Ung i Asker – å utvikle sitt potensiale

En av de viktigste oppgavene i samfunnet er å sørge for at barna får en god oppvekst. En trygg barndom med både lek og læring legger grunnlaget for et godt voksenliv. Barnehagene og skolene er de viktigste institusjonene i samfunnet som gir rammene for barnas utvikling, individuelt og sosialt.

Asker skal være et sted som gir alle en god oppvekst med et rikt fritidstilbud. Venstre vil forebygge utenforskap, mobbing, prestasjonspress og psykiske problemer blant barn og unge. Venstres mål er at unge i Asker skal oppleve en frihet til å utvikle sin individualitet og sine talenter.

Den dyrebare tiden i barnehagen

Barnehagen har blitt småbarnas viktigste arena for lek og læring. Her tilbringer de det meste av sin våkne til mellom 1 og 6 år.

Venstres grunnprinsipp 6: Alle er likeverdige, men ingen er like

Liberalismen er raus. Det er en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Det gode liv er ikke likt for alle. Vi skal møte annerledeshet med respekt og toleranse.

Barnehagepedagogene skal ha tid til å se hvert enkelt barn og dets behov. I barnehagen skal barn få støtte og omsorg, så vel som fysiske ferdigheter og sosial trening.

Inkludering og mestring er sentralt for at barn skal ha en god barnehagehverdag. Tidlig innsats og forebyggende arbeid fra kommunen må starte allerede i barnehagen. Barnehagen og kommunens hjelpe- og velferdstjenester må jobbe sammen for å legge til rette for gode lekemiljøer, godt tilpasset alle barna i barnehagen.

Asker Venstre vil:

 • Sørge for at barnehagene har nok ressurser til å hente inn vikarer ved sykdom og i ferier.
 • Utvikle utearealer som er store nok til å gi barna tilgang til varierte sanseopplevelser, naturkontakt, fysisk utfoldelse for ulike aldersgrupper og sosialt samvær i trygge omgivelser.
 • Sikre en forsvarlig finansiering av private og ideelle barnehager.
 • Gi barnehageansatte tilbud om kurs og videreutdanning.
 • Sørge for særskilt satsning på opplæring i de yngste barnas behov.
 • Sikre at kommunens arbeid med tidlig innsats starter i barnehagene

En skole for hele mennesket

Barn møter skolehverdagen med nysgjerrighet og lærelyst. Skolens viktige samfunnsoppdrag er å gi alle mulighet til å erverve kunnskaper og ferdigheter for et framtidig yrkesliv, og være deltakende samfunnsborgere. Venstre mener at skolen må ta inn over seg endringene i samfunnet, og forberede elevene på de utfordringen de vil møte i framtiden. Klimabevissthet, toleranse og ikke minst deltagelse i demokratiske prosesser er sentrale emner.

Dyktige og motiverte lærere er nøkkelen til en god skole. Lærerne trenger gode betingelser for å legge til rette for kvalitet i opplæringen. Dette krever tydelig ledelse, hensiktsmessige skolebygg, et godt fagmiljø og oppdaterte kunnskaper om fag og pedagogikk. Nasjonale prøver, kartlegging og rapportering skal ikke gå på bekostning av tid med elevene.

Inkluderende skolemiljøer, godt tilpasset den enkelte elev er en forutsetning for at alle skal oppleve å ha en god skoletid og mestring i hverdagen. De elevene som har ekstra utfordringer, må oppdages og få tilpasset skolehverdagen tidlig, og i størst mulig grad innenfor rammene av den ordinære undervisningen. Hjelpetjenestene må være mye tilstede ute i skolene, og jobbe sammen med skolens ledelse og ansatte for at utfordringer kan håndteres på lavest mulig nivå, og slik at alle elever opplever å være en del av et læringsmiljø. Strukturert tverrfaglig samarbeid, og hyppige møtearenaer mellom skolene og hjelpetjenestene er viktig for å lykkes med et slikt arbeid.

Mat er viktig for læring. En felles skolelunsj er viktig både ernæringsmessig, av sosiale årsaker og som folkehelsetiltak. Flere skoler i Asker har allerede et tilbud om frokost, skolelunsj eller begge, og har gode erfaringer. Asker Venstre ønsker at flere skoler i Asker oppfordres til å se på hvilke muligheter de har for å tilby et skolemåltid. Skolelunsj kan gi kommunen mulighet for samskaping med frivillige organisasjoner og gi flere mulighet til språkopplæring og arbeidstrening. Lærerne skal ikke ha noen ekstra belastning med dette.

Venstres skolepolitikk legger til grunn at hver elev er unik og har sine egne evner og behov. Fleksible skolestart er et virkemiddel for å ta hensyn til hvert barns individuelle utvikling. Venstre mener at Asker bør gå i spissen for å utvikle varierte skolestartsordninger.

