Fylkesprogram

 1. Innledning

Agder Venstre er landsdelens sosialliberale parti. Det betyr at vi setter enkeltmennesket i sentrum og vil at alle skal kunne bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Sentralt i vår politikk står valgfrihet i egne liv og anledning til å skape egne muligheter. Samtidig vil vi ha et samfunn som kan hjelpe mennesker som trenger det og en politikk som sikrer fremtidige generasjoner de samme ressursene vi har i dag. Derfor går Agder Venstre til valg for et klima- og miljøvennlig Agder med høy verdiskaping fra et variert næringsliv, et rikt kulturliv og like muligheter for alle.

Regionreformen gjør fylkeskommunen til en større og viktigere aktør, med mange nye oppgaver innen næringsliv, folkehelse, samferdsel, kompetanse og kultur. Agder fylkeskommune får dermed en sentral utviklingsrolle i regionen, og politikken som ligger til grunn for denne utviklingen blir viktigere enn noen gang.

Dette gir fylket en ledende rolle i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og sørge for at Agder blir en lavutslippsregion raskest mulig. Klimaendringene er den største globale utfordringen i vår tid, og den viktigste vi kan bidra til å bekjempe. Derfor mener Agder Venstre at klima- og miljøhensyn skal ligge til grunn for alle politiske beslutninger. Valgene politikere tar i dag skal ikke ha negative konsekvenser for framtidige generasjoner. Vi har et ansvar for framtiden og respekt for naturens egenverdi og bærekraft er en viktig del av ansvaret.

Agder Venstre mener utenforskap er en av regionens største enkeltutfordringer. Agder er landsdelen med:

 • høyest andel unge som mottar ytelser fra NAV.
 • høyest andel kvinner i deltidsarbeid.
 • lavest andel personer med innvandrerbakgrunn i jobb.

Dette fører til at mange står utenfor arbeidslivet med negative konsekvenser for egen helse, samfunnsdeltakelse og inntekt. I tillegg blir regionens verdiskaping langt lavere enn den kunne vært, fordi verdifull arbeidskraft er utenfor arbeidsmarkedet.

Agder Venstre mener den beste måten å forhindre utenforskap er gjennom en god skole. Skolen legger mye av grunnlaget for arbeidslivet, og er viktig for at elevene opplever mestringsfølelse og finner sine egne interesser. Derfor ønsker Agder Venstre en videregående skole som kan tilby varierte og fremtidsrettede fag innen gründerskap, e-sport og blå næringer. Samtidig vil vi hele tiden jobbe for at flere fullfører sin videregående utdanning. Agder Venstre vil ha en skole som ser de elevene som har det vanskelig og har kapasitet og kompetanse til å hjelpe hver enkelt.

Et godt utdanningssystem er også sentralt for næringslivet. Bedrifter i Agder har et stort behov for kompetanse i årene fremover og etterspør særlig kandidater med fag/svennebrev og fagskoleutdanning. Det er nødvendig å utdanne flere elever i fag som regionens næringsliv etterspør. Behovet for utdanning og ny kompetanse stopper derimot ikke etter videregående. Agder Venstre vil derfor gjøre det enklere å ta utdannelse i voksen alder, og vil jobbe for at Fagskolen i Agder og Universitet i Agder kan gi flere tilbud både gjennom nettundervisning og undervisning i distriktene.

Agder Venstre ønsker et rikt og variert næringsliv over hele regionen, og heier på alle gründere som tør å satse. Vi vil gjøre det enklest mulig å skape nye arbeidsplasser, samtidig som vi styrker de sterke kompetansemiljøene vi allerede har i regionen. Agder Venstre vil ta i bruk regionens store, fornybare kraftoverskudd til å skape nye, klimavennlige arbeidsplasser i regionen. Det skal arbeides for utvikling og bruk av nye fornybare energikilder som sol og vind.

Agder Venstre jobber for et samfunn som er åpent for alle uansett kjønn, legning og bakgrunn. Likestilling, inkludering og mangfold er temaer som står helt sentralt i vår politikk. Bedre likestilling og inkludering gir folk frihet til å være seg selv, og skaper bedre liv for hver enkelt. Et mer mangfoldig og likestilt arbeidsliv fører også til bedre resultater for bedrifter og organisasjoner.

