Uttalelse: Venstre vil ha miljøprosjektet E6 Oslo Øst (Manglerudtunnelen) gjennomført!

Foto: Kjetil Ree

Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte, 3.2.2019

Dagens E6 mellom Abildsø og Teisen er en stor kilde til lokal forurensing og støy. Dette er en stor belastning for boligområdene som ligger på begge sider av veien. Prosjektet som tidligere ble kalt «Manglerudtunnelen» har vært diskutert i en årrekke, og er fremhevet i både Oslopakke 3 og i Nasjonal transportplan og er et prosjekt av nasjonal betydning. Statens Vegvesen er godt i gang med planleggingen.

Venstre ønsker prosjektet gjennomført snarest mulig med forutsetning at prosjektet ikke leder til økt biltrafikk i Oslo. Dagens E6 utgjør en stor barriere og et stort miljøproblem. Den sterkt trafikkerte veien skjærer igjennom tett befolket boligområder. Barn og unge ferdes på tvers, og må daglig forholde seg til den voldsomme trafikken med støy, svevestøv og eksos. Støy er et miljøproblem som rammer mange mennesker i Norge. Nesten 2,1 millioner er utsatt for trafikkstøy over 55 db utenfor huset sitt. Særlig i en by som Oslo, med stor fortetting og mye trafikk, blir stadig flere utsatt for helseskadelig støy. Det er på tide at vi stiller strengere krav til støy i nye utbyggingsprosjekter, og at vi gjennomfører konkrete tiltak for å redusere støy i forbindelse med veitrafikk i tett befolkede områder.

I tillegg er veien et hinder for byutvikling, og står i veien for muligheter til å skape et helhetlig bomiljø. Området rundt Høyenhall skole, Manglerud t-bane og Manglerud senter er delt i to – et område der mange barn og unge har sin skolevei og daglig ferdes til og fra fritidsaktiviteter. Målestasjon på Manglerud dokumenterer stadig overskridelser av grenseverdier for forurensinger.

Ved å legge deler av dagens E6 i tunnel, vil 2/3 av trafikken som går langs Ring 3 mellom Ryen og Teisen i stedet kunne gå igjennom tunnelen. Dette muliggjør å bygge ned strekningen på Ring 3. Etablering av en løsning med et felt + kollektivfelt samt sykkelfelt i begge retninger, hastighetsreduksjoner og kryssløsninger med lysregulering vil gi betydelig forbedring av lokal luftkvalitet og redusere støybelastningen for boligområdene langs veien. Prosjektet er også en forutsetning for at andre sentrale årer i Osloområdet kan nedbygges. Tunnelen vil gi store positive ringvirkninger for en betydelig del av Oslo, samt en mer miljøvennlig og sikker trafikkavikling av tungtransport.

E6 Oslo Øst vil frigjøre arealer som kan gi en bedre og mer helhetlig byutvikling i Østensjø, og skape rom for gode gang- og sykkelforbindelser både langs dagens trasé og på tvers. I tillegg vil prosjektet, gjennom egne kollektivfelt, gi betydelig forbedret fremkommelighet for kollektivtrafikken. Bussen vil ikke lenger stå i stampe, og bli et mye mer pålitelig og effektivt transporttilbud også i rushtrafikk.

Noen politikere har tatt til orde for at sentrumstunnelen må prioriteres foran E6 Oslo Øst. Venstre mener at E6 Oslo Øst ikke kan ofres for sentrumstunnel – her må vi ha både og! Venstre aksepterer en høyere bomsats for å sikre gjennomføring av prosjektet.

Venstre mener at:

  • Det fysiske arbeidet med prosjekt E6 Oslo Øst skal starte senest 2024
  • E6 Oslo øst er et nødvendig grep for å sikre god luftkvalitet og gode støyforhold langs dagens ring 3 mellom Abildsø og Teisen
  • Helhetlig byutvikling med gode forbindelser og gode bomiljø må være et tydelig mål for prosjektet
  • Det trengs kraftig forbedring av fremkommelighet for kollektivtrafikken på dagens Ring 3 gjennom egne kollektivfelt
  • Det er viktig at prosjektet legger stor vekt på tilrettelegging for gående og syklister