Forslag til Kommuneplanen

Solfrid fremmet forslag til samfunnsdelen i kommuneplanen 2018-2030

Kommunestyret vedtok å oversende forslagene til Hovedutvalg for samfunn for så å kunne implementere og initiere forslagene.

1.Alternativer til bilbruk i sentrum prioriteres og gjøres attraktivt. Kragerø er en kortreist småby, der fotgjengere og syklister kan ta seg fram både trygt og raskt. Snarveier via smau, trapper og stier får estetisk utforma skilt som viser dette.

Står i samfunnsplandelen. s 15 og 62

2.Sykling i sentrumsgatene tillates også i enveiskjørte gater. Skilt «Unntatt sykkel» monteres under på enveiskjøring-skilt. Der det er blindgater for bil, kan noen veier være «snarveier» for sykkel. Skilt viser dette. (jfr. Oppegård kommune)

 

  1. Bynære naturområder må ivaretas. Viktig tiltak som bo- og besøks-attraksjon, både nå og for framtida. Lovisenberg-halvøya, Storkollen og Sjåen-området, bør reguleres til LNF områder. Stier, enten med eller uten såkalt løype-kategori, må legges inn på kartsystemet i kommunen og er viktig i arealplanlegging.

 

4.Flere grønne møteplasser i Kragerø sentrum må etableres, og parkene opprustes for mer bruk for ulike aktiviteter. (folkeparker)

 

  1. Biloppstillings-plasser må ikke gå bekostning av gamle hager eller» tusenmeters-skoger».

  1. Kulturarv- og kulturminnevernet. Kunnskap om Kragerø som en trehus-by av nasjonal betydning og som står på Riksantikvarens NB –liste, må legges inn som en del av samfunnsfag-undervisningen i skolene i Kragerø.

  1. Arbeide for at Kragerø blir et lavutslippssamfunn. Denne ambisjonen må innarbeides i relevante plandokumenter.
  2. Strategier for plastfri kommune legges inn i planen.
  3. Kragerø kommune utarbeider strategier for en bærekraftig besøksstrategi.

 

 

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**