Kunst og kultur er viktige arenaer for å kunne utfolde seg og bidra med ytringsfrihet, demokrati og historiefortelling. Det har skjedd mye positivt på kulturfeltet i Agder, men fremdeles er det store forskjeller mellom områder i regionen. Agder Venstre vil jobbe for at frivillig og profesjonelt kulturliv skal stå sterkt i hele regionen, og bruke kunst og kultur for å skape en felles identitet for regionen.

2. Demokrati og mangfold

En av de viktigste grunnene til at Agder lykkes med mye er viljen til å samarbeide og dele kunnskap. Et velfungerende demokrati handler om mer enn frie valg – det handler om å ha et samfunn med dialog, debatt og tillit. Derfor ønsker Agder Venstre større åpenhet rundt politiske prosesser og roller. Et reelt folkestyre kan bare eksistere når alle offentlige organer – både politiske og administrative – praktiserer full åpenhet for befolkningen. Vi ønsker også å aktivt inkludere flere grupper tidlig i innspillsfaser og styrke arenaer for dialog og medvirkning, slik at de som blir påvirket av beslutninger får mulighet til å ha innflytelse underveis.

Agder Venstre vil:

 • opprette lobbyregister for kommuner og fylkeskommuner som viser hvilke aktører som søker å påvirke politiske prosesser.
 • at skoleelever, studenter og minoritetsgrupper blir inkludert i innspillsfasene til større planer som fylkeskommunen utarbeider.
 • ha årlig offentliggjøring av de folkevalgtes ulike roller på Agder for å sikre åpenhet rundt maktposisjoner.
 • understøtte et sterkt samarbeid mellom fagforeninger, arbeidsgivere og det offentlige for å sikre likeverdighet og omstillingsdyktighet i arbeidslivet.
 • bevare og videreutvikle gode samarbeidsforum, som eksempelvis Landbruksforum, for å sikre god kunnskapsutveksling mellom politikere og de som bli påvirket av beslutninger.
 • utarbeide en språkbruksplan som tar vare på de språklige rettighetene til innbyggerne, og som gjennomfører en politikk som sikrer gode bruksvilkår for både bokmål og nynorsk.

Agder er et godt sted å bo for de aller fleste. Likevel er det fremdeles holdninger mot LHBT+-personer og innvandrere som forhindrer disse i å kunne leve i frihet. I tillegg må det jobbes for heltidskultur, flere kvinnelige leder og flere med nedsatte funksjonsevner i arbeid for å skape et likestilt og mer inkluderende Agder. Agder Venstre mener at mangfold styrker samfunnet og vil jobbe for et Agder som er åpent for alle.

Agder Venstre vil:

 • opprette regionalt kompetansesenter for kjønn og seksualitet i Kristiansand. Kompetansesenteret bør inneholde både et kompetansemiljø for bruk i hele Agder, og en fysisk «helsestasjon» lokalisert og bygget med utgangspunkt i UiA-miljøet.
 • at minst fem prosent av nyansatte i Agder fylkeskommune er personer med “hull i CVen”.
 • utrede tiltak for at ansatte i Agder fylkeskommune i fremtiden bedre gjenspeiler befolkningen i sin helhet, inkludert etnisitet og nedsatte funksjonsevner.
 • sørge for universell utforming på videregående skoler, kollektivtransport og i offentlige bygg, for å gjøre dem tilgjengelige for mennesker med nedsatte funksjonsevner.
 • sørge for at det offentlige ikke har strukturer som gjør det vanskelig å stå i fullt arbeid, eksempelvis fire-dagers skoleuke.

3. Skole og utdanning

Skole og utdanning er et av Agder Venstres viktigste satsingsområder for å skape et samfunn der alle har mulighet til å bli det de vil, uavhengig av sosial bakgrunn. Agder Venstre vil ha en skole for alle med fokus på tilpasset opplæring – der hver enkelt elev kan utvikle seg etter egne evner og interesser.

Selv om stadig flere elever i regionen fullfører videregående skole, er det fremdeles mange som trenger tilrettelegging for å komme gjennom. Agder Venstre vil jobbe for bedre oppfølging av elever som står i fare for å falle ut av skolen – både gjennom skolehelsetjenesten og individuell oppfølging i hverdagen. Vi vil også styrke arbeidet med psykisk helse i skolene og ha en skolehelsetjeneste som er lett tilgjengelig.

