Trygge valg for egen helse

Asker skal tilby et bredt spekter av helse- og omsorgstjenester til en stor befolkning. Vi må ha et helsetilbud for hele kommunen – både for Asker sentrum, våre tettsteder som Slemmestad, Sætre, Spikkestad og Heggedal, og også alle andre mindre tettbygde områder i vår kommune.

Helse og omsorgstjenester med god kvalitet uavhengig av hvem som leverer tjenesten

Venstres grunnprinsipp 2: Det personlige ansvaret er ufravikelig.

Alle har ansvar for sine egne valg. Folk som får ansvar vinner økt verdighet og frihet gjennom det. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

Venstre vil ha en helsepolitikk for moderne og effektive helsetjenester. Ny teknologi gir pasienten nye muligheter til å ta ansvar for egen helse. Teknologi og innovasjon bør utnyttes til å utvikle nye behandlingsformer, bedre kommunikasjon og mer effektiv organisering. Vi tror også at helsetjenestene blir bedre med et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører som tilbyr tjenester. Disse bidrar med innovasjon og nytenkning.

Helse- og omsorgssektoren er mer kompleks enn bare for få år siden. Vi trenger nok hender, men fremfor alt trenger vi stadig økt kompetanse hos de ansatte for å løse alle nødvendige oppgaver. Kompetanse gir også trygghet, godt arbeidsmiljø og ikke minst god omsorg.

Asker Venstre vil:

 • ha kvalitetstjenester sentralisert der vi trenger faglig sterke miljøer
 • bygge desentralisert og lokal tilstedeværelse i hele kommunen, spesielt rundt forebygging og lavterskeltilbud
 • ha en sterk satsning på heltidskultur i helse- og omsorgssektoren
 • satse målrettet på rekruttering og kompetanseheving av helsepersonell
 • styrke den tverrfaglige kompetansen blant annet med tilstrekkelig fysioterapeut- og ergoterapitilbud, og psykologiske helsetjenester
 • bruke ny teknologi og innovasjon som fremmer gode helsetjenester
 • at offentlige, private og ideelle aktører kan tilby helse- og omsorgstjenester i kommunen
 • utvide legevakts-tilbudet i egen kommune, med funksjoner som sosial og psykisk legevakt, KAD (kommunal akutt døgnenhet), voldtektsmottak og observasjonspost for uavklarte tilstander

En kommune det er godt å bli gammel i

Eldrebølgen vil gir oss utfordringer både organisatorisk og økonomisk. Flere eldre er friskere og mer ressurssterke enn før. Vi må se muligheten i hvert individ. Vi må prioritere riktig skal vi klare å løse utfordringene, samt se hvordan eldre kan fortsette å bidra inn i fellesskapet.

Asker skal være en god kommune for eldre borgere. De skal oppleve trygghet og nærhet. Det må tilrettelegges bedre for at alle kan være selvhjulpne så lenge som mulig. De som trenger det skal få et godt og variert omsorgstilbud. Eldre skal møtes med respekt, og gis mulighet til å bruke sin kunnskap, kompetanse og erfaring i ulike roller i samfunnet.

Asker Venstre vil:

 • Videreføre satsninger på at eldre bor hjemme lengst mulig med hjemmebaserte tjenester, riktig bruk av teknologi, styrking av hjemmetjenesten og vektlegge hverdagsrehabilitering og trening
 • Ha en kartlegging av alle eldre over 75 år, og alle som ønsker det gis en tilpasset eldreplan
 • Bygge flere lavterskeltilbud for seniorboliger og bofellesskap som gir sosiale fellesskap, og tilbyr enkle tjenester
 • Øke aktivitetstilbud og eldres aktivisering på bo- og omsorgshjem – med budsjettmidler og opplæring av personale
 • Øke tilbud til demente som bor hjemme, ved turer, musikk, aktiviteter og måltider
 • Ta i bruk velferdsteknologi av typen GPS-sporing
 • Se spesielt på ernæring og kvalitet av mat på omsorgshjem, siden mat er en viktig faktor både for trivsel og helse. Eldre involveres så langt som mulig ved måltidene
 • Få på plass stedbundne funksjoner som fysioterapi og ergoterapi på syke- og omsorgshjem, for å sikre rehabilitering, trening og riktig oppfølging, – som også bidrar til økt aktivitetsnivå
 • Økt satsning for å ta med eldre ut i natur, hagen og i nærmiljøet – frivillige, skoleelever, studenter etc.
 • Se på behovet for annen bemanning i omsorgs- og sykehjem for f.eks. å smøre mat, praktiske oppgaver og annet, slik at vi har rett person på rett arbeid
 • Målrettet bruke frivilligheten slik at aktivitet, fellesskap og trivsel blir basis i helse og omsorg gjennom å ansette koordinatorer for aktiv omsorg og frivillighet.
 • Utvikle samarbeidet med organisasjoner som legger til rette for en aktiv og meningsfylt alderdom

Innovasjon i helsetjenester

Venstres helsepolitikk kombinerer personlige valg med sterke offentlige og private tjenester av høy kvalitet. Sosial rettferdighet og velferd er en bærebjelke i Venstres sosialliberale politikk. Vårt mål er at alle skal kunne motta individuelt tilpassede løsninger, og oppleve trygghet og verdighet som pasient. Derfor må systemene og byråkratiet løpende utfordres og vitaliseres.