Asker Venstre vil:

 • Utvide ordningen med trivselskoordinatorer til alle skoler
 • Arbeide for fleksible skolestartordninger tilpasset det enkelte barn.
 • Ha mer tid til lek og fysisk aktivitet i skolen
 • Satse på ungt entreprenørskap
 • Jobbe systematisk for gode overganger mellom barnehagen og skolen, og mellom barne- og ungdomsskolen
 • Jobbe for å videreutvikle Askers tverrfaglige arbeid med tidlig innsats i skolen
 • Legge til rette for at de kommunale hjelpetjenestene er mye tilstede ute på skolene.
 • Legge til rette for at PPT kan jobbe mer med kompetanse- og organisasjonsutvikling i skolene
 • styrke seksualundervisningen
 • styrke svømmeundervisningen slik at alle lærer å svømme i løpet av barneskolen
 • tilby leksehjelp med pedagogisk kompetanse
 • Stimulere til at de offentlige skolene gjør mer for å gi barna tilhørighet og stolthet av skolen

Legge til rette for at flere skoler i Asker kan tilby et skolemåltid.

En tilgjengelig skolehelsetjeneste

Helsesykepleier har en svært viktig funksjon med å sikre barn og unges fysiske og mentale helse. Helsefaglig tilstedeværelse i skolehverdagen er en nøkkelfaktor med å bistå barn og unge som trenger det.

Asker Venstre vil:

 • Styrke skolehelsetjenesten med flere helsesykepleiere og sørge for helsesykepleiere på alle ungdomsskolene.
 • Sørge for at helsetjenesten er tilgjengelig hver dag på skolen.
 • Jobbe for at fylkeskommunen øker tilstedeværelsen av helsesykepleiere på de videregående skolene.
 • Fortsatt tilby gratis prevensjon for skoleelever, allerede fra ungdomstrinnet
 • Stimulere til tett kontakt og samarbeid mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste og skolene
 • Rekruttere flere menn inn i skolehelsetjenesten

Aktiv oppvekst på barnas premisser

Fysisk inaktivitet og overvekt tiltar i befolkningen, også for den oppvoksende generasjon. Dataspill på nett er for mange unge den kontakten de har med jevnaldrende utenfor skoletid. Manglende kollektivtilbud flere steder i kommunen gjør ungdommene avhengige av ressurssterke og engasjerte foreldre for å delta i aktiviteter, og dette rammer særlig de svakeste. Mange starter med idrett, men faller fra når de kommer i tenårene og konkurransepresset øker. Venstre vil tilrettelegge for og stimulere til fysisk aktivitet og et mangfoldig fritidstilbud i hverdagen for barn og unge.

Asker Venstre vil:

 • Utvikle skolegårdene for fri aktiv lek i og utenfor skoletiden.
 • Åpne gymsaler og idrettshaller for aktivitet etter skoletid, i samarbeid med frivilligheten og idretten, etter modell Åpen Hall i Røyken og Fun Friday i Asker
 • Gi aktivitets- og kontingentstøtte til barn fra lavinntektsfamilier, som gjennom Aktivitetskortet
 • Styrke kollektivtilbudet i hele Asker for å være tilpasset barn og unges behov
 • Støtte initiativer til fritidsaktiviteter i lokalmiljøet rettet mot barn og unge.
 • Støtte lokale initiativ for å bedre nærmiljøet

Et mangfoldig tilbud på vei mot arbeidslivet

Venstre har som mål å redusere frafallet i skolen og få flere til å fullføre videregående opplæring. Dette krever felles innsats fra stat, fylkeskommune, kommune, skole og næringsliv, og må starte i grunnskolen og barnehagen.

Flere kommuner har igangsatt forsøk med et 11 skoleår, hvor elevene får prøve ulike yrker, forbedre karakterer og øke motivasjonen til å gjennomføre videregående skole. Vi mener dette bør være noe alle ungdommer kan velge etter behov, og ikke bare et tilbud til de som står svakt faglig eller har definerte utfordringer.

Asker Venstre vil:

 • Ha flere lærlingeplasser i offentlig og i privat sektor
 • Etablere flere muligheter for fagutdannelse omkring i kommunen, med kortere reisevei.
 • Videreføre og videreutvikle samarbeidsprosjekter mellom NAV og private/næringslivet som for eksempel strandryddeprosjektet Fjorden Ren i Hurum, med sikte på å få sysselsette unge arbeidsledige med samfunnsinnsats som gir arbeidstrening og økt selvtillit.
 • Opprette og beholde flere lavterskel arbeidsplasser i kommunen som kan være et springbrett inn i arbeidslivet for unge mennesker uten utdannelse.
 • Styrke kontakten mellom yrkesveiledningen i skole og næringslivet.
 • Sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring i videregående opplæring får en så god overgang fra ungdomsskolene i Asker som mulig.
 • Sørge for at det finnes mulighet til å benytte alternative opplæringsarenaer til den ordinære skolen
 • Innføre et frivillig 11 skoleår mellom grunnskole og videregående skole
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**