Agder Venstre vil:

 • styrke samarbeid og rådgivning for å gjøre overgangen fra ungdomsskole til videregående skole enklere.
 • ha flere sosiallærere/miljøarbeidere i skolene som bidrar til bedre skolemiljø og gir individuell oppfølging av elever som sliter med skolehverdagen.
 • styrke losordninger i regionen, som følger opp elever som står i fare for å falle ut av ungdoms- og videregående skole.
 • sørge for at det ikke kuttes skoleplasser for spesialundervisning.
 • opprette en skolehelsetjeneste som er tilgjengelig på sosiale medier.
 • jobbe for flere læreplasser i både offentlig sektor og privat næringsliv.
 • ha fleksible lærlingordninger som gjør at bransjer som ikke kan tilby tradisjonelle løp kan ta imot lærlinger.
 • jobbe for alternative skoleløp, gjerne i samarbeid med institusjoner slik som Teknisk Senter.
 • opprette nye, fremtidsrettede valgfag som e-sport, droneflyging og koding.

En god videregående utdanning øker sjansen for å komme inn i arbeidslivet. Utdanning gir også Agder kompetanse som øker verdiskapingen i regionen, enten gjennom dyktige arbeidstakere eller gründere som starter egne bedrifter. Samtidig er Agder en internasjonal region, noe som gjenspeiles i befolkningen og næringslivet. Agder er blant regionene som eksporterer mest til utlandet, og mange av landsdelens største bedrifter har utenlandske eiere. Agder Venstre mener derfor at videregående utdanning i større grad må gi inspirasjon til å skape egne arbeidsplasser, gi kunnskap om den teknologiske utviklingen og bedre speile den internasjonale hverdagen som møter elevene.

Agder Venstre ønsker seg verdiskaping i hele regionen. Dessverre mister mange mulighet til å ta utdanning etter videregående skole, fordi det ikke finnes tilbud der de bor. Agder Venstre vil derfor satse på desentraliserte utdanningstilbud for å gjøre det enklere å ta etter- og videreutdanning. Vi vil også jobbe for å videreutvikle Universitetet i Agder med mål om å gjøre det til et av Norges ledende universiteter.

Agder Venstre vil:

 • beholde geografisk spredning av videregående skoler i Agder i både kyst- og innlandskommuner.
 • ha desentraliserte studieplasser ved Sørlandets fagskole, basert på behovene til lokalt og regionalt næringsliv.
 • styrke internasjonaliseringen i skolen gjennom å bruke mulighetene i Erasmus+ til utveksling, besøksturer og vennskapsskoler.
 • opprette nytt valgfag i skolen sammen med Ungt Entreprenørskap for å

øke elevenes interesse for nyskaping, teknologiutvikling og gründervirksomhet.

 • arbeide for at yrkesfaglige elevers kunnskap om ny teknologi styrkes, særlig innen digitalisering og klimavennlig teknologi.
 • jobbe for at den statlige finansieringen av Universitetet i Agder kommer opp på samme nivå som de fire eldste universitetene.

4. Transport, by- og tettstedsutvikling

Agder Venstre vil utvikle et fremtidsrettet samfunn med levende bygder og byer, der klimavennlige transportmidler og god arealplanlegging gir økt mobilitet, renere luft og bedre folkehelse. Formålet er å gi folk en enklere hverdag samtidig som overgangen til lavutslippssamfunnet går fortere.

Ny teknologi gjør det snart mulig å bygge hus som er klimanøytrale i alle faser, ha selvkjørende el-kjøretøy og ferjer, og produsere varer på en mindre forurensende måte. Agder Venstre skal jobbe for at Agder tar i bruk de klima- og miljøvennlige alternativene som finnes i dag og skape et marked for nye løsninger gjennom tydelige miljøkrav i anbudsprosesser og offentlige innkjøp.

For at klimavennlige løsninger skal velges må det finnes tilgjengelige løsninger for alle: gangstier og sykkelveier må prioriteres mellom boligområder og sentrum, el-syklene må ha lademuligheter mens folk er på jobb, ladestasjoner for biler være tilgjengelige i alle deler av fylket og jernbanen gå der flest folk bor. Samtidig må det være rimelig og praktisk å velge de klimavennlige alternativene. For at flere skal reise kollektivt må bussprisene reduseres og reisetiden med Sørlandsbanen til Oslo reduseres. Agder Venstre vil også satse på nærmiljøene slik at daglige tjenester er tilgjengelige i bydels- og bygdesentrum.

