Vekst og miljøvennlig utvikling med Venstre i regjering

Det går godt i Norge. Den økonomiske veksten er solid samtidig som klimagassutslippene går ned. Bedriftene investerer mer og stadig flere kommer i jobb, over hele landet. Vi må bruke de gode tidene til å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, et tryggere Norge som også er klimavennlig. Denne uka la regjeringen frem et statsbudsjett som sikrer fortsatt vekstkraft i norsk økonomi. Det første statsbudsjettet som legges fram etter at Venstre gikk inn i regjering viser med all tydelighet at politikken er endret og at Venstre har stor påvirkning og store gjennomslag i regjeringens politikk og prioriteringer. At Venstre har blitt med i regjering har gjort statsbudsjettet mer
grønt, raust og sosialliberalt. Dette er et budsjett for grønn omstilling, satsing på kunnskap og et løft for de svakeste i samfunnet.

Venstres prosjekt er å satse på skolen, ta vare på naturen og skape flere arbeidsplasser i hele landet.

Vi er glad for å inngå i en regjering som tar dette ansvaret. Statsbudsjettet for 2019 er et grønnere og rausere budsjett, helt i tråd med Venstres lovnader da vi gikk inn i regjeringen i januar 2019. Et lite parti med stå-på-vilje kan vise at det gjør en stor forskjell i regjering. Det gjør vi med dette budsjettet.

Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer.

Nylig kom nok en tung internasjonal rapport som advarer mot karbonutslipp og global oppvarming. Klimautfordringene kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid, men Norge må gå foran med å redusere egne utslipp. Venstre bidrar i regjeringen til at landet har en ambisiøs klima- og miljøpolitikk og den virker; klimautslippene går nå ned. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 innebærer en rekordsatsing på klima og miljø både nasjonalt og internasjonalt med tiltak for å redusere klimagassutslippene både på kort og lang sikt; ytterligere satsing på klimavennlige transport¬løsninger, klimavennlige løsninger i næringslivet, styrking av ENOVA med 344,5 millioner kroner i 2019 og klima- og miljørettet bistand. Tiltak for fornybar energi, klima- og skogsatsingen og arbeidet mot marin forsøpling, økes med over 1 mrd. kroner. I tillegg kommer bl.a. økte satsinger på ny klimateknologi, fullskala CO2-håndtering og forskning på klima, miljø og fornybar energi. Også ordningen med en bevilgning på 156,8 millioner kroner i 2019 til klimasatsing for kommunene videreføres. Norge er en havnasjon, og i Nord-Norge vet vi hva havet betyr. Regjeringen vil styrke arbeidet mot marin forsøpling, økes med over 1 mrd. kroner. og foreslår også å bevilge 30 millioner kroner i 2019 til havets helse. Satsingen skal gi mer kunnskap om tilstanden i havet raskere enn før, som smitte og smitterisiko knyttet til havbruk.

Norge må ha flere bein å stå på nå olje- og gassnæringa får mindre betydning i tiårene fremover.

Mye av dette kan og skal skje i Nord-Norge. En viktig nøkkel er forskning og utvikling. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å bevilge mer enn 9,7 milliarder kroner til næringsrettet forskning og innovasjon over Nærings- og fiskeridepartementets budsjett. Det er en dobling siden regjeringen tiltrådte i 2013.

Regjeringens samferdselspolitikk binder landet tettere sammen.

Gode velferdstjenester og konkurransekraft for næringslivet krever både en moderne og trygg infrastruktur med høy kvalitet, og effektive og sikre transportløsninger. Regjeringen har økt satsingen kraftig på vedlikehold av og investering i veier slik at vedlikeholdsetterslepet på riksveinettet har blitt redusert for første gang på flere tiår og dette fortsetter i 2019. E6 styrkes i nord med ferdigstilling av store utbedringer, det betyr mye for næringslivet og trafikksikkerheten. I hele landet styrkes kollektivtrafikken i rekordomfang.

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene har fungert godt,

det merkes at bussene går oftere og at holdeplasser, ruteopplysning og sanntidssystemer fungerer. Belønningsavtalen staten har inngått med Troms fylkeskommune og Tromsø kommune for 2015–2018 er på 285,5 millioner kroner. Det tas sikte på at videre statlig bidrag gjennom belønningsmidler skal inngå inn i en kommende byvekstavtale for Tromsø. Staten vil legge til rette for at forhandlingene om en byvekstavtale kan komme i gang så raskt de nødvendige avklaringene er på plass. Det er svært viktig at forhandlingene lykkes. Regjeringen justerer også på tiltak for å få den rette
effekten, som når flypassasjeravgiften nå skal baseres på distanse, så avgiftene blir lavere på kortbanenettet som er så viktig i nord.

Vi bruker altså de gode tidene til å få flere i jobb, bygge et bærekraftig velferdssamfunn og skape et tryggere Norge,

med økt verdiskapning og som tar hensyn til miljøet. For Venstre er det viktig å være på lag med framtida. Det ligger store muligheter i dette for Tromsø, Troms og Nord-Norge.

Morten Skandfer

Gruppeleder kommunestyret, Tromsø Venstre