Styrker skole, miljø og kultur

Foto: Liv Aarberg

Oslo Venstre styrker skolen, kollektivtrafikken og kulturen i vårt alternative Oslo-budsjett for 2019. Vi prioriterer for en varmere og mer inkluderende by.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Budsjettforslaget vil bety 45 millioner kroner mer til Osloskolen og månedskort på kollektivtransport til 600 kroner i 2019:

– Vi har vært opptatt av å vise et grønnere, varmere og smartere Oslo med satsinger på miljøvennlige transportløsninger. Dette er et styrket budsjett for de som trenger det mest, og et bedre budsjett for skole og utdanning, sier gruppeleder i Oslo Venstre, Hallstein Bjercke.

Les hele forslaget til budsjett her

Rusomsorg og kultur vinnere

I tillegg til satsingen på skole og kollektivtransport, får kulturen og rusomsorgen en løft i vårt alternative budsjett:

– Vi følger opp regjeringens rusreform. i Vårt alternative budsjett foreslår vi å utvide brukerromtilbudet i byen, i tillegg til 11,4 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner som jobber med rusomsorg, sier Bjercke.

På kulturfeltet får en rekke organisasjoner og institusjoner ekstra midler. Det skal også etableres tre nye Biblo (ungdomsbibliotek) i byen.

Ærlige prioriteringer

Totalt omprioriterer Oslo Venstre for 2,5 milliarder kroner til fordel for byens innbyggere. Det har vært lagt vekt på å vise fram de reelle prioriteringene som gjøres gjennom å foreta realistiske forslag til kutt:

– Vi legger fram et budsjett som er ærlig på våre egne prioriteringer, og som bygger videre på det arbeidet vi gjorde i byrådet Røsland II fra 2011 til 2015. Derfor vil Venstre vise at det går an å gradvis fjerne eiendomsskatten samtidig som man fører en aktiv miljø- og velferdspolitikk, sier Bjercke.

Dette er Oslo Venstres hovedsatsinger for 2019:

Skole

Osloskolen skal gi 85 000 barn og unge like muligheter til faglig og sosial utvikling. Det gjør skolen til byens viktigste virksomhet, og Venstre har høye ambisjoner skolen. Hovedgrepet vårt for skolen i dette budsjettet er å øke tildelingen til grunnskolen med 45 millioner mer enn byrådet foreslår, slik at det totalt bevilges 100 millioner kroner mer til grunnskolen.

Venstre foreslår også å fullfinansiere en opptrapping i skolehelsetjenesten, slik at det er nok helsesøstre på barne-, ungdom- og videregående skole.

De øvrige prioriteringene våre i skolen er velkjent, god Venstrepolitikk. Vi styrker laget rundt eleven med styrket rådgivningstjeneste og flere skolepsykologer og med en styrket satsing på etter- og videreutdanning av lærere.

Miljø

I 2019 er Oslo europeisk miljøhovedstad, takket være en årelang satsing på å kutte utslipp gjennom å gjøre det enklere for folk å leve miljøvennlig i byen vår. Innbyggerne har gjort en kjempejobb med å velge de miljøvennlige alternativene, mens vi fra politisk side har jobbet for å gjøre dem mer attraktive.

Transport er fortsatt den desidert største kilden til utslipp, men kollektivandelen, sykkel og gange går opp, bilbruken ned og el-bilandelen er økende. Dette er en utvikling som må fortsette. Derfor er hovedgrepet vårt på miljø å redusere prisen på månedskortet til 600 kroner, å øke støtten til klimafondet som blant annet støtter utbygging av ladeinfrastruktur i sameier og borettslag, og å etablere 1100 nye offentlige ladepunkter i året.

I tillegg fortsetter satsingen på sykkelvei og flere attraktive gågater. For å gjøre sentrum mer tilgjengelig og attraktivt, ønsker Venstre å opprette en egen pott der næringsdrivende og andre kan søke om midler til bylivstiltak.

Rusomsorg

I dette budsjettet ligger det en betydelig styrking av rusomsorgen generelt. Venstres mål er at alle rusavhengige som ønsker det skal få tilbud om tjenester som er tilpasset dem, når de ønsker det. Det krever en styrking av rehabiliteringstilbudet, ettervernet, boligtilbudet, personlig oppfølging og helsetilbudet.

I Oslo er det heldigvis ikke bare kommunen som bidrar, de ideelle organisasjonenes tilbud er et uvurderlig innslag i rusomsorgen. Venstre foreslår å bruke til sammen 11,4 millioner kroner mer på tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner enn byrådet legger opp til i sitt forslag, hvorav mange av disse jobber direkte med rusavhengige.

Samtidig foreslår vi å utvide brukerromtilbudet i byen med både døgnåpent brukerrom på Prindsen, i tillegg til flere nye brukerrom, også mobile enheter. Vi setter også av midler til etablering av et eget værested for rusavhengige, som vi ønsker at skal lokaliseres i nærheten av de etablerte hjelpetiltakene i sentrum.

Kultur

Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. I Oslo har vi et fantastisk kulturliv, et kulturliv som er drevet frem av gode ideer fra kulturlivet selv. For Venstre er det viktig å støtte kulturen, men aldri forsøke å styre den.

Vi satser på både infrastruktur og innhold, og styrker kulturtilskuddene med til sammen 15,8 millioner kroner. I tillegg kommer en betydelig biblioteksatsing, først og fremst rettet mot barn og unge.

Vi vil bygge tre nye “Biblo” i Oslo – barne- og ungdomsbibliotek slik vi i forrige periode etablerte på Tøyen. Det er en stor satsing på kultur, kunnskap og fritidstilbud for barn og unge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**