Agder Venstre vil:

 • styrke buss og annet kollektivtilbud i hele Agder.
 • redusere prisene på månedskort på buss i regionen med 30%.
 • avvikle natt-takst på kollektivtransport.
 • at all kollektivtransport i regionen skal være nullutslippskjøretøy.
 • jobbe for at sammenkoblingen av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen skjer tidligere enn dagens mål om 2035.
 • starte planleggingen av en kystjernbane med dobbeltspor fra Gjerstad til Egersund.
 • jobbe for bedre infrastruktur og gode insentivordninger som gir mer gods på sjø og bane.
 • ha en helhetlig utvikling av de kommersielle havnene på Agder som understøtter behovene til næringslivet og en grønnere transportsektor.
 • bygge ut nye gangstier og sykkeltraseer, og få bedre merking av eksisterende.
 • opprette sykkelparkeringsplasser og ladestasjoner for el-sykler i by- og bygdesentra og ved kollektivknutepunkt.
 • jobbe for fortgang i utbedringen av riksvei 9 og gul stripe til Hovden.
 • jobbe for at ny tilførselsvei fra Arendal Havn (Eydehavn) til E18 blir bygd.
 • prioritere fylkesveier som trenger utbedring av trafikksikkerhetshensyn eller er beredskapsveier.
 • at det gjøres nye vurderinger av store veiprosjekter for å sikre at de tar hensyn til fremtidens teknologi og behov for redusert fotavtrykk.
 • bruke rushtidsavgift og bompenger, eventuelt GPS-basert veiprising, som trafikkbegrensende tiltak og til å finansiere klima- og miljøvennlig samferdsel.
 • at alle nye fylkeskommunale kjøretøy skal være null- eller lavutslippskjøretøy.
 • stille krav om null- eller lavutslippskjøretøy i tjenester fylkeskommunen kjøper inn, for eksempel varetransport og elevtransport.
 • jobbe for at Kristiansand havn ved tildeling av rutetider gir de mest attraktive ankomst- og avgangstidene til operatøren med best miljøprofil.
 • jobbe for flere landstrømanlegg på regionens havner, og at Kristiansand havn snarets mulig kun tar imot cruiseskip som kan koble seg til landstrømanlegg, sanitær- og avfallshåndteringsanlegg.
 • innføre el-ferjer på alle fergestrekninger i Agder.
 • at alle offentlige nybygg skal være plusshus eller klimanøytrale.
 • at alle offentlige nybygg skal ha fossilfrie byggeplasser.
 • gjennomføre tiltak som bidrar til å skape Electric Region Agder – verdens første helelektriske region.

Plast og annet avfall i hav og natur er vår tids største miljøproblem. Det er nødvendig med sterke tiltak både for å forhindre spredning av plast og samle avfall som allerede er på avveie. Mer fokus på bærekraftige alternativer til plast, gjenvinning, sirkulær økonomi og avfallshåndtering er sentralt i dette arbeidet.

Agder Venstre vil også ta vare på naturmangfoldet i regionen gjennom vern av viktige naturområder og ved å opprettholde livskraftige bestander av dyr og planter som naturlig hører til i regionen. Matjord er sentralt for biomangfoldet og matsikkerheten. Likevel blir stadig mer matjord bygget ned uten at det erstattes.

Agder Venstre vil:

 • bare bevilge tilskudd til kunstgressbaner som bygges med miljøvennlige granulater.
 • at fiskere gratis skal kunne levere avfall som plukkes opp fra havet til fylkeskommunale fiskerihavner.
 • ha tre som det foretrukne byggematerialet i offentlige nybygg, og at alle byggematerialer skal kunne gjenvinnes i størst mulig grad.
 • arbeide for en bærekraftig forvaltning av rovdyr som sikrer beiteinteressene, det biologiske mangfoldet og andre viktige miljøverdier.
 • sikre god tilgang til gytearealer for villaks og sjøørret.
 • føre en arealpolitikk for bolig- og næringsområder som bygger på strenge føringer for jordvern, beskyttelse av landskap og artsmangfold.
 • jobbe for at matjord ikke bygges ned, og at all nedbygd matjord skal erstattes.
 • stimulere til økt produksjon av lokal og bærekraftig mat, og vektlegge disse ved offentlige innkjøp.
 • jobbe for å innføre flere plantebaserte og vegetariske matretter i offentlige kantiner.
 • ta vare på uberørt natur, inngrepsfrie naturområder og spesielt sårbare naturtyper, og ønsker ikke vindkraftutbygging i slike områder.
 • at grønne lunger, sammenhengende naturområder og tilgangen til sjøen i byene må bevares og utvikles i Agder.

