Ta vare på naturen- helhetlige planer trengs nå!

Portretter, Venstre LM 2015 Beate Marie Johnsen Foto: Jo Straube / Venstre, Foto: Jo Straube

Forslagsstiller: Beate Marie Johnsen, fylkesordførerkandidat for Venstre

I 2013 fastslo regjeringen at Miljødirektoratets kartlegging over inngrepsfrie naturområder (INON) ikke lenger skulle være et verktøy for arealpolitikk. Dette har ledet til at flere store naturområder vurderes for utbygging av vindkraft. 27 % av landarealet til fastlands-Norge vurderes for utbygging av vindkraft. Agder Venstre mener det er viktig å lage en helhetlig nasjonal plan for utbygging av vindkraft. Uberørt natur har en egenverdi, med dagens situasjon er presset på den for stort.

Agder Venstre mener at helhetlige nasjonale planer må bruke INON-kartleggingen og oversikt over sårbare naturområder når utbygging vurderes. I små lokalsamfunn kan interesser fra utbyggere sette lokalpolitikere og administrasjon under et stort press. Da er det viktig å ha tydelige nasjonale føringer som gir lokalsamfunn reelle muligheter til å regulere på en klok måte.

Uberørt natur gir bo- og livskvalitet for innbyggere, samt sikrer gode levekår for fugle- og dyrelivet. Disse verdiene må bli aktivt ivaretatt og konsesjoner til vindkraft må være basert på at de respekteres.

Agder Venstre er positive til utbygging av fornybar energi, men mener at uberørt natur i størst mulig grad må ivaretas. Ny kraftproduksjon bør påføre naturen et minst mulig fotavtrykk. Derfor mener Agder Venstre at kraftproduksjon basert på vind primært bør skje til havs.

En satsning på havvind kan gi store inntekter til Norge, sikre bruk av viktig kompetanse i offshorenæringen og bidra til et mer klimavennlig Europa.

Agder Venstre vil:

  • Ha en helhetlig plan for utbygging av vindturbiner i Norge
  • Ta vare på uberørt natur
  • Satse på kraftproduksjon basert på vind til havs
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**