Venstre er gründerpartiet

Foto: Tjøme Venstre

Selvstendig næringsdrivende er vinnerne i Granavollen-plattformen. Næringskapitlet er betydelig styrket i den nye regjeringsplattformen, med en større satsing på gründere og små og mellomstore bedrifter.

Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant fra Vestfold Venstre, som også var hovedinnleder på det åpne gründermøtet forleden, konstaterer at det ble store gjennomslag for Venstre i den nye regjeringsplattformen. -Ja, en god oppfølging fra mange av de innspillene som kom fram på møtet, arrangert av Sandefjord Venstre. -Sterkere sosiale rettigheter, mer rettferdige skatteregler og forenkling er stikkord for regjeringens oppdaterte politikk. Terskelen for, og risikoen ved, å starte for seg selv senkes.

Viktige elementer i regjeringens politikk for dem som skaper arbeidsplasser:

Gründerskap
Ny politikk i Granavollen-plattformen:

 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.
 • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet.

Regjeringen vil videreføre følgende politikk fra Jeløya-plattformen:

 • Integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet.
 • Styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
Gründere tilknyttet Silicia Incubator

Små og mellomstore bedrifter
Ny politikk i Granavollen-plattformen:

 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.
 • Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms.
 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.
 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.
 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.
 • Ha et mål om netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.
 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

Forenkling
Regjeringen vil videreføre følgende politikk fra Jeløya-plattformen:

 • Fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er å redusere kostnadene med 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021.
 • Fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på forenklinger som kommer små og mellomstore bedrifter til gode.
 • Gjennomgå selskapsretten for å fremme økt verdiskaping.
 • Videreutvikle Altinn som plattform og ha som mål at næringslivet bare skal behøve å rapportere samme informasjon til det offentlige én gang.
 • At hensynet til næringsutvikling skal tillegges mer vekt i gjennomføringen av forenklingstiltak.
 • Arbeide for mer samordnet og enhetlig tilsynspraksis overfor næringslivet, og styrke tilsynenes veiledningsplikt.
 • Fjerne unødvendig og foreldet lov- og regelverk, herunder fjerne omstillingsloven.

Innovasjon
Regjeringen vil blant annet videreføre følgende politikk fra Jeløya-plattformen:

 • Legge til rette for næringsklynger som drivkraft for innovasjon.
 • Sørge for at innovasjonsmidler også går til utvikling av nye måter å jobbe på.
 • At offentlige innkjøp skal bidra til innovasjon og miljøvennlige løsninger, gjennom for eksempel anbudskrav og utviklingskontrakter.

Digitalt løft
Regjeringen vil blant annet videreføre følgende politikk fra Jeløya-plattformen:

 • Legge til rette for testfasiliteter for utvikling og bruk av ny teknologi i alle næringer.
 • Satse på muliggjørende teknologier.
 • Vurdere hvordan blokkjede-teknologi kan legge grunnlag for ny verdiskaping.
 • Fjerne eller endre regelverk som er til hinder for teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller i næringslivet og offentlig sektor.

Reiseliv
Ny politikk i Granavollen-plattformen:

 • Redusere skatte- og avgiftsnivået og forenkle skatte- og avgiftssystemet, som også vil komme reiselivsnæringen til gode.
 • Gjennomgå ulike hindre som begrenser etablering av handelsbedrifter, med sikte på forenklinger.
 • Utvikle modeller innen kulturturisme som kan gi nye forretningsmodeller og samarbeid mellom kulturinstitusjoner og turistnæringen.
 • Gi kommunene myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale i tilknytning til bryggeri.

Ideelle
Ny politikk i Granavollen-plattformen:

 • Bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører for å styrke innovasjon og nyskaping på velferdsområdet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**