En styrking av primærhelsetjenesten og bedre samhandling mellom sykehus, sykehjem og kommunehelsetjenesten er viktig. Det vil kunne gi færre re-innleggelser i sykehus, bedre rehabilitering og økt verdighet.

Fastlegeordningen er en av våre viktigste bærebjelker i helsetjenesten. Allikevel er den under press, og vi opplever lange ventelister flere steder. Fastlegene selv merker stort arbeidspress, og mange opplever lange arbeidsdager. Pasienter som ikke har personnummer eller har fastlege i annen kommune kan også oppleve vanskeligheter med å komme inn hos fastleger som allerede har nok å gjøre. Vi må derfor se på om vi trenger flere kommunale fastlegekontorer.

Asker Venstre vil:

 • Gjøre Asker til en foregangskommune i å ta i bruk velferdsteknologi for å sikre kvaliteten i tjenestene og økt egen mestring for pasienten
 • Ha tilstrekkelig tilgang til rehabiliteringsplasser ved behov for opptrening, sosialt fellesskap og aktivitet ved utskriving fra sykehus
 • Legge til rette for tverrfaglige helsesentra, for å kunne ivareta brukernes sammensatte behov for tjenester og behandling
 • Se spesielt på om man bør etablere flere kommunale fastlegekontorer med kommunalt ansatte leger og helsesekretærer i områder hvor det er behov for flere leger eller som ikke har kommunale legekontorer fra før. Legge til rette for aktører og organisering som bidra til at ventelistene blir kortere, og fastlegene får en bedre arbeidshverdag

Forebygging og folkehelse i lokalsamfunnene

God helsepolitikk forebygger og rehabiliterer der den kan, pleier og reparerer der den må. Grunnlaget for god folkehelse legges utenfor helsevesenet. Skole, arbeid, sosialt liv og aktiviteter i nærmiljøet er helsefremmende og sykdomsforebyggende, og vi ønsker å styrke lavterskeltilbud for alle aldersgrupper.

For Venstre henger helse, ernæring og miljø nøye sammen. Muligheten for å ta grønne valg i hverdagen kan forebygge blant annet livsstilssykdommer. Styrking av gang/sykkelveier, god tilrettelegging for idretts- og friluftsliv, kollektivsatsing og bevaring av grønne lunger bidrar til styrket psykisk og fysisk helse for mange.

God helse gjennom hele livsløpet sikrer god livskvalitet for den enkelte, samtidig som det sparer samfunnet for store beløp.

Asker Venstre vil:

 • prioritere tidlig innsats, lavterskeltilbud og mer forebygging i helse- og omsorgstjenestene
 • skape større sammenheng mellom helse- og miljøpolitikk i kommunens planarbeid, slik at vi vektlegger gode muligheter for å ta grønne valg i hverdagen
 • vektlegge samarbeid med det frivillige i det forebyggende arbeidet og ved rehabilitering som Nakuhel
 • opprette egne folkehelseprogram til ulike aldersgrupper
 • at aktiv på dagtid utvides/videreutvikles

Tidlig innsats og lavterskel tilbud mot rus og psykiske plager

Mange barn og unge opplever stress, press og psykiske plager som hemmer dem i hverdagen. Psykiske helseplager er den største folkehelseutfordringen for barn og unge i Asker. Derfor vil Asker Venstre intensivere arbeidet med tidlig innsats, kvalitet og samordning av tjenester innen oppvekstsektoren Asker. Tettere samarbeid gjør at vi tidlig kan fange opp barn og unge med hjelpebehov. Alle har et ansvar for at barna får en trygg og robust oppvekst i Asker i gode nærmiljø.

Asker kommune må arbeide systematisk med å forebygge rusbruk, særlig blant barn og unge. Ett bredt spekter av virkemidler må brukes og en helhetlig plan lages for den enkelte rusavhengige.

Asker Venstre vil:

 • ha en god og effektiv plan for psykisk helse med lavterskel psykologtilbud
 • Ha rask og helhetlig oppfølging av rusavhengige med bosted, helse, aktivitet og arbeidstrening
 • styrke behandlingen til rusavhengige, og gi pasienter med rus- og psykiske problemer, integrert behandling for begge lidelser
 • ha særlig fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og lavterskeltilbud, spesielt med fokus på barn og ungdom med psykiske helseproblemer
 • videreføre satsingen på TFS (tverrfaglig samarbeidssystem) i skoler og barnehager
 • ha et sterkere forebyggende rusarbeid mellom skole, helsevesen, politi og hjem
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**