Fremdriften i kommunen

Foto: Askøyværingen

Fremdriften i kommunens arbeid går til tider trått. Det verste eksempelet som vi kan vise til er Munkebotn-saken som har vart i nesten 40 år.

Nå ser det imidlertid ut til at den endelig er ferdigbehandlet etter vedtak i kommunestyret den 20. september.Vannforsyningen til Askøys innbyggerne har bare pågått i vel 20 år, men ser nå foreløpig ut til å få en fremdrift som kan tjene innbyggerne.

Skolebruksplanen vedtatt første gang i 2012, har fått nye vedtak nesten månedlig til stor frustrasjon for mange. Resultatet er at skoler som skulle bygges ikke er kommet i gang, mens forarbeidene har resultert i mye arbeid og store utgifter for kommunen.

I de siste er det blitt utsatt saker flere ganger fordi posisjonen ikke er samkjørte.

Venstre undrer seg over hvordan samhandlingen er mellom administrasjon og politikerne (posisjonen) når saker blir utsatt gang etter gang.

De fleste saker har heldigvis ikke så lang fartstid som Munkebotn saken, men for de som daglige arbeider (kommuneansatt, frivillig eller privat) for å få fremdrift i saker kan ventetiden fortone seg lang og vanskelig når vedtakene i utvalg og kommunestyre lar vente på seg. Strusshamn kultursenter er enda et eksempel. Frivillige jobber dugnad for å ferdigstille, men nødvendige tiltak fra kommunen stopper fremdriften.

Gjentatte ganger har representanter i Venstre fått spørsmål fra innbyggere: «Hvorfor blir saker utsatt gang etter gang etter gang?» «Hvorfor er det ingen fremdrift der vedtak er gjort?» «Hva er det som skjer når nødvendige tiltak ikke blir satt i verk slik at vi kan få fremdrift i vårt arbeid?»

Det er ikke lett for innbyggerne – ei heller for politikere og ansatte – å forstå hvorfor ting tar så uendelig lang tid. I mange tilfeller virker som det er manglende samhandling og tillit mellom administrasjonen og politikere som er årsaken til at sakene blir utsatt.

Og sånn går nå dagene, ukene, månedene og år – og fremdrift i arbeidet stopper opp til stor fortvilelse for dem dette berører. Motivasjonen synker, frustrasjon, sinne, oppgitthet og likegyldigheten sprer seg da en gjerne ikke forstår hvorfor fremdriften har stoppet opp.

Venstre mener vi kan få dette bedre til ved å ha et tettere samarbeid mellom innbyggere, administrasjon og politikere (rådmann og ordfører – utvalgsledere og kommunalsjefer osv.).

Et godt eksempel på hvordan vi i Venstre ønsker det fikk vi i sist utvalgsmøte for oppvekst (UFO) under behandling av Kvalitetsmelding skole. Her hadde rådmann/administrasjonen i samarbeid med utvalgsleder lagt opp til en times tverrpolitisk gruppearbeid i lag med rektorer, fagsjef og rådgivere. Der var fremmet problemstillinger til drøfting i saksdokumentene slik at politikerne kunne drøfte med gruppen sin i forkant.

Venstre tenker dette er veien å gå for å få bedre forståelse og samhandling til det beste for innbyggerne. Det er slik Venstre ønsker at de ulike utvalgene skal arbeide med viktige og kompliserte saker. Venstre ser derfor frem til flere slike møter i utvalg og takker rådmannen for innspillet.

Venstre har derfor programfestet å jobbe for større åpenhet i beslutningsprosessene.

Som innbygger kan du bidra ved å komme med innspill til saker som du er engasjert i. Vi i Venstre ønsker å høre din mening og få konstruktive forslag til eventuelle endringer for å skape en bedre hverdag Askøys innbyggere.

 

Marit Helen Leirheim

Askøy Venstre