KrF får mest igjen med Venstre

Petter N. Toldnæs, Foto: Hugo Lande

Det går bra med Norge. Vi er et fellesskap tufta på samhold, med mennesker som er trygge på seg selv og på vår historie. Dette gjør oss i stand til å møte det nye og det ukjente med respekt, med optimisme og med en oppriktig vilje til å stille opp for hverandre og for verden der ute. Der deler KrF og Venstre et historisk verdifellesskap.

I LIllesands-Posten tirsdag 23.10 kommer Arve Danielsen med sine anbefalinger til KrF. Dersom Danielsen tror at Arbeiderpartiet vil gå inn i regjering for å liberalisere innvandringspolitikken har han ikke fulgt med på utviklingen i Ap på dette området de siste årene.

Da Arbeiderpartiet i høst la frem forslag til sin nye innvandringspolitikk, viste de at de ønsker å konkurrere med FrP om å være strengest. Ap vil ha færre asylsøkere til Norge og heller hjelpe der de er. Mest urovekkende er imidlertid forslaget om å innføre et A- og B-lag blant flyktninger, der B-laget bare får opphold kort tid om gangen og ikke får mulighet til å gjenforenes med sin familie.

Da Venstre gikk inn i regjering mente Ap at regjeringen ble for liberal og utfordret FrP på dette i tiltredelsesdebatten, så da må vi forvente at Ap i regjering vil føre en strengere innvandringspolitikk enn dagens regjering.

Dagens innvandringspolitikk bygger i hovedsak på det brede asylforliket i Stortinget høsten 2015, hvor Arbeiderpartiet var med. Regjeringens innstrammingsforslag som ble vedtatt våren 2016 fikk støtte fra Arbeiderpartiet. Ap sikret flertall for innstramminger i både asylinstituttet og adgangen til familiegjenforening. Men de fjernet også kravet om rimelighetsvurdering ved interflukt, som gav umiddelbar effekt ved ikrafttredelsen oktober samme år. Da ble det en kraftig økning i antall enslige asylsøkere som ble sendt ut – de såkalte oktoberbarna.

Nedenfor følger svar på hvert av punktene til Arve Danielsen.

1.»Kraftig reduksjon i norskundervisning for asylsøkere, fra 500 til 175 timer. Dette flytter problemet for de bosatte over til kommunene i integreringen.»
Med Venstre i regjering har vi fått et løft i integreringspolitikken. Vi er veldig fornøyd med at ansvaret for integrering nå ligger i kunnskapsdepartementet, og ser allerede effekten av det. Nå skal asylsøkere i mottak få norskopplæring fra dag en, og kommunene må tilby opplæring. Kvaliteten i norskopplæringen skjerpes også, og man får større mulighet til å kombinere norskopplæring med arbeidspraksis.

2. «Lang saksbehandlingstid, og i mange tilfeller oppleves den tilfeldig- et familiemedlem kan få opphold, mens et annet familiemedlem ikke får.»

Reglene for familieinnvandring ble strammet inn våren 2016, og Ap og Sp sikret flertall for innstrammingene. Saksbehandlingstiden reflekterer hvor mange saker som er til behandling, og med lavere ankomsttall vil saksbehandlingstiden gå ned.

3.»Bruk av midlertidig opphold og rammene for dette – skaper usikkerhet og frustrasjon.»

Ap innførte midlertidighet for enslige mindreårige asylsøkere da de var sist i regjering, og sikret også flertall for fjerning av rimelighetsvilkåret for internflukt som har medført at mange flere enslige mindreårige får avslag når de blir 18.

4. «Rammene for økonomisk kompensasjon er kraftig redusert og er i dag 1800-1900 kr/mnd for enslige. Dette skal dekke alle utgifter, unntatt bokostnader.»
Vet ikke hva han mener her. Men det er nå rekordfå som bor i mottak. Både fordi det kommer få asylsøkere og fordi vi bosetter raskere enn noen gang.

