Den trafikksikre skoleveien

Marit H. Meyer, Asker Venstre
Marit H. Meyer, Asker Venstre, Foto: Olav Heggø

Ved flere skoler oppleves trafikksikkerheten som krevende for både barn og foresatte. Nå trenger vi se på raske tiltak.

Mengden tungtransport er i perioder stor i deler av kommunen. Dette kan skyldes midlertidig stenging av veier som medfører omkjøring, det kan skyldes store utbygginger, veiarbeider eller rett og slett den generelle økningen i biltrafikk. Mange steder medfører kombinasjonen av store mengder tungtransport med høyt antall jobbreisende i sum svært tett og uoversiktelig trafikk for små myke trafikanter.

Ved barneskolene kan vi se foreldre ikledd refleksvest om morgenen og med viktig oppdrag om å lose skolebarna trygt over veiene på sin ferd mot skolen. Mange steder fungerer dette godt. Enkelte steder er skoleveien av en slik karakter at det kan være vanskelig å få trygghet på mange nok krysningspunkt. Vi vet at blant annet ved Heggedal skole, Jansløkka skole og på Engelsrud oppleves ikke dagens situasjon som god. Da må vi som kommunepolitikere se etter løsninger.

Asker Venstre foreslår i årets budsjettbehandling at Asker avsetter en egen post til trafikksikre skoleveier. Tanken er at skolenes FAU kan søke om midler til å finansiere vakter som kan bidra i tillegg til foreldrene. Hensikten er altså ikke å overta en jobb som engasjerte foreldre i dag gjør. Målet er snarere å supplere i situasjoner eller i perioder der trafikkbildet oppleves som regelrett utrygt. I Heggedal har man god og viktig erfaring med hva slike tilleggsvakter betyr for både barn og foreldre.

Det skal oppleves trygt for barna å bevege seg til fots på skoleveien. Det skal også oppleves trygt for foreldre å sende sine små av gårde om morgenen med skolesekken på ryggen. Da må vi politikere lete etter de langsiktige løsningene som handler om lysregulering, belysning, fartsgrenser og fartshumper. Men vi må også se på de umiddelbare tiltakene som eksempelvis bidrag til flere trafikkvakter.

Av Marit H Meyer og Bernt Bucher Johannessen – kommunestyrerepresentanter for Asker Venstre