Nytt steg i arbeidet med helhetlig plan for Oslofjorden

Foto: Mona Melanie Lindseth

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet utarbeide et forslag til helhetlig plan for Oslofjorden innen 1. desember i år.

Pressemelding fra Klima og Miljødepartementet 01.02.19:

– Oslofjorden brukes av mange til bading, fiske, båt- og hytteliv og har viktige naturverdier. Arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden betyr at vi styrker innsatsen for å ta vare på disse sjø- og kystområdene, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Oslofjordens miljø og friluftslivsmuligheter er av nasjonal interesse. Samtidig har Oslofjorden utfordringer som forurensning, skipstrafikk og press på fiskebestander.

Stortinget ba våren 2018 regjeringen legge fram helhetlig plan for Oslofjorden “med mål om at fjorden skal oppnå god miljøtilstand, restaurere viktige naturverdier, fremme et aktivt friluftsliv og ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden”.

Miljødirektoratet arrangerte en oppstartkonferanse 19. november 2018 i Oslo, der det kom en rekke innspill til arbeidet med planen. Klima- og miljødepartementet har nå pekt ut veien videre.

Miljødirektoratets arbeid skal skje i samarbeid med andre aktuelle statlige myndigheter.

Vannforvaltningsplanene og det etablerte samarbeidet mellom vannregionene Glomma og Vest-Viken vil utgjøre et viktig element i arbeidet med den helhetlige planen.

Kommuner, fylkeskommuner og relevante interesser i området vil bli involvert i arbeidet.

I planen vil det bli vurdert om det er formålstjenlig med en fase to, der det utarbeides en eller flere regionale planer.

Departementet har som mål at planen skal være ferdig utarbeidet innen sommeren 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**