Grønne og smarte transportløsninger

Foto: Scanpix

En av de største utfordringene i Asker er samferdsel. I rushtid er mange av veiene, bussene og togene fulle. Biler og busser står i samme kø. Det er mangel på innfartsparkeringsplasser ved flere kollektivknutepunkt. Dårlig vedlikeholdte veier er også en utfordring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Tilrettelegging for gående og syklende er ikke god nok. Det er forventet en kraftig befolkningsvekst i kommunen, og veksten i transport skal tas med sykkel, gange og kollektiv. Da må noe gjøres. Raskt.

Venstres visjon er å gjøre det mulig for alle innbyggere å bevege seg trygt og enkelt. Derfor vil vi jobbe for å få matebusser, flere og raskere buss-, båt- og togtilbud, flere sykkel- og gangveier, flere pendlerparkeringsplasser for bil, el-bil og sykler ved kollektivknutepunktene og flere ladestasjoner for el-biler i Asker. Det skal hele tiden jobbes med nye innfallsvinkler for å løse våre samferdselsutfordringer.

Å enkelt kunne reise til jobb og skole, til familie, venner og fritidsaktiviteter er en viktig frihet for enkeltmennesket, og en forutsetning for utvikling av arbeidsmarked og næringsliv. Men transport står også for en betydelig del av klimagassutslippene. Vi må sørge for at transport blir utslippsfri og at den negative påvirkningen på miljø, luftkvalitet og støy begrenses.

Skal vi lykkes må tettsteder bygges og utvikles slik at det er enkelt å gå og sykle, og det må være attraktivt, effektivt, enkelt og billig å reise kollektivt.

Bedre busstilbud i hele kommunen

Busstilbudet må bli bedre over hele den nye kommunen. Venstre vil ha økt frekvens, bedre fremkommelighet og nye trasèer/ruter som binder den nye kommunen bedre sammen.

Asker Venstre vil ta en pådriverrolle for å:

 • Øke frekvensen på bussruter med tilstrekkelig kundegrunnlag
 • Etablere tverrgående busslinjer mot kollektivknutepunkt som Spikkestad, Røyken, Heggedal, Asker (tog) og mot Slemmestad og Vollen (båt). Det betyr blant annet nye bussruter mellom Heggedal og Slemmestad langs Rustadveien og fra Heggedal til Asker via Røykenveien
 • Få bedre kollektivtilbudet fra Hurumhalvøya retning Asker og Oslo, samt busslinje under fjorden i nytt tunnelløp
 • Etablere matebusser til båtanløp og togstasjoner fra hele søndre delen av Asker
 • Prioritere bussens framkommelighet gjennom bygging av kollektivfelt der dette er mulig, eller gjennom bussprioritering der dette er mulig og hensiktsmessig.
 • Planlegge E134 for buss, dvs med linje fra Sætre via Follestad mot Lier stasjon, Brakerøy stasjon og Drammen
 • Etablere bestiller tjeneste i områder hvor kundegrunnlaget er for lite til faste bussruter

Flere, lengre og raskere tog

Raskere tog på Spikkestadlinjen, samt en utvidelse av togtilbudet med høyere frekvens er viktig for det grønne skiftet. På sikt ønsker vi å se en utvidelse av linjen mot Hurum og over fjorden. Kapasiteten på de raske togene fra Asker nærmer seg nå kapasitetsgrensen. Bane Nor planlegger store investeringer fram mot 2027 (Ruteplan desember 2027) og ny Oslotunnel (2032).

Asker Venstre vil ta en aktiv pådriverrolle for å:

 • Få satt inn doble togsett på alle togavganger fra Asker stasjon innen 2023
 • Styrke lokaltoget som stopper på alle stasjoner mot Oslo med økt frekvens og 10-minuttersrute
 • Øke antall regiontogavganger (i dag seks) fra Asker stasjon fra 2028 og 2032
 • Senke reisetiden med 15 minutter på Spikkestadbanen til Oslo ved å bygge om Asker stasjon innen 2032
 • Få på plass et vendesporanlegg med krysning på Asker stasjon som ikke ødelegger Askerelva, områdene rundt og våtmarka nord for Bondivann

Utvidet og fossilfritt hurtigbåttilbud

Hurtigbåttilbudet i dag har kun 3 avganger morgen og ettermiddag på kun èn rute: Slemmestad-Vollen-Aker brygge. Turen går raskere enn både bil og buss, og den er sjelden forsinket. Utviklingen av nullutslippsløsninger for hurtigbåter går raskt.