5. Næringsliv og verdiskaping

Agder skal være et fylke hvor folk som vil skape noe velger å bosette seg. Det skjer allerede mye positivt i Agder; store og små bedrifter skaper betydelige verdier, universitetet er i stor utvikling og gründerhus vokser frem i hele regionen. Agder Venstre er en entusiastisk støttespiller for alle disse, og vil føre en politikk som styrker denne utviklingen. En av de viktigste tingene er å sikre næringslivet tilgang på nok kompetanse og kunnskap.

Agder Venstre vil bidra til at flere som skaper verdier omstiller seg i en miljø- og klimavennlig retning og bidra til kampen mot useriøse aktører som undergraver arbeidslivet og arbeidernes rettigheter. Det offentlige har et særlig ansvar for å bidra til en utvikling som er god for samfunnet. Agder Venstre mener at fylket skal være i førersetet ved å stille krav til arbeidsrettigheter, miljø og innovasjon i innkjøpene fylket gjør. Gjennom et godt samarbeid mellom næringsliv og det offentlige mener Agder Venstre at det er mulig å få en storsatsning på sirkulær økonomi.

Agder Venstre vil:

 • styrke Invest in Agders ressurser for å tiltrekke flere investeringer til regionen.
 • jobbe for at tilbud av yrkesfaglig utdanning gjenspeiler næringslivets behov.
 • støtte næringsklyngene i regionen og understøtte utvikling av nye klynger innen eksempelvis blå næringer, kunstig intelligens og e-helse.
 • legge til rette for praksisplasser i hele Agder for fagområder som tilbys på UiA.
 • ha tydelige krav om bruk av faglærte og lærlinger i anbud som utlyses av fylket.
 • arbeide for økt klima- og miljøinnsats i regionens nærings- og organisasjonsliv, gjennom å motivere til miljøfyrtårnsertifisering og medlemskap i Klimapartnere Agder.
 • stimulere til innovasjon og nyskaping gjennom flere anbud som er åpne på løsninger, men tydelige på mål.

Et av Agder Venstres viktigste mål i næringspolitikken er å gjøre det enklere å starte og drive bedrifter i fylket vårt. Vi ønsker at fylkeskommunen skal oppleves som en god støttespiller og tilrettelegger enten man har planer om store eller små prosjekter.

Agder Venstre vil:

 • forbedre den offentlige veiledningstjenesten og forenkle regelverket for nyetableringer og småbedrifter.
 • styrke arbeidet med bredbånds- og mobiltelefonidekning slik at det blir enklere å drive næring i distriktene.
 • støtte utvikling av sosialt entreprenørskap i Agder, for eksempel gjennom etablerertjenester eller å opprette møteplasser i kommunene.
 • forsterke forskningssamarbeidet mellom UiA, høyskoler og næringslivet med mål om nyskaping og bedriftsetableringer.
 • satse på studenters gründervirksomhet gjennom «Start up-weeks» mellom næringsliv, universitetet og studenter.

De tradisjonelle primærnæringene står for viktige arbeidsplasser i regionen. Agder Venstre ønsker å bidra til trygghet og innovasjonsmuligheter for de som driver innen fiskeri-, skogbruk- og landbruksnæringen. Derfor vil vi legge til rette for bærekraftig utnyttelse av Agders natur, slik at naturtypene og uberørt natur bevares, samtidig som gårdsbruk og lokalsamfunn kan få inntekter.

