Tre hovedutfordringer for nye Asker

Våre tre toppkandidater i Asker, fra venstre Marit Meyer, Elisabeth Holter-Schøyen og Christian Dyresen, Asker Venstre

Asker blir etter sammenslåingen en av landets største kommuner – i folketall. Det blir også en kommune med gode forutsetninger for å bygge gode, trygge og grønne lokalsamfunn. Men skal vi klare dette, må en rekke utfordringer løses. Blant annet må den nye kommunen oppleves åpen og demokratisk, den må skape gode oppvekstmiljø i hele den nye kommunen og vi må forvalte vår rike natur på en enda bedre måte.

En kommune med nesten 100 000 innbyggere må være svært bevisst behovet for åpenhet, involvering og medvirkning. I både dagens Asker, Røyken og Hurum opplever forhåpentligvis mange at det er relativt kort avstand mellom folkevalgte og innbyggere. Det skal og må være enkelt og lav terskel for å ha dialog med kommunens ulike folkevalgte organer. Slik bygger vi tillit og samhold. Det må ligge til grunn i nye Asker også. Den nye kommunen skal prøve ut lokaldemokratiske ordninger, og vi i Venstre er spesielt opptatt av hvordan lokale møteplasser, nærmiljøsentraler og innbyggertorg kan spille viktige roller i dette. Samtidig skal vi huske på de digitale møteplassene. De spiller en stor rolle for mange, særlig unge.

Nye Asker har en vakker, variert og artsrik natur. Dette forplikter, og det påligger oss et stort ansvar å forvalte dette. I nye Asker må vi bli flinkere til å ivareta viktig naturmangfold. Det betyr for eksempel å hindre at våre viktige vassdrag påvirkes negativt av ulike inngrep som anleggsvirksomhet, snødumping og annen forurensning. Det betyr også at vi må hegne om våre rike naturverdier langs kysten og i skogen. Vi vil ha en markagrense også i Hurum og Røyken, en 100-meterssone langs sjøen, en egen bærekraftig hyttepolitikk og vi vil at naturvernhensyn prioriteres i utbyggingssaker.

Nye Asker skal være et godt sted å vokse opp. Økt press på våre barn og unge betyr at vi som lokalsamfunn må prioritere behovet for inkluderende miljø, fysiske og digitale møteplasser for ungdom, en skole som ivaretar både faglige og sosiale behov. Blant annet. Dette vil vi prioritere i vårt arbeid for den nye kommunen.

Akkurat som en kommune skal være godt å vokse opp i, skal det være godt å bli gammel også. Nye boformer og tilbud til den nye generasjonen eldre er viktige prioriteringer i nye Asker. Vi vil at Asker skal være et raust, åpent og varmt samfunn med plass til forskjeller og individuelle særpreg.

Vi i Venstre har stor tro på at nye Asker kommune vil bli bedre til å ta tak i disse utfordringene enn om vi hadde fortsatt som tre ulike kommuner. Vi vil jobbe hardt for å gripe de mulighetene som en ny større kommune gir. Det betyr blant annet å bygge opp solide fagmiljø for skole og helse, og ha helhetlige planer og prioriteringer for samferdsel og utbygginger.

Til syvende og sist vil det avgjørende for om kommunesammenslåingen blir vellykket være om nye Asker styres på en god og bærekraftig måte og om vi klarer å skape gode lokalsamfunn i hele den nye kommunen. Det skal vi gi vårt bidrag til!

Av

Elisabeth Holter-Schøyen, 1. kandidat Asker Venstre

Marit Helene Meyer, 2. kandidat Asker Venstre

Christian Dyresen, 3. kandidat Asker Venstre

Innlegget sto på trykk i Budstikka 19. februar 2019