Venstre ønsker en satsing på fjorden som transportåre, med miljøvennlige båter. Det kan bidra til å løse de store trafikkproblemene og være en avlastning for veier som Røykenveien, Slemmestadveien og E18. Nesten to millioner mennesker bor rundt Oslofjorden i dag – 90 000 av de i nye Asker. Spesielt vil vi få en krevende trafikksituasjon når nye E18 skal bygges, og her kan fjorden være en avlastning slik at det frigjøres plass til de som må kjøre bil og til kollektivtransport.

Venstre ønsker å se på utvidelse av båt-tilbudet i Indre Oslofjord som en langsiktig satsning og med et ønske om å bygge ut tilbudet slik at det blir attraktivt å benytte for dagens – og for nye innbyggere. Både som et tilbud til pendlere, men også til andre reisende. Et godt utviklet hurtigbåttilbud i Indre Oslofjord vil også kunne åpne for andre arbeidsmarkeder enn Oslo sentrum. Med etablering av matebusser fra områdene i dagens Hurum, Røyken og Asker og med utbygging av flere pendlerparkeringsplasser, kan dette tilbudet bli svært attraktivt.

Asker Venstre vil ta en aktiv pådriver-rolle for å få til:

 • Økt frekvens og antall båter på dagens strekninger Slemmestad-Vollen-Aker brygge
 • Utvide linjene til også å omfatte Sætre og Fornebu
 • Alle båter skal være utslippsfrie

Selvkjørende matebusser og elektriske sykler

Et sted mellom 30 og 50 prosent av innbyggerne i Asker opplever å ikke bo nært nok et godt kollektivtilbud. Den teknologiske revolusjonen som ligger i mindre selvkjørende elektriske matebusser er en fantastisk mulighet for å transportere kollektivkunder til gode kollektivtilbud som buss med høy frekvens, båt eller attraktive togtilbud. Elektriske sykler kombinert med sikker sykkelparkering kan fylle den samme rollen for å gjøre det enklere å ta grønne valg.

Asker Venstre vil jobbe for at:

 • Asker blir nasjonalt ledende på innføring av selvkjørende matebusser på egnede strekninger
 • Asker blir nasjonalt ledende på utprøving av om elektriske sykler kan fylle samme rolle som matebusser for egnede boligområder med god sykkelinfrastruktur
 • Asker selv finansierer disse forsøkene i den grad regional eller nasjonal finansiering ikke er tilstrekkelig

Miljøgater og grønn fornyelse av E18

Store grep trengs i Asker for å få mindre støy fra biltrafikken, særlig gjennom tettbebygde strøk. Et grep er å lage flere miljøgater. Det betyr å redusere hastigheten, gjøre det mer attraktivt for gående og syklende og gi et estetisk løft som fremmer stedsutvikling. Et annet stort grep er å fornye E18 med tunneler, egen busstrase og ekspress-sykkelveier. Da får vi en transportåre mellom Asker og Oslo med betydelig mindre støy enn i dag og bedre framkommelighet for busser, næringstrafikk og syklister. Med større deler av veien i tunell kan vi få bedre byutvikling i Asker sentrum og bedre tettstedsutvikling langs E18. I Stortingets klimaforlik og Oslopakke-3 er det et klart mål at all trafikkvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det betyr at E18 i vestkorridoren må planlegges og gjennomføres i tråd med dette.

Venstre vil jobbe for et veinett i Asker som er godt vedlikeholdt og gir effektiv og trygg transport der kollektiv ikke er et godt alternativ.