Agder Venstre vil:

 • at matproduksjonen skal være trygg, miljøvennlig, langsiktig og lønnsom.
 • gi sjømat-, fiskeri- og algenæringene gode rammevilkår som sikrer vekst og inntektsgrunnlag langs hele kysten, samtidig som det settes krav om bærekraftig produksjon.
 • bidra til gjennomføring av «Klimasmart landbruk», landbrukets eget klimaarbeid.
 • bidra til at det gjennomføres klima- og miljøvennlige tiltak i landbruket, som innfasing av fossilfrie kjøretøy, miiljøvennlig landbruksplast og gjennomføre grøfting av jordbruksområder.
 • legge til rette for småskala produksjon av biogass fra landbruket.
 • støtte videreutvikling av skog- og treindustrien i regionen til produksjon av bærekraftige byggematerialer og biodrivstoff.
 • jobbe for økt satsing på vindturbiner til havs.

6. Kultur og idrett

Kulturlivet i Agder er i utvikling. Det har vært satset på kulturhus og arrangementer over hele regionen, og de siste årene har det blitt enklere for profesjonelle kunstnere å etablere seg i Agder. Likevel er det fremdeles store forskjeller mellom kommunenes kultursatsinger. Agder Venstre vil at enda flere skal bruke kulturtilbudene i regionen, og legge til rette for flere tilbud for både unge og voksne. På denne måten vil det samtidig skapes flere arbeidsplasser i kultursektoren. Derfor vil Agder Venstre satse på flere kunstinstitusjoner i regionen, og i økende grad ta kunst og kultur inn i byrom og offentlige steder.

Kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier. Den bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Kulturarven ivaretas best gjennom bruk og forvaltning.

Agder Venstre vil:

 • øke støtten til kulturarbeid hele året, både til frivillige organisasjoner og kulturarbeidere.
 • satse på kunst- og kulturinstitusjoner som arenaer for ytringsfrihet, demokrati og historiefortelling.
 • bistå kulturinstitusjoner til å ta i bruk digitale virkemidler for produksjon, formidling og etablering av nye tjenester.
 • sørge for en god balanse i prioriteringer mellom kulturarenaer og idrettsarenaer.
 • sørge for høy kulturkompetanse i styrene for kulturinstitusjonene.
 • styrke kunstnerens rolle som fri og selvstendig næringsdrivende gjennom bedre og enklere forhold for kulturbedrifter og -gründere.
 • sikre tilgjengeligheten til gode og rimelige arenaer for bredden av kulturlivet, også den uorganiserte.
 • mer bruk av kunst i byrom og på offentlige steder. Få kultur tidligere inn i planer og byggeprosesser.
 • være en støttespiller for bevaring av vår felles kulturarv i hele fylket, og at denne forvaltes på best mulig måte.
 • fortsette arbeidet med å bevare uthavnene på Agder og jobbe for å få dem inn på UNESCOs verdensarvliste.

Idrett og frivillig arbeid er en sentral del av hverdagen for mange, og bidrar til aktivitet, økt folkehelse, og inkludering gjennom sosialt samvær. Derfor er det viktig å legge til rette for gode vilkår gjennom fasiliteter av høy kvalitet og rammevilkår. Samtidig må det offentlige bli bedre på å se de nye formene for idrettskultur som har vokst frem de siste tiårene. Agder Venstre mener gaming og e-sport må bli anerkjent på lik linje som andre typer idrett.

Agder er en mangfoldig region med rik og vakker natur langs kysten, i skogen og på høyfjellet. Naturopplevelser er viktig for folkehelsen, både i form av fysisk og psykisk helse. Agder Venstre vil sikre gode friluftsområder i hele regionen, tilrettelegge for flere turområder der folk bor og verne om de eksisterende. Allmennhetens rettigheter i utmark er viktig å bevare for våre etterkommere.

Agder Venstre vil:

 • legge til rette for fritidstilbud som tar hensyn til ungdom, inkludert nyere kulturtilbud som gaming og e-sport.
 • støtte idrettsanlegg som oppmuntrer til økt aktivitet blant barn og unge.
 • være en støttespiller for den egenorganiserte idretten.
 • jobbe for å gi frivilligheten gode vilkår i regionen, og særlig løfte frem eldre som en stor ressurs i frivillig arbeid som f.eks. lyttevenn.
 • verne eksisterende turområder for nedbygging, og sikre folks rettigheter til å ferdes i skog og mark.
 • være en pådriver for å etablere gode turløyper over hele Agder for å gi flere tilgang til naturopplevelser og legge til rette for god folkehelse.