Protokoll fra årsmøte i Larvik Venstre 2019

Elise Amanda Nyheim

Årsmøtet ble avholdt i Romberggata 4 i Larvik fra kl. 19-21. Innkalling og dagsorden i henhold til Venstres normalvedtekter.

Link til utskriftvennlig utgave av årsmøteprotokollen.

Følgende møtte: Kari-Lise Rørvik, Karin Frøyd, Målfrid Vogt, Ingrid Strümke, Anikken Stokke Lunde, Elise Amanda Nyheim, Sidsel Lombardo, Anders Haugene, Cathrine Sinding, Geir Hagejordet, Simen B. Aares, Håvard Wannebo, Kari Aasan, Hallstein Bast, Magdalena Lindtvedt, Svein Løsnæs, Rune Dreng.

1. Åpning og konstituering v/leder Kari-Lise Rørvik

– Møteledere: Kari-Lise Rørvik og Karin Frøyd

– Fullmaktsnemnd: Kari-Lise Rørvik og Karin Frøyd

– Referenter: Håvard Wannebo, Rune Dreng

– Tellekorps: Simen B. Aares og Anikken Stokke Lunde

– Underskrivere av protokollen: Kari Aasan og Hallstein Bast

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsmelding fra styret (klikkbar link)

4. Årsmelding fra kommunestyregruppa

Ca. 300 saker i 2018. Mange fremmøtte på gruppemøtene i 2018. Mange store saker, deriblant Bane NOR, havnespørsmålet, gang- og sykkelstier, gjenbruksstasjon, tigging i Larvik/politivedtektene ,skole på Brunla, kulturplan, flere interpellasjoner; miljøterapeuter, tydelighet omkring jordvern, risiko-/sårbarhetsanalyse, interpellasjon om plast m.v. Larvik Venstre har vært en prosessdriver i budsjettarbeidet.

5. Regnskap2018

Regnskapet ble revidert og godkjent av revisor Karin Frøyd.

6. Forslag til handlingsplan for 2019

Styret vedtar mål om ytterligere 31% medlemsvekst i henhold til utkast til handlingsplan for 2019. Enighet om at styret gis mandat til å jobbe videre med handlingsplan.

Programarbeidet skal ferdigstilles ila. mars måned.

7. Kontingent 2020

50,- videreføres.

8. Budsjett 2019

Godkjent

9. Valg av lokallagsstyre.

Leder: Kari-Lise Rørvik

Org. nestleder: Rune Dreng

Pol. nestleder: Terry Gabo

Sekretær: Håvard Wannebo

Styremedlem: Simen Barth Aares

Styremedlem: Sidsel Lombardo

Styremedlem: Hallstein Bast

Kasserer/økonomiansvarlig: Simen B. Aares

Varamedlemmer til styret: Anders Haugene og Anniken S. Lunde

10. Valg av programkomite

Magdalena Lindtvedt, Hallstein Bast, Ingrid Strümke, Jan Kulland, Elise Amanda Nyheim, Kari-Lise Rørvik, Rune Dreng.

11. Valg av valgkamputvalg

Anders Haugene, Anniken Stokke Lunde, Terry Gabo, Håvard Wannebo, Sidsel Lombardo, Magdalena Lindtvedt.

12. Valg av revisorer

Karin Frøyd og Erna Ekenes Olsen

13. Valg av valgkomite for neste årsmøte

Kari Aasan og Målfrid Vogt. Lokallagsstyret gis i oppgave å finne en mann til å gå inn i valgkomitéen.

14. Delegater til Vestfold Venstres årsmøte:

Kari-Lise Rørvik, Målfrid Vogt, Rune Dreng, Sidsel Lombardo, Anders Haugene, Terry.

Vara: Håvard Wannebo, Anniken Stokke Lunde, Elise Amanda Nyheim, Ingrid Strümke.

15. Politiske resolusjoner/uttalelser.

Ingen.

16. Politisk debatt.

Årsmøtet ble hevet kl. 21:05. Politisk debatt ble avlyst ettersom avsatt tid ble overskredet.