Borgen – en mulighet

Njål Vikdal, Marit H. Meyer og Jostein F. Tellnes, Olav Heggø, Fotovisjon

Kan Asker ta modige innovative grep som utnytter moderne teknologi for å løfte Borgen? Kan Borgen bli Askers mest attraktive lokalmiljø i 2050?

Planene om byggingen av leiligheter på Kjonebråten og på garasjehusene i Huldreveien har vakt uro. Kommunen har signalisert at utbyggingen av Kjonebråten og Askerlia bare er første steg for Borgen. Det kan være potensial på Borgen for å bygge 500–700 nye boliger.

Arealene i Askerlia, mellom Huldreveien og Bondivann, har stort potensial for boligutbygging. Det er sterke føringer fra stat og fylke om å la all boligvekst skje ved eksisterende kollektivtilbud, og en mulig utbygging av Borgen er i tråd med dette.

Hvordan skal vi som innbyggere og folkevalgte forholde oss til dette? Skal vi kjempe for en mer variert boligbygging i leilighetsprosjekt etter leilighetsprosjekt? Skal vi jobbe for å begrense boligbyggingen til 200 enheter? Eller skal vi se på dette som en mulighet for å skape en bedre bydel? Kan en slik boligutbygging gi Askerlia et løft og betydelige vedlikeholdsfond for sameiene frem mot 2050?

Kan SmartCity-ideer og en selvkjørende buss fra Asker stasjon via Kjonebråten gjøre Askerlia til en integrert del av Asker sentrum med sine kaffebarer og serveringssteder? Kan innovative arkitekter eller utviklingsselskaper bli invitert inn med forslag til en mulighetsstudie som på Dikemark eller på Billingstad?

De fremtidige utbyggingene bør ikke planlegges stykkevis og delt, men med en visjon om hvordan Borgen skal se ut i 2050. Denne planleggingen bør ha sterk medvirkning fra innbyggere gjennom plansmier, hvor vi får bidra med vår kjennskap til Borgen. For å si det på en annen måte: utviklingen av Borgen må være styrt av innbyggere, og deretter folkevalgte, ikke utbyggere.

Venstre fremmet i budsjettet et forslag om dette:

«Kan Asker få til en transformasjon av 60-tallets drabantby-utbygging på Borgen, og med det skape et forbildeprosjekt? Det igangsettes en mulighetsstudie for utvikling av Borgen frem mot 2050 som ser langsiktig og helhetlig på temaer som boligutvikling, møteplasser, grønne strukturer, Smart city, innovasjon og grønn mobilitet. Mulighetsstudien skal være et viktig innspill til kommunedelplanen for sentrale Asker.»

Kommunestyret ba enstemmig om at forslaget ble vurdert av rådmannen (sk. oversendelsesforslag). Rådmannen anbefalte en slik mulighetsstudie for Borgen, som del av arbeidet med kommuneplanen og formannskapet vedtok dette 26. februar. Vi håper mange Borgen-folk vil bidra i arbeidet med denne mulighetsstudien.

Vi tror Borgen i 2050 kan bli Askers mest attraktive sted.

Av Jostein Tellnes (V), gruppeleder og formannskapsmedlem i Asker, Marit H. Meyer (V), kommunestyremedlem og kandidat til kommunetstyret, Njål Vikdal (V), vara til Asker bygningsråd, kandidat til kommunestyret