En trygg skole med et sterkt personvern for elevene

I en rekke saker i media de siste dagene har vi kunnet lese om utfordringer i elevmassen på flere Osloskoler, og at Høyre nå forslår å innføre kameraovervåking, uniformert politi og narkotikahunder på skoler i Oslo. Det mener Venstres gruppeleder og 3. kandidat til Stortinget, Guri Melby, er et svært dårlig forslag. -Mer overvåking og kontroll av elevene er en type mistillit til ungdommen som ikke hører hjemme i Osloskolen, sier Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

-At Høyre forsøker å møte utfordringene vi har sett på blant annet Bjørnholt VGS med inngripende er ikke overraskende, men det fortjener å møte motstand. Elever som sliter med rus- eller voldsproblematikk skal hjelpes og ses, ikke skremmes. Personvernet og rettssikkerheten til elevene må ivaretas, slår hun fast.

Alle elever skal oppleve egen skolehverdag som trygg og god, og Melby mener situasjonen som har oppstått på noen Osloskoler er uholdbar. Hun forventer at byrådet kommer på banen med andre tiltak. Når skoler ser seg nødt til å innføre adgangskontroll har det gått for langt, mener hun.

Hun peker på at Venstre i sitt alternativ til revidert Oslobudsjett la inn åtte millioner kroner (halvårsvirkning) til å opprette et ambulerende kompetanseteam, en egen taskforce, til å bistå skoler i vanskelige situasjoner med bråk, vold og rus i elevmassen og problemer med personer utenfor skolen.

-Disse utfordringene mener vi det trengs et team til å bistå skolene i håndteringen av. Teamet må være bredt faglig sammensatt og tilgjengelige for alle skolene i Oslo ved behov. Dette er noe Venstre startet å jobbe for å få på plass i forrige bystyreperiode, sier Melby, som synes det er synd at byrådspartiene stemte ned forslaget.

Hittil mener Melby at byrådet har vært altfor passive og vært mer opptatt av å skylde på tidligere byråder enn av å møte utfordringene her og nå.

-Jeg mener vi som politikere, og særlig ansvarlig byråd, må løfte blikket og se løsninger, ikke drive blame-game, slik Arbeiderpartiet har vært mest opptatt av hittil. Vi må ta ansvar for å sørge for at situasjonen på skolene det gjelder forbedres så raskt som mulig og at andre skoler ikke får tilsvarende problemer, sier hun.

-I stedet for å skylde på tidligere byråder så kunne jeg tenke meg å høre hva sittende byråd, Tone Tellevik Dahl, har tenkt å gjøre. Hun er ansvarlig for Osloskolen nå, og det er et ansvar hun ikke kan fraskrive seg. Jeg tror som sagt vårt forslag om innsatsteam er en del av løsningen, men Venstre er selvfølgelig også åpne for andre tiltak på både kort og lang sikt.

Hun avviser imidlertid at Venstre er åpne for å innføre tiltakene Høyre foreslår.

-Det er altfor inngripende, og representerer en mistillit jeg ikke ønsker meg i Osloskolen. Dette er dessverre et veldig godt eksempel på en type forslag som svekker unges personvern. Det er feil vei å gå. Tvert i mot mener jeg at barn og unges personvern bør styrkes, sier hun.

Hun viser til at hun, sammen med vararepresentant Julianne Ferskaug, nylig fremmet et forslag for bystyret med flere tiltak som kan bidra til et bedre personvern for barn og unge – og mer kunnskap hos foreldre om deres barns personvern.

-Vi mener det er behov for flere ulike tiltak, både i barnehage og skole og ikke minst i hjemmet for å sikre et sterkere personvern for barn og unge. Barn og unges personvern er en svært viktig sak for Venstre. Det er behov for holdningsskapende arbeid, tiltak i skolen som bidrar til god opplæring om eget personvern og selvfølgelig tiltak som styrker personvernet i skoletiden.

Hun peker på at regulering av teknologiske verktøy i skolen er blant de største utfordringene, og at skolene må ha kompetanse til å ivareta elevenes digitale personvern.

-Overvåking i skolen skal rett og slett ikke foregå, og å unngå at det skjer krever at vi følger med i tiden og har en bevisst holdning til at personvernet til barn og unge i Osloskolen vil bli utfordret på stadig flere områder. Venstre vil gjøre nettopp det, i motsetning til Høyre som ønsker å utfordre elevenes rettssikkerhet med mer overvåking og kontroll. I dagens samfunn går den teknologiske utviklingen svært raskt, og bare det siste året er for eksempel GPS-klokker og smartklokker blitt en realitet i flere klasserom. Det er et eksempel på et verktøy som kan misbrukes og som representerer en trussel mot personvernet, ikke bare for eleven som bruker klokken, men også medeleven og lærerne. Det kan vi ikke akseptere i Osloskolen, sier Melby.

 

Her er forslagene fra Venstre for å styrke barn og unges personvern:

  1. Bystyre ber byrådet sørge for at foresatte får informasjon om barns personvern og rettigheter fra fødselen av.
  2. Bystyret ber byrådet sikre at barnehager og skole informerer foresatte og barn om nettvett og barnas personvern.
  3. Bystyret ber byrådet utarbeide internkontrollrutiner spesielt tilpasset skoler og barnehager, slik at de lettere kan oppfylle personopplysningsloven og forskriftens plikter ved deling av bilder i sosiale medier.
  4. Bystyret ber byrådet sette krav til hva som bør og kan kartlegges i barnehagen og på skolen, og hvordan og hvor lenge denne informasjonen skal lagres.
  5. Bystyret ber byrådet sørge for at ingen av Oslos skoler og barnehager har kameraovervåkning i undervisningstiden.
  6. Bystyret ber byrådet begrense skolenes muligheter til å hente ut privat data fra elevenes skole-pc-er.
  7. Bystyret ber byrådet sørge for at GPS-klokker og smartklokker som krenker barns personvern ikke benyttes i Osloskolen.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**