Uttalelse #2: En bedre studentpolitikk gir et bedre Agder

Grete Helgebø

Uttalelse #2 fra årsmøtet til Agder Venstre.

Agder må vinne kampen om kompetent arbeidskraft for å sikre fremtidig verdiskapning. Denne kampen vinner vi ved å tiltrekke oss studenter og bidra til å knytte dem til regionen. Agder Venstre mener det viktigste som kan gjøres er å satse på studentvelferd og tiltak for å styrke studenters tilknytning til næringslivet i regionen.

Studenter som gruppe er utsatt for psykiske utfordringer. I følge Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHOT) opplever 29 % av norske studenter psykiske symptomplager. Samskipnadene driver i dag mye av lavterskeltilbudet knyttet til psykisk helse for studenter, for eksempel gis det tilbud om samtale med samtaleterapeuter. Studentene finansierer i stor grad dette tilbudet selv gjennom innbetaling av semesteravgift. Agder Venstre ønsker at fylket skal bruke folkehelsemidler på forebyggende tiltak for å redusere psykiske plager hos studenter.

Utbetalingene til studentene i studietiden har økt med den sittende regjeringen, samtidig er det fortsatt vanskelig å leve av studiestøtten. Agder Venstre mener at studiestøtten bør knyttes til folketrygdens grunnbeløp på 1,5 g. En slik heving vil bidra til å redusere behovet studenter har for å arbeide deltid, spesielt for de med foreldre som ikke støtter dem økonomisk i studietiden. Det er viktig for å sørge for at enda flere studenter kan studere på heltid og dermed fullføre på normert tid.

Tilknytningen til regionalt næringsliv er viktig både for å sikre studenter arbeid etter endt utdanning, men også for å beholde kompetent arbeidskraft i regionen vår. Agder Venstre vil at det offentlige skal lage flere praksisplasser for studenter, levere flere forslag til bachelor- og masteroppgaver og bidra til at flere private bedrifter nyttiggjør seg av studenter sin kompetanse. Både private og offentlige virksomheter har et ansvar for å ansette ferdig utdannede kandidater slik at kompetansen blir på Agder. En slik satsning vil ikke bare styrke tilknytningen studentene har til regionen, men vil også sørge for at regionen i større grad bruker studenter sin kompetanse.

Agder Venstre vil:

  • Bruke folkehelsemidler på forebyggende tiltak for å bedre studenters psykiske helse.
  • Arbeide for at studiestøtten knyttes til 1,5 g (folketrygdens grunnbeløp).
  • Opprette flere praksisplasser i det offentlige.
  • Levere flere forslag til bachelor- og masteroppgaver.
  • Arbeide for at flere bedrifter nyttiggjør seg av studenter sin kompetanse.