Fasterdammen og forutsigbarhet

Foto: Johanna Alvestad og Hugo Lande

Høyres gruppeleder skriver i et leserinnlegg at han er uenig med bystyrets flertall i saken om Fasterdammen og ønsker større forutsigbarhet i plansaker. Det kan være lett å støtte dette isolert sett, men i praksis betyr dette et svekket demokrati. Det Høyres gruppeleder sier er at når saken først er behandlet en gang, så skal muligheten for å gjøre endringer være begrenset. Det vil i så fall bety at en offentlig høring har liten verdi og at befolkningen ikke skal lyttes til.

Til denne konkrete saken så må legges til at Venstre hadde forfall når saken første gang ble behandlet. Når den så kommer til behandling andre gang, etter offentlig høring, så var det flere punkter som ikke var tilfredsstillende avklart. Kommunens egen administrasjon hadde sågar innstilt på ikke å vedta planen, men sende den tilbake med en rekke tilleggspunkter, blant annet skulle planen som et minimum;

  • ivareta barn og unges interesser
  • utarbeide reelle rekkefølgekrav for opparbeidelse nærlekeplass og gangvei
  • at lekeplassene oppnår kravet til solforhold

Dette hadde tiltakshaver fått beskjed om, men valgte likevel å «presse» saken til behandling i strid med administrasjonens anbefaling. At det da under behandlingen oppstår debatt og spørsmål rundt oppfyllelsen av lekeareal for barn- og unge er vel bare rett og rimelig – og kan neppe kalles uforutsigbart.

Venstre kommer alltid til å lytte til våre innbyggere

Når det gjelder kravet til kvartalslekeplass og at denne er tenkt løst på Tingsaker skole sitt uteområde, så synes Venstre det er en dårlig ide. Vi fikk ikke sagt dette under den første behandlingen grunnet fravær. Samtidig viser høringen at dette er et kontroversielt tema. Det kom negative innspill i høringsperioden og selv om dette ble foreslått før planen ble lagt på høring, må det være lov å lytte til våre innbyggerne etter høring. Fylkesmannen påpeker at kvartalslekeplasser er offentlige arealer som skal være tilgjengelige for alle hele døgnet. Dette kan gjøre det vanskelig for skolen å bortvise uønskede personer, eller ha oversikt over egen elevmasse. Fylkeskommunen påpeker at elever ved Tingsaker skole ikke har medvirket i planarbeidet. Med en så stor utbygging og som nabotomt til skolen, burde barn og unge vært hørt som en naturlig medvirkningspart.

Venstre kommer alltid til å lytte til våre innbyggere, samtidig som vi har ansvar for helheten. Det er våre innbyggere vi er valgt av og for, også skal vi virkelig sette pris på at det er utbyggere som ønsker å videreutvikle kommunen. Vi mener at flertallets vedtak gjør hele Fasterdam-utbyggingen enda bedre, og vi tror helhjertet at det er viktig med gode frilufts- og lekearealer tett på bebyggelsen som kommer her.

Espen Hovde (V)
Petter N. Toldnæs (V)