Et variert næringsliv og nye næringer

Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i framtiden. I Asker ønsker Venstre å legge godt til rette for alt fra store kunnskapsbedrifter og industri i global konkurranse til mindre lokalt baserte bedrifter.

De ulike næringene utfyller hverandre og gir synergier. Asker skal være et attraktivt sted for høyt utdannede fordi vi også kan tilby spennende steder og opplevelser i den store kommunen.

Er vi en attraktiv kommune for næringslivet får vi en god egendekning av arbeidsplasser i kommunen. Det gir flere muligheten til å både bo og jobbe i Asker, som igjen gir lavere transportutslipp og mer tid i hverdagen.

Støtte til gründere og nye næringer i Asker

De fleste bedriftene vi skal leve av i fremtiden er ennå ikke skapt. Rundt to av tre nye arbeidsplasser skapes i dag i nye og unge bedrifter. Samtidig driver veletablerte selskaper fram innovasjon og teknologiutvikling som gir positive ringvirkninger også for andre selskaper og samfunnet forøvrig.

Venstres ideologiske prinsipp 5: Frie markeder skaper velstand

Innovasjon, frihandel og rettferdig konkurranse sikrer effektiv ressursutnyttelse og økt velstand. Misbruk av markedsmakt og monopoldannelser må hindres. Arbeidstakere må sikres et vern mot utnyttelse og rett til fri fagorganisering. Innsats skal belønnes og velstand fordeles.

Venstre vil at Asker skal være en attraktiv kommune for nye bedrifter, og spesielt for virksomheter som bidrar til et grønt skifte.

Asker Venstre vil:

 • videreføre kommunens servicefunksjon for etablering av næringsvirksomhet i Asker.
 • sikre godt samarbeid mellom kommunen, Asker Næringsråd og gründermiljøet for å fremme nyetableringer.
 • støtte næringslivsaktører og kompetansemiljøer som organiserer kunnskaps- og samarbeidsnettverk og støtte til etablerere.
 • støtte spesielt opp under etablering av virksomheter som arbeider med overgangen til lavutslippssamfunnet.
 • utvikle Asker som forsøkskommune for ny klimavennlig teknologi.

Industrien må gis rom for utvikling i balanse med omgivelsene

Asker har flere spennende og tradisjonsrike industrier. Steder som Tofte opplever både utvikling av industri og en transformasjon fra å være et industrisamfunn til å bli et moderne tettsted, med de utfordringer og muligheter dette innebærer.

Asker Venstre vil:

 • støtte opp under utvikling av industrien, men stille høye krav til at industrien ikke svekker trafikksikkerhet og lokalt miljø
 • legge nye industriområder til egne områder utenfor bebodde tettsteder
 • tilrettelegge for etablering av næringsklynger som gir et mer robust og mangfoldig næringsliv

Grønt reiseliv og etisk handel

Asker har et stort potensiale for økt turisme. Kysten og naturområdene er flotte og nært Oslo. Kommunen må inngå strategisk og langsiktig partnerskap med reiselivsnæringen for å skape vekst. Samtidig skal turismen være bærekraftig og bidra til å utvikle kvaliteten og opplevelsene i småstedene i kommunen. Da må kommunen verne utsatte områder.

Asker Venstre vil:

 • utvikle et tett kommunalt samarbeid med lokale reiselivsaktører om kortsiktige og langsiktige tiltak for vekst i det bærekraftige reiselivet
 • opprette en nasjonal turistveg som tar i bruk hele kommunen og inkluderer opplevelsesnæringen og turistnæringer
 • jobbe for at Asker kommune går foran i kravet om etisk handel, som stor innkjøper

Landbruket og ny næring

Asker har et rikt landbruk, og mye av vår lokale identitet er knyttet til dette. Med landbruk menes næringsvirksomhet innen jordbruk, skogbruk, gartneri/veksthus og husdyrhold.

Venstre ønsker å legge til rette for at landbruket kan utvikles med nye næringer og produkter. Samtidig må landbruket vernes mot press på nedbygging av matjord.

Asker Venstre vil:

 • Legge til rette for gårdsturisme og gårdsmatproduksjon. Involvere landbruket i en kommunal plan for reiseliv og turisme i Asker – for å bidra til nye næringer i landbruket.
 • Stimulere til aktiv bruk av beitedyr.
 • Bidra til samarbeid mellom landbruksaktører og skolefritidsordningen (SFO).
 • Jobbe for et matkultursenter a la Geitmyra i Oslo.
 • Støtte tilpasning til klimaendringer i landbruket.

Et grønt skifte i avfalls- og avløpshåndteringen

Riktig håndtering av avfall og avløpsvann/kloakk er et viktig premiss i arbeidet med å skape en kretsløpsøkonomi der avfall håndteres som en ressurs. Alle ressurser må utnyttes optimalt og utslipp må kuttes.

VEAS er sentralt i dette arbeidet og gjør en betydelig miljøjobb i vår region. De renser kloakken for ca 600.000 mennesker i Oslo, Bærum og Asker og er Norges største produsent av biogass.

Asker Venstre vil:

 • Arbeide for at Asker er en offensiv kommune på kildesortering og avfallshåndtering.
 • Sørge for en systematisk fornying og forbedring av det kommunale avløpsnettet.
 • Støtte opp under VEASs planer for økt utnyttelse av biogass
 • Gi støtte til hjemmekompostering
 • Ha gratis løsning for innlevering av sortert avfall for privatpersoner
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**