Et budsjett som bygger opp under Frogns fremtid

Venstre satte ned foten for å nedlegge alle tiltak for et godt skolemiljø., Foto: Erik Lundeby

Når vi vet at kostnadene øker i kommunen, må vi bygge et samfunn som evner å ta vare på de som er fremtiden vår. Derfor satser Venstre på de unge og på modernisering av kommunen i sitt forslag til budsjett og handlingsplan for 2019 og årene fremover.

 • Venstres viktigste satsing er å si nei til rådmannens avvikling av sosiallærer, miljøarbeider og alt det som vi har etablert for å sikre at skolen vår er god for alle, også på det sosiale området. Kuttet legges inn igjen i sin helhet.
 • Venstre ønsker også at ungdom som i dag ikke deltar i organiserte fritidstilbud skal få nye, og vil at kommunen etablerer et nytt tilskudd til lag og foreninger som etablerer tilbud for denne gruppen – kanskje idretten kan skape et e-sporttilbud, for eksempel?
 • Kulturskolen må ikke bli så dyr at familiene ikke tar seg råd. Venstre vil derfor ta bort det meste av rådmannens dramatiske forslag til prisøkning.
 • Vi foreslo i fjor at biblioteket skulle få midler til en litteraturhus-satsing. Skriftkulturen og den offentlige debatt mangler gode arenaer folk kan samles på i Frogn, og biblioteket kan ta mål av seg for å dekke den rollen litteraturhus har tatt i andre byer – i en skala som passer for en liten by.
 • Det er bred enighet i kommunestyret om at vi må komme ordentlig i gang med opprusting av badeparken raskt, og Venstre har lagt inn midlene rådmannen har signalisert i sitt tilleggsnotat 2 for å kunne få til dette.
 • Vi mener også rådmannen gjør et klokt valg når han foreslår å leie velferdsteknologi i stedet for å investere i maskiner som snart blir gammeldagse. Samtidig savner vi en mer offensiv satsing på digitalisering på andre måter. Rådmannen beskriver i sitt notat flere tiltak som kan settes i gang i 2019 – vi setter av investeringsmidler til en satsing i 2019 og 2020 på digitalisering som vi forventer at skal effektivisere administrasjonen i kommunen.
 • På samme måte mener vi det må finnes midler for å komme i gang med energi- og klimaplanen, og setter av to millioner på investeringsbudsjettet til dette.
 • Vi tror også det er klok forebygging å beholde et seniorkontakttilbud som kan gi råd og hjelp til eldre med å tilpasse seg et liv med dårligere førlighet.
 • Ferietilbudet som ble sikret i fjor for en gruppe som ikke har andre muligheter ønsker vi også at skal videreføres.

Det er krevende å finne inndekning i en kommune som i en årrekke har jobbet med å drive tjenestene på en effektiv måte, og vi må innse at det er mange gode tiltak vi ikke har rom til å gjennomføre.

 • Administrasjon er et verktøy, gode tjenester er målet. Derfor mener vi at digitaliseringen av kommunen må bidra til lavere administrative kostnader tilsvarende en full stilling hvert år fra 2020. Vi mener også at det blir feil når rådmannen foreslår å oppbemanne søknadskontoret med midler fra avvikling av seniorkontakten. Vi ser behovet, og vet at økende antall eldre i kommunen gjør at bemanningen her etter hvert må økes, men mener det kan utsettes enda en tid.
 • Venstre støtter den kraftige satsingen som gjøres i budsjettet for å øke kapasiteten på Ullerud Helsebygg. Blant de nesten 15 millionene som går til å ta imot flere eldre er det imidlertid ett tiltak som ikke er nødvendig. Det ble i fjor vedtatt å øke grunnbemanningen, og delvis finansiere dette med reduserte vikarkostnader. Nå viser det seg at vikarbehovet ikke tilpasser seg de faste turnusene til disse stillingene, så da mener vi også flertallet bør innse at vi ikke både kan fortsette å betale vikarer, og betale 2,25 millioner for flere stillinger. Det blir helt feil når dette finansieres med å rive ned hele tilbudet for å ivareta de som sliter sosialt i skolen.
 • Vi merker oss også at rådmannen vil sette inn nye tiltak for en halv million for å redusere behovet for sosialhjelp, og vi mener dette er et fornuftig tiltak. Det er allikevel hverken ambisiøst eller klokt å sette i gang dette hvis ikke innsparingen er større enn innsatsen. Venstre forventer derfor at det skal oppnås mer med denne investeringen.
 • Det samme gjelder når rådmannen vil ha 200 000 mer til programarbeid på SMIA. Kulturtilbudene på SMIA må drives for billettinntekter, for ellers subsidierer vi kommunal arrangørvirksomhet i konkurranse med private aktører. Enda verre blir dette når rådmannen vil finansiere dette med å kutte støtten til andre arrangører av konserter i Drøbak – det kan da ikke være slik at kommunen skal overta alt her i Frogn?
 • Avslutningsvis forstår Venstre at vi nå må stille de midler til disposisjon som er nødvendig for å få åpnet Bølgen så raskt som mulig. Samtidig mener vi at ansvaret for alle feilene, også økonomisk, bør bæres av entreprenøren som ikke har levert, og at kommunen må følge opp dette.

Venstre oppfatter at rådmannens budsjett er bygget opp på grunnlag av en politisk vedtatt kommuneplan og andre styringsdokumenter som er politisk forankret. Den er derfor på de fleste punkter et svar på og et forslag til løsning av kommunestyrets politiske prioriteringer. Derfor flytter vi ikke på noen stor del av dette milliardbudsjettet.

Alt i alt har Venstre med dette levert et budsjett der vi omprioriterer omtrent 4 millioner. Et budsjett som er godt for folk i Frogn, som løfter unge, kultur og tiltak som vil modernisere kommunen og gjøre den bedre rustet for årene som kommer.