Gåbyen Kongsberg

Ellen Korvald
Foto: Bjørn Flo Knudsen

Leserinnlegg fra Ellen Korvald, publisert i Laagendalsposten.

Vi snakker mye om bil og parkering når persontransport er tema. Gåing som transportform snakker vi derimot lite om. Jeg mener tiden er moden for at Kongsberg setter dette på dagsorden med mål om å få flere til å gå i hverdagen. Da må vi utvikle en by der det er lett, trygt og hyggelig å være fotgjenger.

Gåing er bra fordi det er helsefremmende, det er gratis, det er miljøvennlig, det innebærer relativt enkle og rimelige tilretteleggingstiltak og det bidrar til en levende og attraktiv by. Og ikke minst viktig er det at vi alle kan gå, – enten vi er barn, unge eller eldre.

Reisevaneundersøkelser viser at ca. 20 % av alle reiser i små og middels store byer er gåing. I de større byene er tilsvarende tall ca. 30 %. Kongsberg by med sine relativt korte avstander bør kunne oppnå minst dette. Men vi kommer neppe dit uten målrettet arbeid der kommunen vurderer behovene og gjennomfører fysiske tiltak for å etablere trygge og raske gangløsninger. Det kan handle om fortau for å binde gangstrekninger sammen, nye snarveier som korter ned avstandene, brøyting og strøing i vinterhalvåret, belysning som gjør at det føles trygt og benker der man kan hvile, for å nevne noe. Det handler også om holdningsskapende arbeid som bevisstgjør oss i hvilke valg vi tar i hverdagen.

Dette blir tema i neste UMU-møte. Jeg håper på tverrpolitisk enighet om å sette gåing som transportform på kartet. Lykkes vi med å få flere til å gå, vil vi få gevinster i form av bedre folkehelse, bedre miljø og en trygg, levende og attraktiv by.

Kongsbergs satsing på sykkelby har vært vellykket. Vi er faktisk blant landets ledende byer mht. andel som sykler. Det er veldig bra. Kan vi bli det med gåing også?

Ellen Korvald, Kongsberg Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**