Alle elever får tilbud om en uke på leirskole

Både i Færder kommune og i regjeringskontorene, er Venstre med å sikre leirskoletilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Vi viderefører det beste fra to kommuner

Det har i lengre tid versert en diskusjon om hvilket leirskoletilbud elevene i skolene i Færder kommune skal få. En av temaene det har vært størst uenighet om, har vært hvor mange dager leirskoletilbudet skulle være. Tjøme kommune hadde et tilbud, som var en dag lenger, enn det tilbudet Nøtterøys elever fikk. Med Venstres hjelp, har vi nå fått på plass et tilbud, som tilsvarer det Tjøme hadde.

Skolene våre gir elevene viktig kompetanse som skal gjøre dem i stand til mestre muligheter og utfordringer de vil møte i livet. Ikke bare trenger vi gode ferdigheter i lesing, skriving, språk og håndverk, men også erfaringer med hvordan vi bruker og tar vare på hverandre og naturen.

skog
Skogen kan spille en viktig rolle.

Livslang læring

En av de beste måtene vi kan ta vare på noe, er ved å ta det i bruk. Samarbeid, friluftslivskompetans og unike opplevelser ute i naturen, bør være en naturlig del av skolegangen. Dette er noe vi får erfaring med på et leirskoleopphold. Elevene lærer å ferdes i, og verdsette naturen, gjennom bruk, og ved å få prøve seg på forskjellige friluftsaktiviteter til ulike årstider. Noen lærer å gå på ski og tenne bål ute i naturen, andre å bruke fiskestang eller å være i båt. Man lærer hvordan man skal ta seg frem i naturen, hvilket utstyr man trenger og kanskje noen får oppleve å overnatte hjemmefra eller ute i naturen for første gang.

Et leirskoleopphold skal i tillegg gi andre mestringsopplevelser. Det å reise bort over flere dager sammen med medelever gir nye erfaringer og utfordringer. Man blir mer selvstendige og lærer å kjenne sine medelever på en annen måte.

Felles regelverk

Hittil har det vært opp til hver enkelt skoleeier å avgjøre om de ønsker å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting. Nå blir dette en lovfestet del av utdanningen, som alle kommuner er forpliktet til å tilby. Alle kommuner får penger til dette gjennom kommunerammen, men i tillegg er det nå lagt inn et øremerket tilskudd på budsjettet til Kunnskapsdepartementet. Det er kommunene selv som skal bestemme organiseringen av tilbudet, og det legges opp til lokale variasjoner. Det er imidlertid nå satt en minstestandard om at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene skal være opplæring. Med Færder Venstres hjelp har vi her lokalt vedtatt at leirskoletilbudet for våre elever skal ha en varighet på fem dager, som medfører fire overnattinger. Videre er det bestemt at turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og at det tas hensyn til ulike behov blant elevene. Dette innenfor vedtatte økonomiske rammer og gratisskoleprinsippet.

Alle får bli med

Viktigst er imidlertid av alle barn får tilbud, uavhengig av funksjonsevne eller familiens økonomi. Barn med spesielle behov som har behov for det, skal få tilbud om ressursperson/assistent, slik at de kan delta på lik linje med de andre elevene på samme trinn. Leirskolested skal også velges ut i henhold til behovene til deltakerne. Vi sikrer nå alle barn rett til leirskole både nasjonalt og her lokalt i Færder. Venstre i kommunestyre og regjering gjør en forskjell. Det vil si at det ikke skal legges opp til at tilbudet gjøres avhengig av foreldrebetaling eller andre eksterne tilskudd. Men eventuelle tilskudd fra FAU og gaver og midler fra dugnasinnsats, som ikke bryter med gratisprinsippet, kan komme i tillegg, og således «pynte kaka ytterligere».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**