Sykepleiere – Flere rekrutteringstiltak må til

Hurum Venstres ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen er sykepleier i kommunen., Foto: Hurum Venstre

Det er mangel på helsearbeidere i Hurum. Sykepleiere er yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge i dag: 4550 sykepleiere og 1350 spesialsykepleiere mangler, viser estimerte tall fra Navs bedriftsundersøkelse for 2018.

Stillinger blir stående ledige

Det er grunn til bekymring også i Hurum når mange sykepleierstillinger står ledige. Det er heller ikke lett å få tak i kvalifiserte helsefagarbeidere.

Bakteppet er 2. tertialrapportering til Kommunestyret der vi fikk oppgitt at Hurum har 16,1 mill. i merforbruk i virksomhetene og 11,5 mill. av dette er merforbruk i Helse og omsorg. Dette er store tall. Så kan man stille spørsmål ved om Helse og omsorg har et realistisk budsjett å forholde seg til.

Om man sammenligner med landet for øvrig, så ligger Hurum langt bak når det kommer til bevilgninger til dette viktige tjenesteområdet. Men på grunn av flinke ansatte som jobber hardt og samvittighetsfullt, så har vi gode tjenester til innbyggerne. Men å klare det innenfor budsjettet er en stor utfordring.

Vi må lokke

Mange kommuner deler utfordringen med mangel på helsepersonell. Konkurransen om sykepleiere krever at kommunen tar ekstra grep for å lokke flere hit. Noe gjøres, men det ser ikke ut til å være nok i og med at Hurum fremdeles har mange ledige stillinger.

Målet er jo at Hurum kommune framstår som en attraktiv arbeidsgiver som rekrutterer og beholder kompetent arbeidskraft.

Vanskeligheter med å rekruttere sykepleiere medfører bruk av bemanningsbyråer, overtid og forskjøvet arbeidstid for å få en faglig forsvarlig bemanning i Helse og omsorg. Dette er utilfredsstillende og dyre løsninger.

Det sliter på de som allerede jobber i tjenesten, både sykepleiere og helsefagarbeidere, noe sykefraværstallene også tyder på.

Fagfolk må få jobbe med sitt fag

Det gjelder heller ikke bare å rekruttere helsepersonell, men også å få de til å bli værende. Da må en se på mange ulike virkemidler, som økt grunnbemanning, ekstra ferie, tid til kompetanseutvikling.

Kommunen bør samtidig se på ulike støttefunksjoner, som for eksempel kjøkkenhjelp, slik at fagfolk får jobbe med fag og pleieoppgaver, og ikke alt mulig annet, som å stå og smøre brødskiver. Med andre ord; rett person på rett sted.

Hurum helsehus

Hurum helsehus vil være på plass om et par års tid og det vil trolig bety mye, også for rekrutteringen av sykepleiere. Et nytt og hensiktsmessig bygg, et stort fagmiljø og innfasing av velferdsteknologi. Det vil dessuten bli lettere å få til mer samarbeid over avdelingsgrensene når alle er samlokalisert.

Men at det vil løse alle utfordringer? Nei, det vil det neppe. Vi må ta grep om situasjonen her og nå. Det er helt nødvendig å rekruttere flere fast ansatte. Det er både bedre og billigere enn vikarer.

En god lokal lønnspolitikk, tilstrekkelig bemanning, gode arbeidstidsordninger og et godt fagmiljø er viktig for å løse rekrutteringsutfordringen.

Jeg er glad for at jeg i siste møte fikk med meg et enstemmig kommunestyre på følgende vedtak: «Det bes om at administrasjonen snarest ser på ytterligere rekrutteringstiltak for å få flere sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunen samt hvordan få de til å bli værende.

Eventuelle økonomiske konsekvenser framlegges for Formannskapet».

Jeg forutsetter selvsagt at spesialsykepleiere som psykiatriske sykepleiere og helsesøstre også omfattes av vedtaket.

Innlegget ble publisert i RHA 5.november.