Uttalelse #1: Klimatiltak for hele Norge

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Gjennom Paris-avtalen og FNs siste klimarapport fremkommer det tydelig at man står overfor betydelig klimautfordringer, som krever store tiltak globalt, nasjonalt og lokalt. Venstre har levert en stor satsning på kollektivtransport og andre klimatiltak i storbyområder. Agder Venstre vil ha en helhetlig nasjonal politikk som setter hele landet i stand til å bidra i kampen mot klimaendringer.

De fleste kommuner i Norge er seg sitt ansvar bevisst og jobber nå for å skape lokalsamfunn som skal møte 1,5 graders målet. Fra statlig side er det i ferd med å bli utviklet et større virkemiddelapparat, til bruk i kommunen.

Det statlige virkemiddelapparatet har fått en betydelig vekst med Venstre i regjering. Dette er en god utvikling. Flere av virkemidlene har en lav terskel, kan anvendes av kommuner av ulik størrelse og til svært ulike formål. Et eksempel på denne type virkemidler, er «klimasats» som er en nasjonal støtteordning for klimatiltak i kommunesektoren.

Med de nye målene som er satt for kutt av innenlands utslipp i ikke kvotepliktig sektor, på 45 %, kreves det betydelig og omfattende tiltak i alle kommuner. Agder Venstre mener at det tyngste virkemiddelapparatet er innrettet mot de største kommunene. Dette er forståelig ut fra en tanke om at det er der utslippene er størst. Likevel omfatter disse tiltakene, som f.eks. byvekstavtalene, bare rundt halvparten av Norges befolkning, og bare halvparten av våre utslipp. Agder Venstre vil sette hele landet i stand til å kutte klimagassutslipp

Venstre er et teknologi- og fremtidsoptimistisk parti. Vi mener at kommunene og næringslivet som klarer omstillingen inn i et utslippsfritt samfunn vil ha betydelige fordeler. Fremtiden vil være preget av økte krav til bærekraftig produksjon og tjenester og det er tydelige gode klimaløsninger er fremtidens løsninger. Et godt virkemiddelapparat for hele landet vil både gi klimakutt og Norge et konkurransefortrinn. Derfor må regjeringen utvide sitt virkemiddelapparat til å gjelde for større deler av Norge.

Agder Venstre vil ha et helhetlig statlig virkemiddelapparat for klimatiltak i hele landet. Fordi alle må bidra i kampen mot klimaendringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**