Uttalelse: Demokratisk underskudd på grunn av tolketjenesten

Foto: iStock

Uttalelse vedtatt på Hovedstyremøtet 08.11.18:

Over lang tid har samfunnet hatt et demokratisk underskudd fordi Nav tolketjenesten ikke klarer å levere lovpålagte rettigheter i form av tegnspråktolker. Konsekvensen av dette er samfunnets tap av verdifulle ressurser, innsats og perspektiv. I de siste par årene har det blitt utført grundige utredninger av eksterne instanser som viser at tolketjenesten på et nasjonalt nivå ikke er godt organisert med riktig prioritering.

Som et kunnskapsbasert parti med fokus på likestilling og likeverdige tjenester, vil Venstre forbedre tolketjenesten slik at demokratiske rettigheter oppfylles.

Alle utredningene viser at det er mulig og hensiktsmessig å omorganisere tolketjenesten til en selvstendig enhet. Oslo Venstre mener at gjennomføring og levering av tolketjenester skal organiseres i en egen enhet utenfor Nav samtidig som Nav fortsatt skal fatte vedtak om tolketjenester til brukerne. I tillegg mener Oslo Venstre at NAVs hovedformål, å få folk i arbeid, er vesensforskjellig fra formålet med tolketjenesten.

Hørende som ønsker å kommunisere med døve og hørselshemmede, har i dag ingen mulighet til å bestille tegnspråktolk uten å betale. Det er et demokratisk underskudd i samfunnet, og ikke verdig et samfunn som skal være universelt utformet.

Oslo Venstre vil:

  • Ha reell brukermedvirkning i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD).
  • Implementere en omorganisering av den nasjonale tolketjenesten slik at det organiseres på selvstendig grunnlag utenfor Nav hvor kvalitet, brukermedvirkning og oppfylling av demokratiske rettigheter er sentralt og reelt.
  • La vedtaksmyndighet angående vedtak om tolketjenester som rettighet etter folketrygdloven bestå slik det er i dag.
  • Sikre tilgang til tolker døgnet rundt.
  • Sikre hørende rettigheter til å bestille tegnspråktolk uten kostnad.
  • Implementere et nytt, effektivt og brukervennlig datasystem for formidling av tolker.
  • At Nav skal finansiere tolketjenestene i alle sektorer på tolkeområdet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**