Venstre vil ha økt respekt for vern og fredning

De siste månedene har vi sett flere lokale saker som viser at det er nødvendig å gjøre noe med dagens regelverk om fredede og vernede bygninger og vegetasjon.

I Aftenposten 6. mars kunne det leses om tomta i Midtoddveien på Kjelsås, der en utbygger har tillatelse sette opp to nye hus på en tomt hvor det tidligere sto ett. I igangsettingstillatelsen var kravet at «furutreet ikke skulle berøres». Etter at treet blir felt, får utbyggeren plass til hus nummer tre på tomten.

Rett over påske, kom folk på Vålerenga hjem etter påskeferie og kunne konstatere at nok et vernet hus var revet. Byggherre hadde tillatelse til rehabilitering og påbygg, men valgte likevel å rive. Resultatet blir kanskje at det nå kan settes opp større hus slik at utbygger tjener mer penger.

I følge Plan- og bygningsetaten finnes det pr. i dag ca. 20 saker hvor det i ulik grad er foretatt ulovlig hogst, og årlig foreligger det ca. 400 ulovlighetssaker. Venstre har spurt om Plan- og bygningsetatens tilsynsarbeid er godt nok til å oppdage alle tilfellene av ulovligheter i Oslos byggesone. Også Byantikvaren har etterlyst strengere retningslinjer og forskrifter.

Venstre mener at det er viktig å ta vare på vår felles kulturarv og natur. Når lokale myndigheter har konkludert med at en bygning eller vegetasjon er verneverdig, er det tatt på en faglig og kulturhistorisk bakgrunn. Det er viktig for lokalmiljøet og historien vår at dette respekteres.

Venstre mener at det aldri skal lønne seg å rive vernede bygg og trær ulovlig, og ønsker derfor at det skal igangsettes et arbeid med å gjennomgå regler som gir kommunale og statlige etater samt politi og påtalemyndigheter sanksjonsmuligheter når utbyggere og privatpersoner bevisst trosser lovlige vedtak. Hjemlene må være tydelige nok og de må strammes inn hvis det er behov for det. Vi må sørge for at etatene tar disse hjemlene i bruk mot useriøse utbyggere.

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Venstre vil:

  • Ha større bøter når verneverdige bygninger, trær eller annet blir ødelagt eller revet slik at ikke de involverte tjener store penger på å bryte loven
  • Sørge for at rivning av fredede og bevaringsregulerte bygninger ikke gir rom for økt utnyttelse av tomter eller dispensasjoner fra planen som følge av endrede forutsetninger
  • Åpne for mulighet til å varsle Plan- og bygningsetaten anonymt ved mistanke om ulovligheter
  • Forsterke kontrollrutinene og byggetilsynet hos Plan- og bygningsetaten
  • Øke tilskuddet til eiere av verneverdige hus og bygninger slik at man får hjelp til å ta vare på vår felles kulturarv
  • Sørge for at virkemidlene som finnes tas i bruk mot useriøse aktører blant utbyggere i Oslo
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**