Asker Venstre vil:

 • Jobbe for flere miljøgater i tettsteder, som i Heggedal, Klokkarstua, Spikkestad og Risenga
 • Støtte gjennomføring av planene for fornyelse av E18 med tunneler, bedre støyskjerming, sammenhengende ekspress-sykkelvei og egen bussvei i tråd med nullvekstmålet
 • Arbeide for tidlig gjennomføring av ny kollektivterminal i Asker og buss- og sykkelvei som en del av E18-utbyggingen
 • bygge ny Røykenvei i tunnel fra Bondibrua til ny E18 som del av E18-prosjektet
 • utrede om Røykenveien kan gå i tunnel eller utenom Heggedal
 • si nei til ny 4-felts Røykenvei som øker bilkapasitet og bygger ned matjord og naturverdier.

Prioritere investeringer i sykkelveier

Asker skal bli en bedre kommune å sykle i. Satsing på mer sykling gir mindre kø på veiene – og bedre folkehelse. Skal vi bidra til at flere velger sykkel, så må det gjøres mer attraktivt og mer trafikksikkert å sykle i Asker.

Asker Venstre vil:

 • Prioritere ressurser til gjennomføring av Askers sykkelplaner
 • Arbeide for sykkelekspressvei fra Drammen til Oslo og satse mer offensivt på å videreutvikle sykkelnettverket, særlig inn mot lokale sentra og kollektivknutepunkt.
 • Jobbe for at transportsyklister får egne definerte filer i veibanen på fylkesveier og stamveinettet.
 • Skape en sykkelkultur, blant annet ved å gjennomføre holdningskampanjer for hverdagssykling.
 • Etablere gode sykkelparkeringsplasser ved alle offentlige bygg og oppfordre alle bedrifter og butikker til å ha god sykkelparkering for sine ansatte og kunder.
 • Fortsette bygging av sykkelhotell slik at vi får dette ved alle togstasjoner, båtanløp og større bussholdeplasser.
 • Stimulere til vintersykling gjennom holdningskampanjer og forsterket vintervedlikehold på egnede strekninger.
 • Utvide ordninger med utlån av el-sykler.
 • Forbedre skilting av sykkelveier.
 • Utvikle et tilbud om el-sykkel framfor tjenestebil i de kommunale virksomheter det er naturlig.
 • Innføre en godtgjørelse for kommunale tjenestereiser utført med sykkel.
 • Arbeide for at det anlegges en sammenhengende sykkelvei langs Spikkestadbanen mellom Asker sentrum, Heggedal, Røyken og Spikkestad.
 • Utvikle nye sykkelveier med nye kreative løsninger, for eksempel med trekonstruksjoner/broer over vannene for å redusere inngrep og skape signalprosjekter.

Prioritering av trafikksikkerhet

Biltrafikk på lokale fylkes- og kommunale veier gjør at trafikksikkerheten oppleves som dårlig for skolebarn, gående og syklister i Asker.

Asker Venstre vil:

 • Prioritere skolebarn, gående og syklister foran bilister i vurderinger om redusert hastighet og andre fartsdempende tiltak
 • Innføre miljøgater i tettsteder med redusert hastighet
 • Innføre hjertesone ved alle skoler i kommunen

Lokal transportplan og «Askerpakka» for å få fortgang i nye samferdselsprosjekter

Det er behov for økte samferdselsinvesteringer og økte driftsmidler til samferdsel i Asker. Både stat og fylket er forventet å investere i samferdsel i Asker, som til ny E18, jernbaneutvikling og utbedring av fylkesveier. Mange ønskede lokale samferdselsprosjekter er imidlertid krevende å få finansiert. Hvis vi ønsker å få fortgang på investeringer, driftsmidler og kollektivtilbudet må Asker finne lokal finansiering. Lokal finansiering kan være utbyggingsbidrag, kommunale fond, rushtidsavgift eller bompenger. Asker Venstre vil utrede «Askerpakke», hvor kommunen søker om statlige byvekstmidler for å finansiere Askers lokale transportplan – en prioritert liste av samferdselsinvesteringer som er nødvendig for å gi et bedre kollektivtilbud og bedre lokalmiljøer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**