Barn og unges interesser først!

Foto: Johanna Alvestad og Hugo Lande

Horisont eiendom ved Gunnar Malmgård og Svein-Tore Råmundal kritiserer i en lengre e-post Venstres forslag til vedtak i detaljreguleringsplan for Fastedammen. Vi heier på folk som er villige til å få til noe, men vi skal også tenke helhetlig og sørge for at vi får en best mulig plan som ivaretar alle behov.

Råmunddal og Malmgård mener at Venstre fremstiller Horisont eiendom som «griske». Det har aldri vært sagt, verken i planutvalget eller bystyret, og vi synes det er underlig at utbygger velger å både konstruere en konflikt og belære bystyret. Vi har imidlertid sagt at innbyggernes behov må tillegges størst mulig vekt, og da mener vi det er fornuftig å løse kravene til leke- og friareal innenfor planen – og vi mener det er fornuftig å sørge for at det finnes gode arealer for avsetting av barn som skal til barnehage eller skole.

Hvorfor bør ikke skolegården på Tingsaker skole være en del av planen?

I planen for området ved Tingsaker senter legges det opp til bygging av 200 leiligheter. For å innfri kravene som stilles til nok lekeareal, har utbygger foreslått å benytte skolegården på Tingsaker. Venstre mener på prinsipielt grunnlag at areal til lek bør løses innenfor utbyggingsområdet. Vi mener også at denne løsningen er lite framtidsrettet fordi:

– det er uklokt å ikke ha nok areal til lek i nettopp dette området hvor det er mye trafikk og lite lekeareal ellers.
– det er uheldig om arealer som allerede brukes skolebarn store deler av dagen skal benyttes også av nye beboere (det er ikke forenelig på dagtid).
– det er utilrådelig at det blir praksis å kunne løse kravene på denne måten.

Det bør også nevnes at flere hundre av elevenes foresatte legger ned en betydelig dugnadsinnsats for å opprettholde denne skolegården. En må forvente økt slitasje fra det nye boligprosjektet.

Horisont eiendom påstår at det er vanlig å løse kravene om kvartalslekeplass på denne måten. Ingen av Venstres representanter i byutviklingskomitéene i Oslo, Stavanger, Bergen, Bærum eller Trondheim klarer å finne eksempler på at dette har skjedd i kommuner med betydelig større press enn hos oss. Tvert imot framheves det at krav om gode utearealer innenfor reguleringsområdet er helt nødvendig for å sikre barn og unges interesser. For å skape mer forutsigbarhet for utbyggere kunne prinsippet om kvartalslekeplass i skolegården på Tingsaker blitt avklart politisk for lang tid siden.

Hvorfor må det være nok plass til å sette av barna?

I dag er det slik store deler av planområdet brukes til levering og henting av barn i barnehage og skole. Vi kan ikke forvente at en privat utbygger skal disponere hele området til slike formål, men en utbygging på dette arealet vil skape usikkerhet og kaos for foreldre, skole og beboere i nærområdet. Vi mener at et areal for levering og henting av barn bør avklares, slik at man sørger for at dette fortsatt er mulig.

Som utbygger skriver skal FNs bærekraftsmål være styrende for utviklingen i kommunen, men det betyr ikke at henting og bringing av barn med personbiler vil opphøre. Også i framtiden vil det være behov for henting og bringing av barn, også skal vi sammen sørge for at det lages trygge og gode sykkelveier og gangstier som gjør at flest mulig ønsker å ferdes til fots eller med sykkel. I dag finnes det ingen sikker vei til den parkeringsplassen som skolens ansatte og eventuelt foreldre skal bruke i framtiden. Den ble aldri bygget, men er regulert.

Hvordan kom dette gjennom uten debatt?

Det er klart at det er frustrerende for utbygger når flertallet i bystyret gjør endringer i en plan, men det har både i planutvalg og bystyre vært debatt om planen generelt og forslagene som ble stilt spesielt. Dette er en stor og omfattende plan i Lillesand hvor det har vært lange diskusjoner også i partienes gruppemøter i forkant av den politiske behandlingen. Ofte ønsker utbyggere å presentere planene for de ulike partiene i disse møtene, nettopp for å oppklare eventuelle misforståelser og svare på detaljerte spørsmål.

I stedet for å ha en egen representant for barn og unge blir interessene deres ivaretatt gjennom en sjekkliste. Venstre mener det hadde vært klokt å få tilbake en representant i planutvalget som nettopp sikrer barn og unges interesser bedre, slik som vi hadde tidligere.

Til sist vil Venstre påpeke at planen er god på mange måter og bygger opp under mange av målene som er satt for samfunnsutvikling med nærhet til kollektiv, handel, skole, barnehage osv.. Vi ønsker denne planen velkommen, så lenge det blir gjort enkelte justeringer som i større grad ivaretar barn og unges interesser.

Espen Hovde (V), planutvalget
Petter N. Toldnæs (V), gruppeleder