Et demokrati for fremtiden

Christian Dyresen, medlem nye Asker Venstre og gruppeleder i Hurum Venstre., Foto: Venstre

Færre unge enn før ser et demokrati som essensielt. Hvordan skal vi gi ungdommen tillit til demokratiet?

Oppegård har innført et demokratiprogram for barn og unge som gir håp om å snu trenden. Hvordan har de klart det, og hvorfor har de gjort det?

Det er lett å ta demokratiet for gitt. Det fungerer jo så fint, gjør det ikke? Litt politikerforakt kan vi leve med. En valgdeltagelse som har vært synkende totalt sett de siste 40 år, bekymrer oss nok litt, men når er den så lav at vi må ta grep?

I Oppegård kommune har man opprettet et demokratiprogram for barn og unge. Programmet har to hovedmål; medvirkning og opplæring. Barn og ungdom skal medvirke fordi de har rett til å bli hørt og fordi medvirkning fører til bedre resultater. Samtidig trenger de opplæring i hvordan de kan delta i demokratiet. Et slikt program kan være et viktig verktøy for å sikre et levende demokrati langt inn i fremtiden.

I sommer fremkom tall fra internasjonale undersøkelser som muligens roper et varsku for fremtiden. Færre unge enn før ser et demokrati som essensielt. Færre unge enn før tror de får et lykkelig liv. Selv om tallene foreløpig ikke er dramatiske, gir de grunn til en anelse bekymring for fremtiden. Ett av de viktigste oppdragene som folkevalgte, er å sikre reell medvirkning.

I et demokratiprogram for barn og unge forestår man opplæring for å sikre et forutsigbart og sunt demokrati for fremtiden, og man bedriver reell medvirkning. Skal man sikre representativitet, må vi møte alle der alle er. Medvirkning går begge veier, men det hviler et spesielt ansvar på det politiske miljø på å involvere barn og unge. I en verden hvor digitale trender kommer og går raskere enn før, vil reell medvirkning sørge for at demokratiet utvikler seg, innoveres og sikrer sin egen eksistens. For Venstre er demokratiets vilkår en fanesak.

Nye Asker kommune har lagt flere av FNs bærekraftsmål som et rammeverk for den nye kommunen. Dette vekker oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Ett av målene for den nye kommunen er å sikre bærekraftige byer og samfunn. Første skritt på veien dit er å sikre medvirkning fra hele befolkningen. Vi sikrer engasjement for et fellesskap gjennom å legge til rette for medborgerskap.

Og nettopp medborgerskap er annet stikkord for utmeislingen av nye politisk organisering i nye Asker. Det foreligger i dag et utkast om å gi et hovedutvalg ansvaret for medborgerskap, og i dette nye fagområdet ligger blant annet lokaldemokrati, frivillighet og kultur. Et godt lokaldemokrati motvirker pasifiserende avstand fra befolkning til politisk og administrativt nivå. Et godt lokaldemokrati sikrer medvirkning fremtidens politikere og fremtidens flertall. Bare slik kan vi sikre bærekraft og et demokrati for fremtiden.

Venstre går til lokalvalget i 2019 med et fokus på medvirkning. Reell medvirkning og muligheten for engasjement for alle er og blir en vinnersak for demokratiets fremtid.

Christian Dyresen, nye Asker Venstre, gruppeleder i Hurum Venstre
Innlegget sto på trykk i RHA og Budstikka i september 2018.