Bevar urørt natur

Politisk uttalelse Farsund Venstre

Urørt natur: 37 prosent vurderes for vindturbiner

I dag er det bare 10 prosent av de tidligere lyngheiarealene igjen, og naturtypen er oppført som sterkt truet. En av grunnene til at kystlyngheien forsvinner er at den er blitt offer for vindkraftutbygging, f.eks. på Jæren. Miljødirektoratet ønsket å ekskludere kystlyngheier fra videre nedbygging. NVE har konkludert med: Det er blitt tillatt tidligere, og bør derfor tillates videre.

Fram til 2012 kartla Miljødirektoratet hvilke områder som var henholdsvis 1, 3 og 5 km fra nærmeste naturinngrep – typisk veier og bebyggelse (Inngrepsfrie naturområder, INON). Høyre – FrP regjeringen bestemte i 2013 at INON ikke lenger skulle være et verktøy i arealpolitikken, da det begrenset kommunenes og grunneiernes handlingsrom.

NVE vurderer “harde eksklusjoner” – områder der det er lett å konstatere at vindkraft er uaktuelt, på grunn av tekniske eller økonomiske forhold eller fordi områdene er formelt vernet, og definerer “myke eksklusjoner” – områder der viktige enkeltinteresser kan bli påvirket så mye at det ikke bør bygges vindkraftverk.

På bakgrunn av vurderingene har NVE valgt ut 43 områder som skal undersøke nøyere (se kart https://topps.no/spesial_PAN.html?latlon=65,10&logo=ja&soom=sju&bakgr=norges_grunnkart). Totalt dekker områdene nesten halvparten av Norges landareal. Dette har resultert i at ca. 27 % av fastlands-Norges areal vurderes nærmere for vindkraftutbygging.

NVEs konsesjonspraksis fram til i dag, har vært preget av at det tas små og store jafser av den uberørte naturen, uten helhetlig plan.

Nesten 60 000 km2 (37 %) av de urørte landområdene i Norge er i faresonen for å bli del av den nasjonale rammen for vindkraftutbygging. I Vest-Agder vurderes 38 % av uberørt natur til formålet.

NVE har tidligere antydet at man til slutt sitter igjen med 15-20 områder som blir identifisert som de mest egnede på landsbasis. NVE sin rapport skal være klar til 1. april 2019.

Farsund Venstre vil ha en nasjonal helhetlig plan hvor INON områder og sårbare kystlyngheier også brukes i vurderingsgrunnlaget. Uberørt natur gir bo- og livskvalitet for innbyggere, samt sikrer gode levekår for fugle- og dyrelivet. Konsesjoner må ikke gis på bekostning av disse.