Uttalelse: Mindre utenforskap gir mindre ungdomskriminalitet

Foto: Ekely / iStock

Uttalelse vedtatt på hovedstyremøtet 24.05.2018:

Oslo Venstre vil gjøre Oslo til verdens beste by å vokse opp i. Gode og like muligheter for barn og unge er noe av det aller viktigste i et moderne og liberalt samfunn.

Dessverre ser vi at for mange faller utenfor. Andelen ungdommer som ikke fullfører videregående utdanning er svært høy i noen av Oslos bydeler. Da blir terskelen inn i arbeidslivet høy, og følelsen av utenforskap sterk. Samtidig har ungdomskriminaliteten steget, etter å ha falt over lang tid. Ungdom som begår kriminalitet utgjør et lite mindretall, på 2 til 4 prosent, men alvorlighetsgraden og mengden kriminalitet som begås har økt. Det er tragisk både for den enkelte, nærmiljøet og samfunnet.

En skole som gir tilpassede utfordringer til alle elevene, er det viktigste for å hindre utenforskap. Et bredt utvalg av kultur, idrett og andre fritidstilbud, som alle har råd til å være med på, bygger fellesskap og bidrar til inkludering. Flere gratis aktivitetstilbud i områder der fattigdomsproblematikken er omfattende kan også bidra til at flere deltar. Forebyggende innsats fra helsestasjon, helsesøster, ungdomsarbeidere og politi er med på å fange opp de som er i ferd med å falle utenfor.

Når noen er i ferd med å falle utenfor, er kontakt med trygge voksne blant de mest effektive tiltakene. En solid ungdomshelsetjeneste og involvering av foreldre er med på å skape et tryggere miljø. I noen tilfeller makter ikke hjemmet og foreldrene å følge opp barna slik de trenger. Tidlig innsats for å styrke omsorgsevne og en god hjemmesituasjon for barn kan bidra til å redusere utenforskapet senere i livet.

En trygg bolig i et godt bomiljø er grunnleggende for å gi like muligheter for alle. Idag er det for mange barn og unge i utsatte områder som ikke opplever dette. Dermed er ikke forutsetningene godt nok til stede for å hindre utenforskap og dårlig utvikling for mange barn og unge. Dette kan og må vi endre gjennom nye boligpolitiske tiltak.

Politiets forebyggende arbeid har vært viktig i å få ned ungdomskriminaliteten over tid. Denne innsatsen må forsterkes. Samtidig må politiets innsats mot den harde kjerne bak gjengene økes. For de ungdommene som gjentatte ganger begår alvorlig kriminalitet trengs det i tillegg troverdige straffer, som kan iverksettes raskt, og som har som mål å virke rehabiliterende. Dette mangler i dag. Ordningen med ungdomsstraff skulle være et bedre alternativ til fengsel for barn og unge. Politiet har likevel opplevd at ordningen virker mot sin hensikt, da alvorlig kriminell ungdom oppfatter det som en straffefrihet. Derfor er det behov for å undersøke om det er andre straffemetoder som kan brukes på de mest alvorlige tilfellene av ungdomskriminalitet. Man må også vurdere om barnevern og andre instanser skal bidra til å bedre livssituasjon og utviklingsmuligheter for den enkelte.

Oslo Venstre vil:

 • Prioritere de skolene som har størst levekårsutfordringer blant sine elever
 • Styrke fritids- og kulturtilbudet til barn og unge ved å heve bevilgningene til bydelene
 • Åpne for flere tilpasninger i skoleløpet, for eksempel gjennom et ekstra år med 11. klasse for de som ønsker det
 • Styrke kulturtilbudet til barn og unge, og sørge for at aktivitetskort og opplevelseskort er tilgjengelig i alle bydeler
 • Styrke Oslo Kommunes samarbeid med politiet, Salto. Som et minimum, må antall ansatte dobles. Politiets innsats må forsterkes, både forebyggende og mot den harde kjernen bak gjengene.
 • Systematisk prioritere forebyggende arbeid høyt, både i barnevern, helsetjenester og politiets arbeid.
 • Samlokalisere barnevern, BUP og andre tjenester for unge på de skolene som har mange elever med levekårsutfordringer.
 • Øke involveringen av foreldre i skolesammenheng, ved å skaffe flere møteplasser, og innføre prøveforsøk med betalte foreldrerepresentanter.
 • Gjennomføre nye boligpolitiske tiltak som bedrer bomiljøet i utsatte områder.
 • Kartlegge og iverksette gode og rehabiliterende straffetiltak i de få tilfellene hvor gjentatte tiltak ikke har virket for å redusere ungdomskriminalitet. Evaluere ordningen med ungdomsstraff, med sikte på å finne en mer effektiv straffemetode for de mest alvorlige tilfellene av ungdomskriminalitet.
 • Utvide utlånsordningen for sports- og fritidsutstyr til flere bydeler i Oslo