at all sør- og vestgående biltrafikk på Østlandet skal gjennom de få hundre meterne på Brakerøya.

 

Utbyggingen av samferdselsløsninger og utbyggingen av boliger henger sammen. Her må Lier og nabokommunene holde tunga rett i munnen. Når det gjelder samferdsel vil Statens Vegvesen og Transportøkonomisk Institutt (TØI) basere sine høringssvar på framtidsprognoser. Det kan være at Lier kommune møter utfordringer med å tilrettelegge for økt boligutbygging på Gullaug og Lierstranda hvis SVV og TØI mener at infrastrukturen til å avvikle trafikk ikke er tilstede. I nabokommunen Røyken opplever politikerne at sprengte veier og mangel på andre transportløsninger gir innsigelser mot planlagte boligutbygginger. Lier bør passe seg for å gå i samme felle.

 

Vi har med andre ord mye å gjøre og dårlig tid. Det snakkes mer og mer om Ring 4 rundt Stor-Oslo som kunne knyttet sammen hele Regionen med hjelp av en bro sør på Hurum-halvøya og videre over Drammensfjorden som inkluderer jernbane. En slik Ring 4 ville ha avlastet hele Lier og Drammen. Påkoblingen av R23 på E18 bør bli det siste store vegprosjektet i Lier. De nye bydelene i Lier-Drammen bør basere sin lokaltrafikk på bane, sykkel og gange. La oss skjerme de nye bydelene fra gårdagens ideer og løsninger. La oss heller få med Lier og Drammen på lag med framtida, med bærekraftige samferdselsløsninger, bybane og en moderne infrastruktur for sykkel og gange.

 

Kronikk på trykk i Drammens Tidende og Lierposten juni, 2017.

 

Rebekka Borsch, stortingskandidat

Tove Hofstad, 3. kandidat

For Buskerud Venstre 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**