5.»Rett til arbeid og utdanning ble tatt bort i 2009. Dette er dokumentert å være et stort problem, da lediggangen skaper passivitet og håpløshet, og reduserer integreringsevnen når man endelig kommer i en kommune.»
Vi har sikret aktivitet fra dag en, og sørget for raskere bosetting for å unngå lange opphold i mottak. Vi har også sikret at barn i mottak får gå i barnehage.

6. «ca. 2500 personer er i «limbo» eller ureturnerbare – de kan ikke returneres, da det mangler returavtaler, eller man tør ikke velge frivillig retur, av frykt for egen sikkerhet. De lever uten framtid og håp. (den som har vært lengst i Norge døde i fjor etter 23 år)»
Venstre deler engasjementet men har ikke på noe tidspunkt hørt Arbeiderpartiet nevne amnesti for ureturnerbare.

7. »Utlendingsdirektoratet (UDI) styrer etter økonomiske prinsipper og ikke etter hva som er til det beste for beboeren. Dette fører til hyppig flytting.»
Vi har hatt en kraftig reduksjon av antall asylsøkere siste to årene. Det har medført at svært mange mottak må legges ned.

«Vi har beboere på SANA mottak som har flyttet 9 ganger. På landsplan skal det nå stenges 6 mottak rett over jul ( inkl. Lillesand) som berører rundt 900 mennesker, uten at justisdepartementet som ledes av Frp, har vært villig til å sette dette på «hold» i påvente av en utredning som pågår i UDI om norsk flyktning-asyl struktur. Dette skal være ferdig i juni 2019.»
Det er uheldig, men dette gjøres av UDI og styres ikke politisk.

8.»Dårlig kommunikasjon mellom UDI og Integrerings- og Mangfold Direktoratet ( IMDI), slik at bosetting oppleves tilfeldig.»
Politisk ledelse blander seg ikke inn i kommunikasjonen mellom to underordnede etater. Det er derimot et fakta at FrP har bidratt til rekordhøy bosetting i årene i regjering. Kommunene har bosatt flere enn noen gang.

9.»Kraftig reduksjon i familiegjenforening.»
En naturlig konsekvens av at det kommer færre asylsøkere, men også av innstrammingene som Ap var med på våren 2016.

10. «Mange har store psykiske problemer, men det er vanskelig å få gode tilbud, da norsk psykiatritjeneste ikke er utbygget, i motsetning til fysiske helsetilbud som økte 5 ganger mer enn psykiatrien fra 2013-2017.»
Her er det helseministeren som må på banen – ikke innvandringsministeren.

«Vi har i dag verdens største flyktningkatastrofe siden krigen, med over 60 mill på flukt. FrP er tydelig på at Norge kun skal ta en svært begrenset kvote gjennom FN systemet. Det henvises til flere grunner for dette, – islamisering, norsk kultur blir truet, store utfordringer med integrering osv.»

Med Venstre i regjering tar vi nå imot tre ganger så mange kvoteflyktninger som da Ap styrte sist. De lå på rundt 1000, mens Venstre og Krf fikk doblet dette. Og for neste år tredobler vi. Samtidig styrker vi bistanden og når bistandsprosenten.

Jeg er stolt av det KrF og Venstre har fått til sammen på borgelig side i fem år, og jeg er sikker på at vi kan få til enda mer sammen i regjering. KrFs inntreden i en blågrønn regjering vil gi en enda sterkere forankring mot sentrum av norsk politkk.

Siden 1884 har Venstre gått i front for demokrati og like muligheter, og vi mener at landegrenser er ikke grenser for vårt ansvar. Vi er borgere av Norge, men også av verden. Vi søker internasjonale løsninger, og står opp for samarbeid, handel og fredelig samkvem mellom nasjoner. KrF og Venstre vil sammen bli et enda sterkere lag i regjeringen, slik at vi kan jobbe for enda større gjennomslag for fellesskapet og for å ta ansvar for de som trenger en hjelpende hånd aller mest.

Petter N. Toldnæs
Venstre