Det nye fylket trenger politikere som ser framover

Foto: Bernhard Weigel

Diskusjonen om, og pågående arbeid med fordeling av arbeidsplasser mellom Aust og Vest viser at sammenslåingsprosessen vil bli krevende. De som skal lede arbeidet med å skape en ny politisk enhet må klare å bygge tillit og samhold i det nye fylket. Venstre har lenge vært tilhenger av å samle Agder, fordi vi mener at vi står sterkere sammen enn hver for oss. Vi trenger mer samarbeid, ikke mindre om vi skal løse de utfordringene regionen står ovenfor.

Klima- og miljøutfordringene er vår tids største utfordring. Agder må ikke bare ta vår del av ansvaret, blant annet gjennom å få gjennomført strategien knyttet til å bli en helelektrisk region (Electric region Agder). Vi må også sørge for at alle politiske avgjørelser vi tar bidrar til at samarbeidspartnere enten de er offentlige, ideelle eller i privat sektor får incentiver til å skape løsninger vi trenger for å møte vår tids største utfordring. Et Agder som gjør mer for å takle klima- og miljøutfordringene vil ikke bare ta et viktig moralsk ansvar, men også skape konkurransefortrinn for regionalt næringsliv. I framtida vil bare produkter og tjenester som er basert på bærekraftige løsninger være lønnsomme. Det offentlige må vise vei og stille krav til sine leverandører og vi må sørge for at produksjonen av disse varene og tjenestene i størst mulig grad skal skje på Agder.

Agder er avhengige av å få flere i arbeid. Oversikter over sysselsettingsandel i befolkningen viser at Agder har utfordringer med lav yrkesdeltakelse. Venstre mener at noe av det viktigste vi kan gjøre er å styrke arbeidet med heltidskultur og likestilling. Videre må vi sørge for at de som i dag står utenfor arbeidsmarkedet eller står i fare for å falle utenfor sikres lærlingplasser, praksisplasser og annet som kan styrke tilknytning til arbeidsmarkedet.

For å styrke vekst og innovasjon i næringslivet og levere offentlige tjenester på en smartere og bedre måte må Agder vinne kampen om kompetent arbeidskraft. Venstre mener at satsning på studenter og lærlinger er både viktig og riktig for å vinne denne kampen. Derfor vil Venstre sørge for et styrket arbeid for å få opprettet flere praksisplasser for studenter i både offentlig og privat sektor. Vi vil også arbeide tettere med næringslivet for å sørge for at yrkesfagtilbudet vi gir er tilpasset næringslivets behov. Det er i næringslivet de fleste læreplassene skapes, da må vi samarbeide bedre for å gi flere elever et løp som leder fram til læreplass og arbeid.

Samtidig som vi ser framover må vi også huske på at mye går bra på Agder. Agder er en eksportregion hvor små og store bedrifter skaper enorme verdier som kommer hele samfunnet til gode. Regionens universitet er i en rivende utvikling og det foregår mye spennende samarbeid mellom ulike aktører i eksempelvis næringsklynger. Kraften som ligger i samarbeid må forsterkes slik at vi kan skape enda flere fremtidsrettede arbeidsplasser i hele Agder.

Faktumet at Agder er en internasjonal region må få en større anerkjennelse i hvordan vi arbeider når vi ruster barn og unge for fremtiden. Venstre vil sørge for at flere elever får muligheten til å ha et opphold i utlandet blant annet gjennom å satse mer på Erasmus-prosjekter. Det gir elevene spennende erfaring og regionen flere innbyggere med god kulturforståelse.

I dag er Agder en region med relativt få statlige arbeidsplasser sammenlignet med resten av landet. Vi ønsker at den nye fylkeskommunen skal ta en lederrolle for å sikre at flere slike arbeidsplasser tilfaller regionen vår. Ulike deler av Agder har mange spennende kompetansemiljøer som gjør at flere områder enn de største byene er naturlige steder å lokalisere statlige arbeidsplasser. Det nye fylket bør lage en helhetlig plan for å tiltrekke seg arbeidsplasser i samarbeid med kommunene i regionen og næringslivet, vi må jobbe sammen for å gjøre regionen enda bedre.

Det politiske arbeidet kan ikke bare måles på hva vi får til, men også på hvor gode prosessene våre er. Venstre vil arbeide for at grupper som blir påvirket av endringer i politikk skal lyttes til og inkluderes i utvikling av ny politikk. Prosessene i fylket skal være så åpne og inkluderende som mulig slik at de som stemmer på oss også får innsikt i og påvirkning på hva vi som er politikere gjør og prioriterer. Demokratiet fungerer på sitt beste når det er preget av dialog, åpenhet og tillitt, et slikt demokrati vil Venstre stå på for.

Beate Marie Johnsen, Jacob Haugmoen Handegard, Morten Leuch Elieson og Malin Andrea Eriksen Briggs.

1., 2., 3., og 4.kandidat på Agder Venstres fylkestingsliste.